A & G Belting Systems sas
di Aprovitola Enzo e C.

Full Text of Ordbok för tidningsläsare In Swedish | InterlinearBooks.com pandora juveler

Ordbok för tidningsläsare in Swedish

ORDBOK

FÖR

TIDNINGSLÄSARE

LJUS" FÖRLAG

STOCKHOLM

1903

CENTRALTRYCKERIET

•• STOCKHOLM 1903 ••

A.

Aachen, stad i Preussen. Omkring 135,000

inv. Från 813 till 1553 tyska rikets

kröningsstad. Fredsslut 1668 och 1748; 1818 kongress

mellan Österrike, Ryssland, Preussen,

Storbrittanien och Frankrike.

Aall, Jakob (uttalas: Ål), norsk politiker och

ekonom, medlem af nationalförsamlingen i

Eidsvold 1814, af stortinget till 1830, där han

tillhörde den Wedel-Jarlsbergska gruppen.

Efterlämnat historiska »Erindringer» 1800—1815. Född

1773, död 1844.

Aalberg, Ida, född 1858, finsk skådespelerska.

Bland roller: Nora, Ofelia, Kirsti Flemming,

Kameliadamen.

Aali Pascha, Mehemed Emin, turkisk statsman,

född 1815, utrikesminister sedan 1846 och

storvesir. Hufvudrepresentant på sin tid för

ungturkiska reformpartiet. Död 1871.

Aasen (uttalas: Åsen), Ivar, född 1813, död

1896, norsk språkman och diktare, ifrare för det

norska folkspråket.

abandon, (uttalas: abangdång), ledigt sätt,

otvungenhet, behaglig vårdslöshet; /nera, öfverlämna,

prisgifva, afstå.

à bas (uttalas: a ba), ned med!

Abbas II Pascha, född 1874, vicekonung af

Egypten sedan 92.

abbé, katolsk präst utan ämbete; abbedissa,

abbot, klosterföreståndare.

abbreviat/ion, förkortning; /orer, notarier i

påfliga kansliet.

abcdarius, nybörjare.

abchaser, muhammedanska tsjerkesstammar

mellan Kaukasus och Svarta hafvet, ryska

undersåtar, talrikt utvandrade till Turkiet.

Abd el Kader, kabylisk furste, f. 1807, sedan

32 i krig med Frankrike, 47—52 i fransk

fångenskap; lefde efter 55 i Damaskus, beskyddade de

kristne vid blodbadet 60; död därstädes 83.

Abdera, stad i Tracien. Invånarna bekanta

för sin löjlighet och dumhet, däraf abderitisk,

enfaldig, narraktig.

abdikera, nedlägga ett regentskap, en

värdighet; abdikation, tronafsägelse.

abdomen, underlif, bukhåla.

Abdul-Asis Mulay, f. 1879, sedan 94 sultan af

Marocko.

Abdul Hamid II, f. 1842, turkisk sultan,

efterträdde sin bror Murad V 76; gaf Turkiet

författning 76; förde 77—78 ett förlustbringande

krig med Ryssland, men 97 segerrik mot

Grekland.

Abdul Kerim Pascha (1807—85), turkisk

general.

Abdullah, mahdisternas kalif; besegrad vid

Omdurman af Kitchener Pascha 1898, stupade 99

i slaget vid Gedid.

Abdul Medschid (1823—61), turkisk sultan;

under hans tid Krimkriget.

Abel, Nils Henrik, född 1802, död 1829,

banbrytande norsk matematiker. Hans 100-års

jubileum firades 1902 med anslutning från hela

Europa.

Abelin, Gustaf Rudolf, f. 1819, chef för svenska

landtförsvarsdepartementet 1867—71. Afgick

efter härordningsförslagens fall. Generalbefälh. i

andra militärdistriktet 1872—87. I riksdagens

1:a kammare 1871—98; Rudolf, född 1864,

trädgårdsdirektör, den förres son.

Aberdeen, stad i Skottland, 153,000 invånare.

Aberdeen, John Campbell Hamilton Gordon, f.

1847, 86 vicekonung af Indien, 93—98

generalguvernör öfver Kanada.

Abessinien (Etiopien, arab. Habesch),

östafrikanskt högland i öfre Nilområdet, 540,000

kv.-km., 4 1/2 mill. inv. Hufvudstad Antoto eller

Addis-Ababa. Sedan 1855 despotiskt kejsardöme

under »negus negusti» Menelik af Schoa. 67—68

Teodor I:s krig med England, lord Napiers stormn,

af klippfästet Magdala; (72—89) Johannes II,

lyckliga strider mot Egypten 75—77; sedan 87 krig

med Italien, 89 ital. skyddsherravälde; jan. 95

italienska generalen Baratieris seger vid Tigre

öfver Ras Mangascha; italienskt nederlag vid Amba

Aladschi 95 och Adua 96. Fred i Addis-Ababa

okt. 96, som frigjorde det abessinska

kejsardömet från Italiens protektorat och begränsade

det italienska väldet till Massaua (= Erytrea)

utmed Röda hafvet. Regent sedan 89 Menelik II,

f. 1844. — Abessiniska järnvägen, från

Addis-Ababa till Djibuti vid Röda hafvet, med en

förgrening till Harrar.

abiturient, från ett läroverk afgående lärjunge;

färdig till mogenhetspröfning.

abjuration, afsvärjelse.

abnorm, regelstridig, afvikande; /itet,

missbildning, ovanlighet.

abolitionist, en som vill afskaffa något;

särskildt motståndare till slafveriet i Nordamerika.

abonnement (uttalas: abånnemang), beställning;

abonnent, beställare, prenumerant.

abrupt, tvärt afbruten, stympad, plötslig.

Abruzzerna, dels ett italienskt landskap vid

Adriatiska hafvet, dels den vildaste och högsta

sträckan af Apenninerna.

absence (uttalas: absangs), frånvaro.

absint, malörtslikör, fransk förmiddagsdryck.

absolut, ovillkorlig, oinskränkt; fullkomlig (i

och för sig); /ion, tillgift, förlåtelse, /ism,

envälde; /ist, helnykterist.

absolut veto, ovillkorlig förbudsrätt.

absolvera, befria, aflägga (examen).

absor/bera, förtära, insuga, uppsluka; /ption,

upptagande.

absti/nens, afhållsamhet; /nenter, österrikiskt

politiskt parti.

abstrahera, bortse från, afsöndra (i tanken);

abstrakt, tänkt, overklig, förallmänligad.

absurd/itet, orimlig(het), förnuftsvidrig(het).

ab urbe condita, från Roms grundläggning.

Abukir, liten hamnstad vid Alexandria; 1798

Nelsons seger öfver franska flottan, 99

Bonapartes öfver turkarne; 1801 eng. seger öfver fransm.

Académie française, franska akademien, stiftad

1634; med 40 medlemmar.

Academy, tidning i London för modern

litteratur, grundad 1869.

Accademia della Crusca, förening af lärde i

Florens för vård om italienska språket.

accent, tonvikt-(stecken), brytning; /uera,

betona, framhålla, utmärka.

accepisse, kvitto; accept, skriftligt

godkännande af en växel och dyl.; /abel, antaglig, som

duger; /ant, mottagare, infriare; /era, godkänna

till betalning.

accessoirer (uttalas: aksessåarer), biparti,

staffage.

accidens(tryck), tillfällighet(stryck) affärs-tryck.

accis, stadstuIL

acetylen, gasformig, starkt lysande

kolväteförening.

Achenbach, Heinrich von, preussisk politiker,

handelsminister, öfverpresident i Västpreussen och

Brandenburg, d. 1899.

Achilleshäl, någons sårbara punkt, svaga sida.

a. C. n. = ante Christum natum, före Kristi

födelse.

a. Chr. = anno Christi, år efter Kr.; äfven

= a. C. n.

A(c)hmed III, turk. sultan från 1703; Karl XII:s

beskyddare; afsatt 1730.

A(c)hmed Wefik Pascha, turkisk politiker, 1878

premiärminister.

Achté, Aino, född 1877, världsberömd finsk

sångerska, anställd vid Paris-operan.

Ackermann, Karl Gustav, ledare af det

konservativa partiet i Sachsen, 1871—93 i tyska

riksdagen (82—84 dess 2. vicepresident), † 1901.

ackja, lappsläde (pulka).

acklamation, ljudligt, allmänt bifall(srop).

acklimatisera, göra inhemsk, anpassa, vänja

vid klimatet.

ackomod/ation, /era, öfverensstämmelse; lämpa

efter; ackomodations-växel, »gjord» låneväxel,

icke affärsväxel.

ackompanje/mang, spel till sång, /ra, beledsaga

sång med musik.

ackord, samklang, aftal, kontrakt, /era,

öfverenskomma.

ackreditera, befullmäktiga, »anställa»

diplomatisk representant hos regent eller

utrikesminister.

ackumulator, »kraftsamlare», galvaniskt

element för uppsamlande af elektricitet.

ackuratess, noggrannhet, punktlighet.

ackvisition, vinst, förvärf; /skatalog,

bibliotekskatalog, hvari böckerna införas efter hand som

de förvärfvas.

Aconcagua (6,970 mtr), vulkan på de chilenska

Anderna, Sydamerika, Amerikas högsta bergstopp.

acre, engelskt och amerikanskt ytmått = 40,5

ar eller 0,405 hektar.

Acta Mathematica, samtidens förnämsta

matematiska tidskrift, utges sedan 1882 i Stockholm.

acter, myndighets beslut (i England och

Amerika, ex. Act of parliament: parlamentsbeslut).

Act of Settlement (eng.), af Wilhelm III

sanktionerad tronföljdsordning, hvarigenom huset

Hannover kallas till engelska tronen.

actum ut supra, gjordt som ofvan (angifvits).

a. d. = a dato, från innevarande dag.

A. D. = Anno Domini, under Herrens år, d.

v. s.: efter Kristi födelse.

a. D. (efter tyska titlar) = ausser Dienst, ur tjänst

= före detta.

ad, till; ad acta, (lägga) till handlingarna, ej

fästa afseende vid.

adagio, långsamt.

ad arma, till vapen, till saken!

ad cal(endas) gr(æcas), latinskt talesätt =

uppskjuta i oändlighet = aldrig.

ad depositum, till laga förvar.

adekvat, fullt motsvarande.

Addis Ababa, stad i Abessinien; fred 1896 med

Italien.

Adelaide (uttalas: Adläd), hufvudstad i

Sydaustralien, en af de nu förenade engelska

kolonierna; frihamn. Med förstäder 160 t. inv.

Adelsköld, Claes Adolf, f. 1824, svensk militär,

ingeniör och järnvägsbyggare, ledamot af 1:a k.

76—93, memoarförf., frihandelsvän, liberal.

adelsmötet, den svenska adelns särskilda,

opolitiska, hvart tredje år sammanträdande

representation efter ståndriksdagarnas upphäfvande.

Adelsmötet bevakar vissa ekonomiska och

privilegieintressen.

Adelsvärd, Reinh. Cas. Oscar, f. 1811, ingick i

franska armén, 48 vald till medlem af franska

nationalförsamlingen; politisk författare. Död 98.

Aden, det arabiska Gibraltar, 111,000 invånare,

engelsk hamn och fästning vid

Bab-el-Mandeb-sundet.

adept, nu: ämnessven, lärjunge.

aderton, De = Svenska akademien.

ad extremum, till det yttersta.

adhe/rera, hänga, häfta vid; /sion(skraft),

dragningskraft mellan hvarandra berörande kroppar.

adiafora, likgiltiga ting, oskyldiga medel.

ad infinitum, i oändlighet.

ad interim, tills vidare.

à discrétion (uttalas: adiskresiång), efter behag,

på nåd och onåd.

adjoint (uttalas: adsjåäng), adjunkt, medhjälpare,

ämbetsbiträde.

adjutant, militärt biträde; uppvaktande.

Adlerberg, Alex. Vladimirovitsch v., grefve

(1818—88), kejsar Alexander II:s förtrogne, kejserlig

minister 72—81.

Adlerberg, Nicol. Vladimirovitsch v., grefve

(1821—92), gen.-guv. öfver Finland 66—81.

Adlerberg, Vlad. Feodorovitsch v., grefve

(1790—1884), rysk general, kejserlig minister.

Adlercreutz, Carl Johan, f. i Finland 1757,

deltagare i Gustaf III:s och 1808 års krig mot

Ryssland, i slaget vid Leipzig 1813, fälttåget i Norge

1814; var en af dem, som genomförde

statshvälfningen 1809.

Adlercreutz, Ax. Gustaf, f. 1821, 68 chef för

civildepartementet, 70 justitiestatsminister efter

De Geer, 74 landshöfding i Malmöhus" län,

ledamot i 2:a kammaren, tillhörde 77—80

»intelligensen», död 80.

Adlersparre, Georg, f. 1760, svensk krigare,

statsman och författare, en af det nya

statsskickets upphofsman, utmärkte sig i finska kriget

1788—90 och deltog i förberedelserna till

statshvälfningen 1809; statsråd, landshöfding,död 1835.

Adlersparre, Sophie, född Leijonhufvud .

Författarinna i sociala ämnen, medarbetare till

Fredrika Bremer. Författarnamn: Esselde . Född

1823, död 1895.

ad libitum, efter behag, godtfinnande.

ad (eller in) majorem Dei gloriam, eg. = till

Guds större ära, d. v. s. till Guds äras

förhärligande. (Jesuiternas valspråk.)

ad meliorem, till bättre lycka, tills

omständigheterna blifvit gynnsammare.

administra/tion, styrelse genom ämbetsmän,

förvaltning (af cessionants egendom); /tiv, som angår

förvaltningen; /tor, boutredare.

admi/ssion, företräde, audiens; /ttera, släppa

fram, såsom i examen, till nattvarden.

admonition, varning, skrapa, påminnelse,

förmaning.

ad notam, taga något ad n. = lägga på

minnet, rätta sig efter; ad notitiam, till underrättelse,

upplysning.

Adonis, skön yngling, vacker karl,

kvinnotjusare.

adoptera, upptaga i barns ställe, erkänna

såsom eget.

ad rem, till saken!

adressdebatt, riksförsamlings öfverläggning om

svaret på trontalet. Saknar motsvarighet i

svenska riksdagen.

Adrianopel, stad i Turkiet; fred mellan

Ryssland och Turkiet 1829, vapenstillestånd dem

emellan 78.

Adriatiska hafvet, del af Medelhafvet mellan

Balkanhalfön och Italien; i söder förbundet med

Joniska hafvet genom Otrantosundet; hamnar:

Triest, Fiume, Brindisi.

Adua (Adova), hst. i abess. landskapet Tigre;

abessinernas seger öfver italienarna 1896.

adullamiter, engelska liberaler, som i följd af

reformbillen af 1886 skilde sig från sitt parti.

advent, ankomst; månaden före jul.

advokatfiskal, ämbetsman i hofrätterna, som

utöfvar tillsyn öfver tjänstemännens fullgörande

af sina åligganden.

advocera, försvara med svepskäl.

A. E. I. O. U., förk. för »Austriæ Est Imperium

Orbis Universi = hela världen är Österrike

underdånig.

aera, æra, tidsålder, tidräkning.

aëro/naut, luftseglare; /stat, luftskepp =

ballong.

afbröstning, framvagnens skiljande från kanon

och lavett för eldgifning med en anspänd

fältkanon.

affaire (det svenska »affär»), händelse, tvist,

företag, sak. Affaire d"amour, kärlekshandel,

-historia, a. d"honneur, hederssak, duell.

affekt, sinnesrörelse, liflig känsla; /ion,

tillgifvenhet, bevågenhet; /ionsvärde, en saks värde

som minne.

affekt/ation, tillgjordhet; /era, låtsa, hyckla;

/erad, tillgjord, konstlad.

afficiera, göra intryck på, verka på; angripa.

affinitet, förvantskap, frändskap.

affirmera, bekräfta, bejaka.

affisch/era, (fr.) annonsplakat, reklamanslag;

tillkännagifvanden å väggar, pelare, taflor etc.

Afganistan, högplatå i främre Asien. 558,000

kv.-km., c:a 5 mill. invånare; oinskränkt monarki.

Hufvudstad Kabul. Har orsakat många

gränstvister mellan Ryssland och England, hvilka

bilades 1887. Regerande furste (emir) sedan 1901

Abd-ur-Rahmâns (emir från 1880) äldste son

Habib Ullah, född 1872.

afhängig, beroende.

aforism, kort (läro-)sats, tänkespråk.

Afrika, den 3:e i storlek bland världsdelarna,

inemot 30 mill. kv.-km. och nära 180 mill. inv.

Efter Suez-näsets genomgräfning vattenomflutet på

alla sidor; ungefär på midten genomskuret af

ekvatorn. Engelsmän, fransmän, tyskar,

portugiser, turkar, italienare och spaniorer hafva efter

hand lagt under sig denna världsdel, särskildt

kustlanden. Af hithörande öar må blott nämnas

Madagaskar i Indiska hafvet. Bland de mer eller

mindre oberoende rikena märkas Abessinien,

Bornu, Egypten, Kongo-staten, Liberia, Marocko

och Vadai samt de i senaste boerkriget af

England besegrade f. d. Oranjefristaten och

Sydafrikanska republiken (nu Oranjeriver- och

Transvaal-kolonierna).

afrikander, de i Afrika födda hvite.

Afrikaner-förbundet, stiftadt 1891 i

Kapkolonien för värnande af de holländska ras- och

språkelementen gentemot det brittiska.

Afrodite (romarnes Venus ), hos de gamla

grekerna hafvets, skönhetens och könskärlekens

gudinna, enligt sagan född ur hafvets skum.

Aftenposten, konservativ norsk morgon- och

aftontidning, grundad 1861.

Aftonbladet, Stockholm, liberal tidning grundad

1830 af Lars Hierta, såsom själfständigt organ

för fordran på konstitutionell frihet, kulturella i

och sociala reformer. Bland tidningens utgifvare

efter Hiertas afgång 1851 märkas August

Sohlman 1857—74 och sonen Harald Sohlman efter

1890, Adolf Hedin 1874—76, Gustaf Retzius

1885—87, Ernst Beckman 1887—90.

Afzelius, Arvid August, född 1785, död 1871,

präst och häfdatecknare. (Utgaf »Svenska

folkets sagohäfder.»)

Afzelius, Johan Fredrik Ivar, justitieråd, f. 1848,

led. af lagberedningarna, högsta domstolen och

riksdagens 1:a kammare (97).

aga, herre, höfding, föreståndare; titel för

hoftjänstemän och militärer i Turkiet. Kislar-Aga, de

svarta evnuckernas chef = riksmarskalk.

Agardh, Jakob, född 1813, professor i botanik,

vetenskaplig författare, riksdagsman, död 1901.

Agence (uttalas: asjans) Balcanique (Sofia), Ag.

de Constantinople, Ag. Havas (Paris), Ag.

Roumaine (Bukarest), Agenzia Stefani (Rom) och

Agencia Fabra (Madrid), telegrambyråer.

agenda, notis-, minnesbok.

agent, fullmäktigt ombud,

regerings-representant af lägre klass; a. provocateur (uttalas: asjang

pråvåkatör) besoldad upphetsare, i polisens tjänst

stående person med uppgift att egga folk till

brottsliga handlingar.

agera, spela (en roll), uppträda.

ager publicus, statsjord.

aggregat, sammangyttring.

aggressiv, anfallande, skarp.

agio, mellangift mellan olika myntsorter; /tage,

handel eller ocker med agio.

agi/tation, /tator, /tera, sätta i gång, i rörelse,

ifrigt bearbeta, verka för partiändamål.

agnat, blodsfrände på manssidan; agnatisk

succession, till manslinien inskränkt tronföljd.

agoni, dödskamp, ångest.

Agra, stad i engelska Indien vid Djamna (160

t. inv.).

Agram, stad i Kroatien-Slavonien vid Save, 1880

delvis förstörd genom jordbäfning.

agrarer, medlemmar af partier eller af

föreningar, som i synnerhet i politiskt hänseende

arbeta för jordbruket och dess intressen.

agraviados, politiskt parti i Spanien, yrkade

1826—28 på sträng absolutism i stat och kyrka;

bourbonernas motståndare, under Ferdinand VII

yttersta reaktionen.

Agrell, Alfhild, vitter förf., född Martin 1849.

Sign. Thyra, Lovisa Petterqvist, Stig Stigsson.

agré, agreé, upptagen som ledamot; titel vid

Akademien för de fria konsterna i Stockholm.

Agricola, Mikael, Finlands reformator (d. 1557).

agronom, vetenskapl. bildad landtbrukare,

landtbruksingeniör.

Aguinaldo y Famy, Emilio, ledare för

insurgenterna på Filippinerna mot nordamerikanerna,

fånge 1901—02.

Ahasver(us), »den vandrande juden».

Ahlborn, Lea, född Lundgren 1826, död 1897,

har utarbetat de flesta medaljer och

minnespenningar, som präglats i Sverige under 1800-talets

senare hälft.

Ahlgren, Lars August, född 1853, medarbetare i

Nya Dagligt Allehanda, krönikör, vitter författare,

reseskildrare.

Ahlgren, Ernst, se Benedictsson.

Ahlwardt, Theod. Wilh., f. 1846, känd

antisemitledare, sedan 92 i tyska riksdagen.

Ahnfelt, Arvid, litteraturhistoriker, litterär

samlare, tidningsman, född 1845, död 1890.

Aho Juhani, författarenamn för finnen Johan

Brofeldt, den moderna finskspråkiga litteraturens

främsta namn. Född 1861. Bl. arbeten: Spånor,

Prestens hustru.

Ahrenberg, Johan Jakob, född 1847, finsk

arkitekt och författare (på svenska språket). Bl.

arbeten: Österut, Familjen på Haapakoski.

aide de camp (uttalas: äd dö kang), adjutant.

aigu (uttalas: ägy), skarp, spetsig; accent

(uttalas: aksang) aigu, akut accent, tecknet öfver t.

ex. »e» (é).

aimable (uttalas: ämabel), älskvärd.

air (uttalas: är), egentligen luft; min, utseende,

högdraget uppträdande; sång, visa.

Ajaccio (uttalas: ajatjå), Korsikas hufvudstad,

Napoleons födelseort.

à jour (uttalas: a sjur), för dagen;

genombruten; »vara à jour med», ha följt med det senaste

förloppet af något.

ajournera, uppskjuta sammanträden o. d.

akadem/i, högskola; högre fackskola, anstalt till

främjande af vetenskapliga eller konstnärliga

studier och sträfvanden; /iker, lärare eller lärjunge

vid en akademi; /isk, strängt vetenskaplig, strängt

formell.

Akademien för de fria konsterna i Sverige,

inrättad 1735 af K. G. Tessin, stadfäst 1773.

Under akademien är ställdt ett läroverk med

kostnadsfri undervisning. Högtidsdag 30 maj.

akatalektisk, fullständig, fulltalig (vers).

Akershus. 1) amt i Norge, med herregården

Eidsvold; 2) gammal fästning i Kristiania

stiftsamt, den norska härens centraldepot.

akka, dvärgfolk i Centralafrika.

akrobat, lindansare.

Akropolis, den högst belägna, befästa delen

i de grek. städerna, i synnerhet Atens ryktbara

borg.

Aksakov, Konstantin, död 1860, det rysk-ryska

partiets grundläggare; Ivan, hans bror, död 1886,

en af rörelsens ledare.

akrostikon, dikt, där de första eller sista

bokstäfverna i hvarje rad bilda ett namn.

akt, handling, urkund; hufvudafdelning (i ett

skådespel); bann (laglig uteslutning,

fredlöshetsförklaring); /stycke, dokument.

aktie, delägarintyg; /bolag, på lotter ställdt

bolag utan personlig ansvarighet för delägarna

(svensk lag af 1848); /kupong, blankett för

utkvittering af ränta eller vinst; aktionär, aktieägare.

aktion, handling, fäktning, åtbörder och miner;

anklagelse.

aktiv, verksam, rörlig; /a, tillgångar, verklig

förmögenhet; /itet, verksamhet.

aktor, åklagare.

aktu/alitet, verklighet, betydelse för dagen; /ell,

verklig, af intresse för dagen.

aktuarie, ämbetsman för vård af ett ämbetsverks

handlingar.

aktör, skådespelare; aktris, skådespelerska.

akust/ik, läran om ljudet; en byggnads

ljudverkan; /isk, beträffande ljudverkan.

akut, skarp, häftig, med hastigt förlopp.

akvamarin, ädelsten, hafsgrön färg.

akvarell, vattenfärg(smålning); /ist,

akvarellmålare.

akvarium, vattenbehållare med lefvande

vattendjur och vattenväxter.

akvatinta, kopparstick liknande tuschritning.

akvavit (aqua vitæ), lifsvatten, (sädes)brännvin

(med kummintillsats).

akvedukt, vattenledningsränna ofvan jord; ett

slags brobyggnad.

à la (i åtskilliga franska uttryck), på liknande

eller samma sätt, på någons vis.

à la baisse (uttalas: a la bäss), spekulera à la

b., räkna på kursens fallande.

Alabama (förkortas i brefadresser,

tidningsnotiser o. dyl. »Ala»), stat (sedan 1819) i

Nordamerika, 135,320 kv.-km., 1 1/2 million inv.;

hufvudstad Montgomery.

Alabama-frågan, en folkrättslig stridsfråga

mellan Förenta staterna o. England från kriget

1861—65, uppkallad efter kaparefartyget Alabama;

afgjord i Génève 72 af en mellanfolklig

skiljedomstol till förmån för Unionen, i det att

England ådömdes ett skadestånd om 60 mill. kr.

alabaster, hvitaste gips.

à la bonne heure (uttalas: a la bånn ör), välan,

förträffligt, låt gå!

à la carte (uttalas: a la karrt), efter matsedeln.

à la daube (uttalas: aladåb), kött-, fiskrätt i

gelé.

à la française (uttalas: a la frangsäs); à la

grecque (a la gräck), på franskt sätt, på grekiskt

sätt (äfven namn på en ornamentslinga).

à la hausse (uttalas: a la åss), på kursens

stigande.

à la mode (uttalas: a la mådd), efter nyaste

modet.

alarm, buller, oro, uppståndelse, varningssignal.

Alaska, stor halfö i Nordamerika, vid Stora

oceanen, förut ryskt, 1867 för 27 mill. kr. inköpt

af Unionen, ännu blott militäriskt ordnadt

område (territorium); 1,376,300 kv.-km., 32 tusen

inv. (öfver hälften eskimåer), hst. Sitka.

Guldfynd vid Klondykefloden 1887.

à la tête (uttalas: a la tät), i spetsen för.

alban(es), invånare i Albanien, kallas äfven

schkipetar (bergsbo).

Albanien (alban. Schkiperi, turk. Arnaut),

berglandskap väster om europeiska Turkiet, vid

Joniska och Adriatiska hafven, 93,000 kv.-km., 2

mill. inv. (albaner, bulgarer).

Albert, f. 1848, sedan 89 furste af Monaco.

Albert, Frans Aug. Karl Emanuel, hertig af

Sachsen, f. 1819, andre son till hertig Ernst I af

Sachsen-Koburg, 40 förmäld med drottning

Victoria af England, erhöll 57 titeln

»Prince-Consort», d. 61 i Windsor.

Albert, konung af Sachsen, f. 1828, son till

konung Johann, som han efterträdde 73; 53

förmäld med Karola af Vasa (f. 33) Gustaf IV

Adolfs af Sverige sondotter. Deltog 49 i kriget

mot Danmark, 66 öfverbefälhafvare för de

sachsiska trupperna mot Preussen, ledde i senaste

fransktyska krig Maas-armén, 71 generalfältmarskalk,

död 1902.

Albertinska linien, nuvarande sachsiska

furstehuset, härstammar från Albrekt den behjärtade

(1485); 1697—1763 den polska, sedan 1806 den

sachsiska kungavärdigheten.

Albert Edvard Njansa, stor insjö i mellersta

Afrika. »Njansa» eller »njassa» = sjö.

Albert Njansa, stor sjö i inre Afrika,

genomfluten af Hvita Nilen.

Albert-föreningen (Röda Korset), internationell

kvinnoförening i Sachsen, stiftad af

kronprinsessan Karola.

Alberti, Peter Adler, född 1851, dansk jurist,

hufvudägare af tidningen Dannebrog,

moderatliberal politiker, utträngde 1892 Hörup ur

Folketinget, justitieminister 1901 i Deuntzers kabinett.

albertotypi, fotografisk framställning af

tryckplåtar.

Albion (kelt.), urgammalt, nu poetiskt brukadt

namn på England (o. Skottland).

Albrekt, Fredrik Rud., ärkehertig af Österrike,

ärkehertig Karls äldste son, f. 1817, utmärkte

sig 43 och 49 i Italien, 63 fältmarskalk, segrade

66 vid Custozza, därefter generalinspektör öfver

österrikiska armén, d. 1895.

alcálde eller alkald, kommunalföreståndare och

fredsdomare, främste magistratspersonen i

Spaniens städer och byar.

alcazar, namn på borgar, palats och slott i

Spanien; äfven ett bekant förlustelseställe i

Petersburg.

Aldén, Gustaf A., folkhögskoleföreståndare,

författare, tidningsman, redaktionssekreterare i

Aftonbladet, f. 1852.

ale (uttalas: el), engelsk ölsort.

alea jacta est, tärningen är kastad, säges Cesar

ha yttrat, då han år 49 f. Kr. med sin här

öfvergick floden Rubicon, gränsen till det egentliga

Italien.

alemanner, gammal germanstam, efter hvilken

fransmännen gifvit Tyskland namnet Allemagne.

Alexander I, prins af Battenberg, f. 1857, april

79 furste af Bulgarien, 85 invecklad i ett krig

med Serbien, nedlade 86 i följd af en statskupp

genom ryska stämplingar regeringen, 90

österrikisk öfverste, sedan general under namnet grefve

Hartenau, d. 93.

Alexander II, Nikolajevitsch, f. april 1818,

Nikolaus I:s äldste son, kejsare af Ryssland 55—81,

slöt freden 56 i Paris efter Krimkriget,

fullbordade införlifvandet af Kaukasien 59, upphäfde

lifegenskapen 63, undertryckte polska resningen

s. å., förde krig med Turkiet 77—78 (fred i

Berlin); förmäld 41—80 med Maria Alexandrovna

af Hessen, sedan med furstinnan Dolgoruki;

mördad 13 mars 81.

Alexander III, Alexandrovitsch, föregåendes son,

f. 1845, kejsare af Ryssland 81—94; upprätthöll i

det autokratiska styrelsesättet, närmade sig till

Frankrike (flottbesök i Kronstadt och Toulon);

förmäld 66 med prinsessan Dagmar af Danmark

(Maria Feodorovna).

Alexander Obrenovitsch I, konung af Serbien,

f. 1876, efterträdde sin afsatte fader Milan I år

89, förklarade sig 93 för myndig och öfvertog

regeringen, förmäld 1900 med Draga Maschin,

f. 1867, f. d. hofdam hos hans mor drottning

Natalia.

Alexander Karageorgevitsch (Czerny), f. 1806,

furste af Serbien 43, afsatt 58, d. 85.

Alexandersuniversitetet, universitetet i

Helsingfors, flyttadt från Åbo 1827.

Alexandria (Iskanderieh), stad i nedre Egypten

vid Medelhafvet, 320 t. inv., 1882 bombarderad

af engelsmännen.

alexandrin, 6-fotad jambisk, vanligen parvis

rimmad vers, med takthvila (cesur) i midten.

Alfa och Omega (första och sista bokstafven

i grekiska alfabetet), början och slutet,

hufvudsaken, allt i allom.

Alfons XIII, konung af Spanien, f. 17 maj 1886,

son till A. XII (regent 74—85), under

förmynderskap af sin moder, Maria Kristina af

Österrike, till 17 maj 1902, då den myndigvordne

konungen kröntes i Madrid.

Alfred, Ernst Albert, hertig af Edinburg, f.

1844, sedan 93 hertig af Sachsen-Koburg-Gotha,

andre son till drottning Victoria, 74 förm. med

Maria Alexandrovna, storfurstinna af Ryssland,

(kejsar Alexander Il:s dotter), död 1900.

alfvare (på Öland, Gottland), kalkstenshed, kal

bergsmark.

Alfvén, Hugo, violinist och kompositör, f. 1872.

algebra, läran om bokstafsräkning.

Alger eller Algier, befäst hst. i den franska

kolonien Algeriet, vid Medelhafvet, inemot 100,000 inv.

Algeriet, franskt koloniland i Nordafrika, 798,000

kv.-km., 4 1/2 mill. inv. Först den stora franska

expeditionen 1830 lyckades göra slut på de

sekellånga algeriska sjöröfverierna, men fransm. måste

likväl sedermera under talrika förnyade strider

mot arabiska stammar tillkämpa sig herraväldet,

hvilket ej befästes förrän med Abd-el-Kaders

besegrande och tillfångatagande dec. 47.

Emellertid hafva uppror utbrutit åren 64, 65—67, 71,

79 och 81. Algeriet kan numera betraktas som

en del af europeiska Frankrike.

Alhambra, de moriska kalifernas berömda borg

i Granada.

alias, annars, också, med annat namn.

Ali-Bey, (Sidi Ali) f. 1817, 82—1902 bey i den

franska skyddsstaten Tunis.

alibi, annanstädes; jurid. »bevisa sitt alibi» =

(intyga sin skuldlöshet genom att) styrka sitt

vistande på annat ställe än där det brott, för

hvilket man anklagas, blifvit begånget.

alimentation, näringsmedel; kostpängar /sbidrag,

underhållsbidrag.

Alingsås, stad i s. Västergötland, Älfsborgs län

v. stamb.; vid midten af 1700-talet rikets största

fabriksstad, 3,300 inv.

Alin, Oskar Josef, svensk universitetslärare,

inflytelserik konservativ politiker, född 1846, död

1900. Invald i riksdagens 1:sta k. 88, blef 90

ord. led. af konstitutionsutskottet (till sin

afsägelse af riksdagsmannaskapet 99) och den

protektionist. majoritetens förtroenderåd. Medlem af

hemliga utskottet och unionskomitén. Ifrig

motståndare bl. a. till den politiska

rösträttsutvidgningen och framför allt den norska vänsterns kraf

(»Alinska skolan»). En bland stiftarne af

föreningarna »Sveriges rätt» och »Svenska

nationalföreningen».

Alinska skolan (efter sin målsman prof. Alin),

anhängarne af den uppfattning om den unionella

statsrätten, att föreningen rättsligt sedt grundar sig

på freden i Kiel 1814; att likställighet mellan rikena

ej antagits ss. allmän princip; att unionen rubbats

genom Sveriges många »eftergifter» åt Norge, och

att sådana ej vidare böra ifrågakomma utan en

»snar och fullständig revision af riksakten».

alkemi, guldmakeri.

Alkman, Edvard, litteratur- och konstkritiker i

Dagens Nyheter (sign. E. A.), f. 1867.

alkoholism, sjukligt tillstånd genom missbruk af

spritdrycker.

Allah (al-illah, arab.), muhammedanernas

benämning på Gud. »Allah är stor och Muhammed

är hans profet» lyder muhammedanernas religiösa

formel.

Alla/ helgons dag, rom.-kat. fästdag (den 1 nov.);

/martyrers dag, grek.-katolsk fästdag (söndagen

efter pingst); /själars dag, rom.-kat, kyrkofäst till

de aflidnes minne (2 nov.).

Allan-linjen, engelskt ångfartygsbolag, med

förbindelse Glasgow—Liverpool—Halifax (på Nya

Skottland i Kanada)—Newyork.

Alldeutscher Verband, stiftadt 1891 såsom

»Allmänna tyska förbundet», med säte i Berlin;

åsyftar främjande af tysk-nationell anda och

åskådning samt uppblomstring af de tyska kolonierna;

utger »Alldeutsche Blätter».

Alleghanybergen, jämnlöpande bergskedjor i ö.

Nordamerika mellan Kanada och Alabama;

järn- och stenkolslager.

allegor/i, bildlig framställning af begrepp eller

ting, liknelse; /isk, /isera.

allegro, fort, muntert; tonstycke i liflig takt;

allegretto, musikstycke i något mindre rask takt

än föregående.

Allena saliggörande, kallar sig den

rom.-katolska kyrkan sedan 3:e årh.

Allers Familje-Journal, illustrerad dansk-svensk

veckotidning.

Alliance française (uttalas: alliangs frangsäs), en

förening för spridandet af franska språket. Filialer

i många länder. I Sverige märkes »Samfundet

Alliance française», stiftadt 1889 i Stockholm af

Adolf Hedin.

Alliance israélite universelle (-lit ynnivärsell),

internationell förening med syfte att bevara

sammanhållningen mellan judarna och förbättra deras

ställning, stiftad 1860 af Cremieux, med

centralkommitté i Paris.

alli/ans, /erad, förbund, bundsförvant; /era,

ingå förbund.

alliteration, bokstafsrim, stafrim. Ex.:

Gångaren gode || gnäggar därinne.

allmän bevillning, en af riksdagen årligen

beviljad direkt skatt.

allokution, högtidligt, offentligt tal, särskildt

påfvens tal till kardinalkollegiet.

allonge (uttalas: allångsch), förlängningsstycke;

/peruk, långt nedhängande, stor, yfvig lockperuk

(bruklig på Ludvig XIV:s tid).

Allons enfants de la patrie: »Framåt, I barn

af samma fäder» (enligt Strandbergs öfversättning),

begynnelseorden till Marseljäsen, franska

revolutionssången.

allotmentsystemet, tilldelande af jord åt

arbetare i stället för lön; tillämpädt i Irland mot

jordarbetarne enl. lagen af år 1887.

all right (uttalas: ål räjt), allt väl, bra, rätt så.

allting, den isländska riksdagen.

allu/dera, /sion, anspela, hänsyfta på.

allure (uttalas: allyr), en hästs hållning och gång.

alluvial, afsatt ur vatten.

Alma, flod på Krim, där de förbundne

engelsmännen (under Raglan) och fransmännen

(Saint-Arnaud) besegrade ryssarne (Menschikov) 1854.

Almanach de Gotha, en 1783 grundad, i Gotha

utgifven kalender med statistiskt och aktuellt

uppslagsinnehåll.

Almati, artistnamn för Alma Adèle Fich,

operasångerska, född 1861, gift 1895 med regissören

Axel Rundberg.

Almén, August, läkare, f. generaldirektör i

medicinalstyrelsen, ledamot af första kammaren efter

1885. F. 1833.

Almlöf, Nils, tragisk skådespelare, f. 1799, d.

1875; Knut, komisk skådespelare, den förres son,

född 1829, debut. 51, död 99. Bland roller:

Advokaten Knifving och Daniel Hejre; Betty, född

Deland gift med Knut Almlöf, skådespelerska,

född 1831, död 1882.

Almkvist, Herman, professor i Upsala i

semitiska språk, vetenskaplig författare, f. 1839.

Almquist, Jonas Love, vetenskaplig och

skönlitterär författare (Törnrosens bok), f. 1793, d.

1866; Ernst, professor i hälsovårdslära vid

Karolinska institutet; Vegaexpeditionens läkare, f. 1852.

Almström, Ad. Fred. Robert, industriidkare;

konserv. politiker. I 1:a k. sedan 1887, ledamot

af flere kommittéer, bankofullmäktig 95.

Alnarp, högre landtbruksskola i Skåne,

grundlagd 1862.

al pari, af samma värde (= det nominella).

alp/inist, medlem af alpklättrarförening; /pass,

med konst anlagda bergsvägar för passerande af

alperna. (Stilfser Joch, Mont Cenis, S:t Bernhards-,

Simplon-, S:t Gotthard-, Semmering-, Splügen- och

Brennerpassen.)

Als(en), ö i Östersjön (Lilla bält) tillhörig

preussiska Schleswig. Stad: Sonderburg

(Sönderborg). Juni 1864 preussarnes öfvergång.

Alström(er), Jonas, »svenska slöjdernas fader»,

d. 1761.

altan, utbyggnad, takupphöjning.

alter ego, ett andra jag.

altera pars, motpartiet, andra parten.

alter/ation, /era, skrämsel, oro.

altern/era, omväxla; /ativ, turvis, antingen —

eller; val mellan två sätt, utvägar eller saker.

altesse, höghet (om furstliga personer).

Altona, tysk stad vid Elbes utlopp, alldeles

invid Hamburg, 162,000 inv.

altruism, själfförsakelse, oegennytta.

alumn, lärjunge i en skola; /at,

elementarläroverk i Tyskland, hvilkas elever få både

undervisning och kost.

Amadeus, Ferdinand Maria, hertig af Aosta, f.

1845, Viktor Emanuels 2:e son, 70 vald till

konung af Spanien, nedlade febr. 73 frivilligt kronan

och blef generalinspektör för italienska kavalleriet;

gift 2:a gången med Lætitia Bonaparte; d. 90.

Amalienborg, danskt lustslott i Köpenhamn.

amanuens, medhjälpare, titel för tjänstemän i

vissa ämbetsverk.

Amarant (egentligen: oförvissnelig) /erorden,

svensk societetsorden.

amason, sköldmö.

Amason-floden, Sydamerika, jordens

vattenrikaste, 5,500 km. lång.

amatör, älskare af något.

ambassad, diplomatisk beskickning; /ör,

diplomatiskt sändebud af första klassen, som i det

främmande landet representerar sitt

statsöfverhufvuds person.

ambition, ärelystnad, hederskänsla.

ambrosia, gudarnas mat.

Ambrosianska lofsången = kyrkohymnen »Te

Deum (laudamus)».

ambulans, fältlasarett.

ambul/erande, /atorisk, kringvandrande,

flyttande, flyttbar.

amendement (uttalas: amangdemang),

förbättringsförslag, tillägg, ändring.

amerikanism, egenomlighet hos engelska

språket i Amerika.

American-linjen, ångfartygsbolag underhållande

förbindelsen mellan bl. a. Southampton och

Newyork, Liverpool via Queenstown (Irland) till

Filadelfia, där bolaget har sitt hufvudkontor.

Amerika eller »Nya världen», den näst största

världsdelen. Omfattar 38,400,000 kv.-km. (utom

Grönland och antarktiska områden) och räknar

omkring 145 mill. inv., fördelade på ett 20-tal fria

stater jämte europ. kolonier. De förra utgöras

af Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Columbia,

Costarica, San Domingo, Ecuador, Förenta

staterna, Guatemala, Haiti; Honduras, Mexiko,

Nicaragua, Paraguay, Peru, San Salvador, Uruguay

och Venezuela.

Amerika åt amerikanerna, Monroedoktrinens

grundsats.

amerikansk duell, förpliktelse att inom en viss

tid taga sig afdaga.

amicus Plato, sed magis amica veritas, Plato

är mig kär, men sanningen ännu kärare.

Amiens, stad i Frankrike; år 1802 fred mellan

Frankrike, England, Spanien och Bataviska

republiken; 70 Manteuffels seger öfver fransmännen.

amnesti, glömska, allm. benådning för (vanl.

politiska) förbrytelser.

Amor, kärleksgud enligt romerska mytologien;

amorett eller amorin, liten kärleksgud (bild).

amorf, formlös, missbildad.

amorter/a, döda en skuld genom viss årlig

afbetalning; /ingslån, afbetalningslån.

amour, kärlek, älskare, älskarinna.

ampel, hängfot, -lampa; »ampla loford»,

mycket beröm.

ampère, enhet för mätning af elektrisk ström.

amplissimus, högste, ädlaste. In amplissima

forma, i tydligaste form.

amput/ation, /era, kroppslems aftagande.

Amsterdam, nederländsk hst. i Nordholland, vid

Zuyder-zee, en af Europas största handelsstäder,

525 t. invånare.

amt, världsliga förvaltningsområden i Norge

(till antalet 20) och Danmark (18), ungefär =

svenskt län. I Tyskland flera kommuners

gemensamma kommunalförvaltning. De norska

»amtsförmanskapen» svara mot de danska »amtråden»

(= våra landsting).

Amu-darja (den forna Oxus), flod i Turkestan,

2,000 km. lång, upprinner på Pamirplatån och

utfaller i Aralsjön.

amulett, vidskepligt skyddsmedel att bära mot

sjukdom, förtrollning o. dyl.

Amur, dels ryskt generalguvernement (med

fängelseön Sachalin) i Sibirien, dels en stor flod

därstädes, (4,700 km.) utmynnande i Stilla hafvet.

Amurprovinsen, den sedan 1857 ryska delen af

Amur-landet (Mandschuriet) omf. nära 450 t.

levken. Hst.: Blagovjeschtschensk.

amusant, rolig.

an, i räkenskaper beteckning för »kredit» (per

= debet).

anabaptist, vederdöpare.

anabasis, uppmarsch, tåg från kusten inåt

landet (historiskt arbete af Xenofon).

anagram, omflyttning af" bokstäfverna i ord till

nya ord, ex. Roma-Amor.

anakoret, enstöring, ensling.

anakreontisk, lätt, glad, fin.

anakronism, fel mot tideräkningen, språng i,

förväxling af tid.

analfabet, person, som saknar kunskap i

läsning och skrifning.

analogi, likhet, motsvarighet.

analys/era, upplösning, sönderdelning,

särskilning; utveckling, utredning.

anarki, frånvaro af maktägande styrelse,

laglöshet; anarkism, en social åskådning, enligt

hvilken samhället skall organiseras med fall

medborgerlig frihet utan någras maktutöfning öfver

andra; anarkist, den, vvsblbcu. pandora selskapsom sträfvar att upphäfva

den centrala statsstyrelsen med eller utan

skräckpropaganda. — Anarkistiska idealister: Peter

Krapotkin, Elisée Reclus, de mest kända. Den

anarkistiska handlingens propagandister: Caserio, som

mördade president Carnot 1894, Lucceni, som

mördade kejsarinnan Elisabet af Österrike 98,

Bresci, som mördade konung Umberto af Italien

1900, samt Czolgosz, som mördade president Mc

Kinley i Buffalo 1901.

anatema, kyrklig bannlysning; förbannelse.

Anatoliska järnvägen, från Haidar Pascha vid

Marmarasjön till Kaisarie i Mindre Asien med

förgreningsbana från Eskischer till Konia, byggd

1889—96 (1,447 km.), i tyska Anatoliska

järnvägsbolagets ägo, bildadt af direktören för Tyska

banken Siemens.

anatomi, läran om organismens sammansättning

och byggnad.

anch" io sono pittore, äfven jag är målare (yttr.

tillskr. Correggio), d. v. s. jag också förstår

något af saken.

Anchor-linjen, engelskt ångfartygsbolag,

förmedlar trafik mellan Glasgow och Newyork resp. Boston.

anciennitet, åldersrätt, företräde i tjänsteår,

högre tjänsteålder.

Anckarström, Jakob Johan, Gustaf III:s

mördare 1792, afrättad s. å.

ancien régime (uttalas: angsiäng resjim), det

franska regeringssystemet före 1789.

Andalusien, landskap i södra Spanien kring

Guadalquivir.

andante, egentligen: gående, lagom långsamt.

Anderberg, Axel Johan, f. 1860, arkitekt, har

byggt det nya operahuset i Stockholm.

Anderna eller »Sydamerikas Kordillerer»,

världeris längsta bergskedja, utmed Stilla hafvet från

Eldslandet upp till Karaibiska hafvet. Med

Amerikas högsta bergstopp, vulkanen Aconcagua i

Chile (6,970 m.).

Andersen, Hans Christian, död 1875, dansk

sagoförfattare.

Anderson, Frans Albert, f. generaldirektör i

statskontoret, moderat politiker, 1:a-kammarledamot

för Jönköpings (1877) och Västernorrlands län

(86, omvald 95).

Andersson, Gunnar, botaniker, amanuens vid

naturhist. riksmuseets afdelning för fossila växter,

född 1865.

Andersson, Hans, riksdagsman, en af

landtmannapartiets ledare; medlem af dess

förtroenderåd och af statsutskottet. Frihandelsvänlig och

relativt liberal. Född 1848.

Andersson, Ola, i Burlöf (Skåne), 1870—84

riksdagsman i 2:a kammaren. Tillhörde

landtmannapartiets vänstra flygel och var en af dess

ledande män. Numera bankdirektör i Malmö.

Andersson, Peter, i Högkil, riksdagsman i 2:a

kammaren, tillhörande det frihandels vänliga gamla

landtmannapartiets frisinnade del. Död 94.

Andersson, Richard, kompositör och

musiklärare, född 1851.

Andersson, Sven, född 1846, bildhuggare (byster,

medaljonger och reliefer).

Andorra, gränsrepublik i Pyrenéerna under

Frankrikes och biskopens af Urgel (Spanien)

öfverhöghet, en liten fristat på 450 kv.-km. Hst.

Andorra Vieja. Befolkning 6 tusen. Den egentliga

reg.: ett generalråd af 24 medl.; dess ordf. (l:e

syndicus) sedan 1899 är Josef Calva.

Andrassy, Gyula (Julius) von, grefve, f. 1823,

österr. statsman, deltog i upproret i Ungern, blef

50 dömd till döden, 60 benådad; presid. i ung.

ministeriet 67, österr.-ungersk utrikes- och

kejserlig min. 71—79, död 90.

Andrassy, Theodor von, grefve, f. 1857, österr.

minister 94—95.

André, Louis, f. 1838, sedan 1900 fransk

krigsmin, efter Gallifet; deltog som artillerikapten i

kriget 70—71, föreståndare for Polytekn. skolan,

därefter brigad- och divisionsgeneral, slutligen

krigsminister, såväl under Waldeck-Rousseau som

i Combes" radikala ministär 1902.

Andrée, Salomon August, f. 1854, ingeniör,

nordpolsfarare. Företog 1893 och 94 vetenskapliga

ballongfärder Stockholm—Finland och Göteborg

—Gottland, framlade 95 sin plan att utforska

polarområdet i styrbar ballong, begaf sig i juni

96, åtföljd af d:r Ekholm och fil. kand. N.

Strindberg, med »Virgo» från Göteborg till Danskön

(Spetsbergen) för uppstigning därifrån, men måste

återvända till följd af ogynnsamma

vindförhållanden. Följande år anträdde A. med »Svensksund»

sin andra färd till Danskön och uppsteg nu i sin

ballong den 11 juli kl. half 3 e. m., under hård

sydlig vind. Hans följeslagare på färden voro

denna gång förenämnde hr Strindberg samt

ingeniör Frænkel (i st. för d:r Ekholm). Resenärerna,

som sedan dess icke ha afhörts, anses numera

vara förolyckade.

Andrén, Viktor (Vicke), dekorationsmålare,

akvarellist, tecknare, Bellmanssångare. (Dekorativa

målningar: Continental, du Nord, Blanchs kafé,

Vasateatern, operakaféet, k. teatern m. fl.). F. 1856.

anekdot, liten historia, kvickt infall.

anemi, blodbrist.

angelus, budskap, ängel; Ave-Maria-ringning.

Angered-Strandberg, Hilma, vitter författarinna

(»Den nya världen»), född 1855.

anglicism, för eng. språket egendomligt uttryck.

anglikanism (anglo-katolicism eller Puseyism),

mäktig religiös rörelse inom den engelska

statskyrkan; anglikanska kyrkan, den engelska

episkopalkyrkan, af reformert (kalvinistisk) karaktär,

med ärkebiskopen af Canterbury som primas.

anglo/amerikan, nordamerikan af engelsk

härkomst; /fil, engelskvän, /fob, fiende till, hatare

af engelsmännen; /mani, vurm för allt engelskt.

Anhalt, tyskt hertigdöme, 294 tusen inv., 2,300

kv.-km. Hufvudstad Dessau; regent sedan 1871

hertig Fredrik, f. 31.

anhalt, hållplats, mindre järnv.-station.

animalisk, djurisk, tillhörande djurvärlden.

animerad, liflig, glad.

animositet, hätskhet, afvoghet.

Ankarcrona, Gustaf, hist.-, landskaps- och

porträttmålare, tecknare, född 1869.

Annam, fransk skyddsstat i Bortre Indien

(franska Indo-Kina), utmed halföns kust i öster, 230

t. kv.-km., 6 mill. inv. Hst. Huë. Fordom

under Kina, 1858 fransk-spansk expedition mot

Annam, 67 Kochinkina franskt, 84 fördrag med

Frankrike. A. konungarike sedan 89

(Thanh-Thai).

Annerstedt, Per Samuel Ludvig, jurist, f. d.

statsråd, f. 1836, professor 76, 90 invald i riksd.

1:a kammare, 93—95 ordf. i lagutskottet, presid.

i kammarrätten, 96 statsråd och chef för

justitiedepartementet, tills han 1901 efterträddes af

professor K. Hj. L. Hammarskjöld; Claes,

bibliotekarie, historiker, f. 1839; historisk författare.

anne/ktera, tillägna sig, eröfra, förena med;

/xion, införlifning, våldsinkräktning.

annex, bihang; dotterkyrka; tillbyggnad.

annihilera, tillintetgöra.

anno (Domini), år (efter vår Herres J. Kr. börd).

annot/ation, /era, anteckning till minnes.

annuitet, årlig afbetalning, särskildt lifränta.

annullera, upphäfva, utplåna, förklara ogiltig.

anomal, afvikande från regeln.

anonym, onämnd, okänd förf.; /itet, fördöljande

af namn.

anor, förfäder.

anorganisk, oorganisk, liflös.

anormal, oregelbunden.

Anrep, Johan Gabriel, genealog, född 1821,

mångårig utgifvare af den svenska adelskalendern.

Ansgar, »Nordens apostel», död 865.

/iiföreningar, ett slags svenska missionsföreningar.

antagon/ist, /ism, motståndare, vedersakare;

motsats.

antarktisk, egentl.: »midt emot (Stora)

björnen», alltså vid Sydpolen liggande.

ante, före, framför (ofta i sammansättningar).

antecedentia, »föregåenden»; en persons

antecedentier, hans föregående lefnadsförhållanden,

moraliska vandel.

antecip/era, förutsätta, taga på förhand; i

förväg göra, taga, säga något; /ationsvis, på förhand.

antedatera, gifva äldre datum än det verkliga.

antediluviansk, högst föråldrad, egentligen från

tiden före syndafloden.

antenn, trefvare, känselhorn, pannspröt hos

insekter.

antependium, altarförhänge, kalkkläde.

ant(i), mot, i stället for.

antibarbarus, språkrensare; fiende till okunnighet.

19

antichambre — Arabi Pascha

20

antichambre, vänt-, mottagningsrum.

AntiCOrnlaw-league (uttalas: antikårnlå-lig), en

1838 i Manchester stiftad förening mot

införseltullen å spannmål. Hufvudman: Cobden.

antigallisk, fientlig mot fransmännen.

antik, tillhörande forntiden; urmodig; /en, den

grekiska och romerska forntidens konstvärld;

/isera, härma antiken; antikv/ariat, handelsbod för

fornsaker, gamla böcker etc.; /arie, äfven f

örn-forskare; /erad, föråldrad.

antikonstitlltioneil, mot statsförfattningen; som

ogillar och bekämpar den konstit. styrelseformen.

Antikrist, Kristi ärkefiende; kristendomsfiende.

antikritik. motgranskning, bemötande.

Antillerna, ögrupp i Mexikanska viken, indelad

i Stora (Kuba, Jamaica, Haiti, Puerto Rico) och

Små Antillerna. Engelska, amerikanska,

holländska, franska och danska besittningar.

antiministeriell, regeringsmotståndare.

antipati, motvilja.

antipod, »motfoting», inv. på olika halfklot, på

andra sidan jordklotet; äfven motståndare.

anti/republikan,, fiende till republiken;

/revolutionär, som ogillar politiska omstörtningar;

/roja-list, at"vog mot kungadömet eller monarken.

antisemit, judefiende; /ism, socialpolitisk rörelse

riktad mot judarne.

antiseptica, medel mot förskämning och

förruttnelse.

antites, motsättning, användning af motsatser i

talkonsten.

antologi, egentligen: »blomstersamling»; valda

skaldestycken af skilda författare.

antropofag, märmiskoätare (= kannibal).

antropologi, läran om människan.

Antwerpen (på franska Anvers, uttalas : angvär),

flamisk stad i Belgien; 282 t. inv.; krigs-,

utvandrings- och handelshamn, vapenförråd;

bombarderad af holländarna 1830, öfverlämnad till

fransmännen 32; utställning 85 och 94.

Aoki, Shuzo, född 1844, japansk statsman,

92 — 97 sändebud i Berlin, ledde förhandlingarna

om revisionen af Japans fördrag med europeiska

makter; 98—1900 utrikesminister.

aorta, den stora kroppspulsådern.

apanage (uttalas: apanasch), anslag åt furstliga

personer.

apat/i, känslolöshet; /f"sk, slö, likgiltig, slapp.

apatit, fosforsyrad kalk; gödningsämne.

Apenninerna, bergskedja i Italien, från

Genuabukten till Adriatiska hafvet och Messina-sundet;

med bl. a. toppen Gran Sasso d"Italia (2,920 m.).

aplomb, eftertryck, säkerhet, tillförsikt.

apokalyps, afslöjande, (Johannes") uppenbarelse.

apokryfisk, understucken, oäkta, mindre

tillförlitlig.

Apollo, hos de gamla grekerna solens, de sköna

konsternas, särskildt skaldekonstens, och

vetenskapens gud.

apolog/i, försvarsskrift, -tal; /et,

kristendomsförsvarare; /ist, räknelärare.

apople/xi. blodslag; /ktisk, fallen för slag(anfall).

apostat, affälling.

a posteriori, från verkan till orsak, af

erfaren-hetsgrund.

Apostoliska trosbekännelsen (»symbolum

aposto-licum»), den i 4:e eller 5:e årh. formulerade

förnämsta allm. (ekumeniska) trosbekännelsen, eller

våra tre trosartiklar.

apostrof, utelämningstecken; /era, i förbigående

i tal eller skrift angripa någon.

apoteos, /era, upptagande bland gudarna,

himmelsfärd; förhärliga, förguda.

ap parans, sken, utseende, förhoppning, utsikt.

appar/at, tillbehör, redskapssamling, maskin;

/elj, tillrustning, de samlade verktygen.

apparition, utseende, framträdande, företeelse.

appell/ation, vädjan; apellationsdomstol, högre

(2:a) instans.

appendix, bihang, tillägg.

appli/cera, anbringa, tillämpa; /kation,

pålägg-ning, tillämpning; /kationsskola,högre militär

fackskola i Frankrike.

applåd, ljudlig bifallsyttring; /era, klappa


pandora juveler

site oficial da pandora
pandora till salu
pandora stil
pandora ringe salg
billige Pandora Armbänder

PANDORA Medaillon Schmuck

PANDORA Medaillon Halskette und Anhänger Petite in Silber 925 online preiswert kaufen bei abramo.de
Die PANDORA Medaillon Kollektion wird weiter ausgebaut und wird sicherlich zu einem weiteren Standbein in der Schmuckkollektion werden. Die Idee des Medaillons ist natürlich nicht neu wird aber in Qualität und Preis hervorragend von PANDORA aufgenommen und umgesetzt. Das System lädt wie immer zum Sammeln und Verschenken ein. Wie gewohnt erhalten unsere Abramowicz Kunden den Preisvorteil mit Hausrabatt siehe Startseite auf den wir hinweisen. Bei abramo.de PANDORA Schmuck zu fairen Preisen online liefern lassen.

PANDORA Medaillon Petite

In aufsteigender Reihenfolge

33 Artikel

 • PANDORA Medaillon Element 796396EN39 Liebevolles Geschenk Sterling Silber 925
  PANDORA Medaillon Element 796396EN39 Liebevolles Geschenk...

  14,99 €

  11,99 €

  -20%

  Neu
 • PANDORA Medaillon Element 796383CZ Fröhlicher Schneeman Sterling Silber 925
  PANDORA Medaillon Element 796383CZ Fröhlicher Schneeman S...

  14,99 €

  11,99 €

  -20%

  Neu
 • PANDORA Medaillon Element 796397ENMX Adventskranz Sterling Silber 925
  PANDORA Medaillon Element 796397ENMX Adventskranz Sterlin...

  14,99 €

  11,99 €

  -20%

  Neu
 • Pandora Medaillon 396484CZ Sterling Silber 925 mit Zirkonia, 60cm
  Pandora Medaillon 396484CZ Sterling Silber 925 mit Zirkonia, 60cm

  139,00 €

  111,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792178CZ Sterling Silber 925 Unendlichkeitszeichen klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element792178CZ Sterling Silber 925 Une...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 792179CZ funkelnder Liebesknoten Sterling Silber 925 klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element 792179CZ funkelnder Liebesknote...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 792158CZ Flügel Sterling Silber 925 klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element 792158CZ Flügel Sterling Silber...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 792157CZ Stern Sterling Silber 925 klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element 792157CZ Stern Sterling Silber ...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792163CZ Sterling Silber 925 Herz klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element792163CZ Sterling Silber 925 Her...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792164CZ Sterling Silber 925, verschlungene Herzen klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element792164CZ Sterling Silber 925, ve...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792165CZ Familien Stammbaum Sterling Silber 925 klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element792165CZ Familien Stammbaum Ster...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792174EN40 Kirschblüte Sterling Silber 925 Cubic Zirkonia rosa Emaille
  Pandora Medaillon Element792174EN40 Kirschblüte Sterling ...

  15,00 € 13,51 €

  9,00 €

  -40%

 • Pandora Medaillon Element792172EN12 Sterling Silber 925 Gänseblümchen, weisse Emaille
  Pandora Medaillon Element792172EN12 Sterling Silber 925 G...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792173CZ funkelnde Gänseblümchen klare Cubic Zirkonia Sterling Silber 925
  Pandora Medaillon Element792173CZ funkelnde Gänseblümchen...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 796295, Sterling Silber 925 Family Schriftzug
  Pandora Medaillon Element 796295, Sterling Silber 925 Fam...

  10,00 €

  8,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 796311 Sterling Silber 925 Kleiner Junge
  Pandora Medaillon Element 796311 Sterling Silber 925 Klei...

  10,00 €

  8,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 796312 Sterling Silber 925 kleines Mädchen
  Pandora Medaillon Element 796312 Sterling Silber 925 klei...

  10,00 €

  8,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792169EN24 Sterling Silber 925 Herz rosa Emaille
  Pandora Medaillon Element792169EN24 Sterling Silber 925 H...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 792169EN41 Sterling Silber 925 Herz blaue Emaille
  Pandora Medaillon Element 792169EN41 Sterling Silber 925 ...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • PANDORA Medaillon 590530-75 Sterling Silber 925 Kettenlänge verstellbar max 75cm 25mm Durchmesser
  PANDORA Medaillon 590530-75 Sterling Silber 925 Kettenlä...

  129,00 €

  103,20 €

  -20%

 • PANDORA Medaillon Anhänger792111CZ Charm Anhänger PANDORA Herz Medaillon Silber 925 Zirkonia
  PANDORA Medaillon Anhänger792111CZ Charm Anhänger PANDORA...

  69,00 €

  55,20 €

  -20%

 • PANDORA Medaillon 792112EN23 Medaillon Plättchen LOVE Herz Plättchen Silber 925
  PANDORA Medaillon 792112EN23 Medaillon Plättchen LOVE Her...

  19,00 € 14,26 €

  9,00 €

  -53%

 • PANDORA Medaillon 792119EN23 Medaillon Plättchen LOVE Herz Plättchen Silber 925
  PANDORA Medaillon 792119EN23 Medaillon Plättchen LOVE Her...

  29,00 € 21,75 €

  15,00 €

  -48%

 • PANDORA Medaillon 792120 Medaillon Plättchen Herz Plättchen Silber 925
  PANDORA Medaillon 792120 Medaillon Plättchen Herz Plättch...

  25,00 €

  18,74 €

  -25%

 • PANDORA Medaillon Kette mit Anhänger 590544-60 PANDORA Herz Medaillon Silber 925
  PANDORA Medaillon Kette mit Anhänger 590544-60 PANDORA He...

  129,00 €

  103,20 €

  -20%

 • PANDORA Medaillon Set Petite 792091NAB März aquamarin Kristall Silber 925
  PANDORA Medaillon Set Petite 792091NAB März aquamarin Kri...

  39,00 € 29,25 €

  19,00 €

  -51%

 • PANDORA Medaillon Set Petite 792091RC April Bergkristall Silber 925
  PANDORA Medaillon Set Petite 792091RC April Bergkristall ...

  39,00 € 29,25 €

  19,00 €

  -51%

 • PANDORA Medaillon Set Petite 792091PE August grüner Peridot Silber 925
  PANDORA Medaillon Set Petite 792091PE August grüner Perid...

  39,00 € 29,25 €

  19,00 €

  -51%

 • PANDORA Medaillon Set Petite 792091GR Januar Granat Silber 925
  PANDORA Medaillon Set Petite 792091GR Januar Granat Silber 925

  39,00 € 29,25 €

  19,00 €

  -51%

 • PANDORA Medaillon Set Petite 792091SAM Februar synth. Amethyst Silber 925
  PANDORA Medaillon Set Petite 792091SAM Februar synth. Ame...

  39,00 € 29,25 €

  19,00 €

  -51%

 • PANDORA Medaillon Set 792020CZ Schutzengel
  PANDORA Medaillon Set 792020CZ Schutzengel

  29,00 €

  23,20 €

  -20%

 • PANDORA Medaillon Set 792023CZ Weihnachtswunder
  PANDORA Medaillon Set 792023CZ Weihnachtswunder

  39,00 €

  31,20 €

  -20%

 • PANDORA Kette Medaillon 590529-60 Anhänger 60cm
  PANDORA Kette Medaillon 590529-60 Anhänger 60cm

  99,00 €

  79,20 €

  -20%

In aufsteigender Reihenfolge

33 Artikel

1) inkl. Mwst. zzgl. Versand

2) Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um unseren ehemaligen Preis.

** Bei dem durchgestrichenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP)

Erfahren Sie mehr

Medaillon

Ein Medaillon ist ein hohles gestanztes Schmuckstück indem man  ein Foto oder einen anderen persönlichen Gegenstand aufbewahren kann, meist in ovaler, bauchiger Form. Es wird meistens als Anhänger an einer Silberkette oder Goldkette getragen oder an einer Brosche. Das Medaillon ist aufklappbar. Diese werden in verschiedenen Formen wie zum Beispiel oval oder herzförmig gestaltet. Das Medaillon wird aus Edelmetallen, meist Gold oder Silber gefertigt diese werden noch mit Edelsteinen, Schmelzeinlagen und Perlen verziert. Sie werden in Platin, Gold und Silber produziert. Um 1860 wurden schon Medaillons in England mit Glasbodenhergestellt, man bewahrte da drin meist eine Locke oder ein Bild auf , das ist gerade wieder gross in Mode.

Medaillons Silber Schmuck und die Geschichte

Früher wurde eine Münze an einer Kette getragen daraus entwickelte sich das Schmuckstück Medaillon. Es wurden Münzen und Medaillen in der Antike mit einem hohen künstlerischen Anspruch geprägt. Zur 900 jährigen Gründungsfeier von Rom wurde eine Medaille geprägt. Die Bildnismünzen werden seit der römischen Kaiserzeit aufgefunden. Auf den Münzen werden Profile von Persönlichkeiten wie Dichtern, Kaisern, Philosophen und Darstellungen von Göttern und Heronen abgebildet. Das Medaillon hatte im Mittelalter zuerst eine reine religiöse Bedeutung. In dieser Zeit war die Goldschmiedekunst in seiner Blüte.

Mit den damaligen Techniken wurden diese hergestellt in allen Größen und Formen. Im 15. und 16. Jahrhundert sind Medaillon mit religiösen Miniaturmalereien nachweisbar. Auf der Rückseite wurde häufig eine Gravur gefunden. Es gab eine Abänderung für den Gebrauch des Medaillon es wurde als Spiegeldose verwendet. Diese konnten in der Tasche getragen werden oder am Gürtel. Dafür hatte das Medaillon einen Haken oder eine Öse. Auf diesen Medaillon wurden mit folgenden Motiven geprägt biblische Darstellungen, Burgen, landschaftliche Motive und Bäume. Die Bedeutung des Medaillon ging im 17. und 18. Jahrhundert kurz zurück. Es fanden kleine, flache Dosen  in verschiedenen Formen mit verspielten Detail wieder Anklang im 19. Jahrhundert. Sie am meisten gefertigten Medaillons sind aus Silber.

Medaillons in Gold

Es wurde an kurzen oder langen Ketten getragen. Nun kam die private Bedeutung in den Vordergrund. Das biedermeierliche Medaillon bestand aus Elfenbein oder Buchsbaumholz. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es durch die Industrialisierung in großen Schmuckfabriken produziert. Damit es der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden konnte. Somit konnten Medaillons in großen Auflagen preiswert und schnell produziert werden. Eine besondere Bedeutung erlangte das Medaillon im 20. Jahrhundert während der Weltkriege. Es wurde ein Foto oder ein persönlicher Gegenstand eines liebenden Menschen mit sich getragen. Eine wichtige Rolle fand es in der Nachkriegszeit zu dieser Zeit wurde es als Trauerschmuck verwendet. Das war bis in die 1950er verbreitet. Anfang der 70er bis Ende der 80er Jahre feierte die Medaillons in Gold einen modischen Comeback.

Medaillons für Bilder

Im Haus Abramowicz können Sie aus einem breiten Sortiment verschiedene Medaillons wählen. Egal ob Sie es eher schlicht, klassisch, extravagant,rund, oval, Silber oder Gold oder sportlich bevorzugen. Schauen Sie doch einfach mal rein! Es ist einfach auch im elektronischen Zeitalter etwas schönes seine liebsten in Papier am Hals zu tragen, geschützt durch das Medaillon. Und natürlich gilt auch für die Medaillons die Abramowicz Best Price Garantie, in der Regel ist auch die Gruppe der Medaillons bei uns um bis zu 50% billiger als der Markt. Schmuck-Medaillons für Bilder  und Haare sind der Knaller.

Medaillon Online günstiger

Das Medaillon als Anhänger ist eines der klassischsten Schmuck-Standardprodukte des Juweliers. Es wird üblicherweise aus einem massivem Blechstreifen gestanzt. Dadurch wird eine hohe Dichte, Stabilität und geschlossene Oberfläche erreicht, also eine Topqualität. Wegen dieses technisch aufwendigen Herstellungsprozesses ist das herstellen von Schmuckmedaillons eine italienische Domäne. Früher gab es auch Schmuckunternehmen wie HAT, Zettl oder Gutmann und Wittenauer die Medaillons herstellten und über den Schmuckgrosshandel an den Juwelier vertrieben. Mittlerweile gibt es auch einige grosse Silberhersteller aus Asien die den Stanzprozess der Medaillons beherrschen. Mittlerweile funftiontioniert der handelsabluf auch bei den Meddaillons wie folgt. Abramowicz lässt in grossen Losgrössen Medaillons in den Italienischen sowie asiatischen Schmuckfabriken herstellen und vertreibt direkt Online an den Konsumenten, direkter geht der Schmuckvertrieb nicht.

Medaillons gibt es jetzt auch In Edelstahl, eine günstigere Medaillonalternative von Abramowiczden sedan 1857 ryska delen af

Amur-landet (Mandschuriet) omf. nära 450 t.

levken. Hst.: Blagovjeschtschensk.

amusant, rolig.

an, i räkenskaper beteckning för »kredit» (per

= debet).

anabaptist, vederdöpare.

anabasis, uppmarsch, tåg från kusten inåt

landet (historiskt arbete af Xenofon).

anagram, omflyttning af" bokstäfverna i ord till

nya ord, ex. Roma-Amor.

anakoret, enstöring, ensling.

anakreontisk, lätt, glad, fin.

anakronism, fel mot tideräkningen, språng i,

förväxling af tid.

analfabet, person, som saknar kunskap i

läsning och skrifning.

analogi, likhet, motsvarighet.

analys/era, upplösninѿx`x`tveckling, utredning.

anarki, frånvaro af maktägande styrelse,

laglöshet; anarkism, en social åskådning, enligt

hvilken samhället skall organiseras med fall

medborgerlig frihet utan någras maktutöfning öfver

andra; anarkist, den, vvsblbcu. pandora selskapsom sträfvar att upphäfva

den centrala statsstyrelsen med eller utan

skräckpropaganda. — Anarkistiska idealister: Peter

Krapotkin, Elisée Reclus, de mest kända. Den

anarkistiska handlingens propagandister: Caserio, som

mördade president Carnot 1894, Lucceni, som

mördade kejsarinnan Elisabet af Österrike 98,

Bresci, som mördade konung Umberto af Italien

1900, samt Czolgosz, som mördade president Mc

Kinley i Buffalo 1901.

anatema, kyrklig bannlysning; förbannelse.

Anatoliska järnvägen, från Haidar Pascha vid

Marmarasjön till Kaisarie i Mindre Asien med

förgreningsbana från Eskischer till Konia, byggd

1889—96 (1,447 km.), i tyska Anatoliska

järnvägsbolagets ägo, bildadt af direktören för Tyska

banken Siemens.

anatomi, läran om organismens sammansättning

och byggnad.

anch" io sono pittore, äfven jag är målare (yttr.

tillskr. Correggio), d. v. s. jag också förstår

något af saken.

Anchor-linjen, engelskt ångfartygsbolag,

förmedlar trafik mellan Glasgow och Newyork resp. Boston.

anciennitet, åldersrätt, företräde i tjänsteår,

högre tjänsteålder.

Anckarström, Jakob Johan, Gustaf III:s

mördare 1792, afrättad s. å.

ancien régime (uttalas: angsiäng resjim), det

franska regeringssystemet före 1789.

Andalusien, landskap i södra Spanien kring

Guadalquivir.

andante, egentligen: gående, lagom långsamt.

Anderberg, Axel Johan, f. 1860, arkitekt, har

byggt det nya operahuset i Stockholm.

Anderna eller »Sydamerikas Kordillerer»,

världeris längsta bergskedja, utmed Stilla hafvet från

Eldslandet upp till Karaibiska hafvet. Med

Amerikas högsta bergstopp, vulkanen Aconcagua i

Chile (6,970 m.).

Andersen, Hans Christian, död 1875, dansk

sagoförfattare.

Anderson, Frans Albert, f. generaldirektör i

statskontoret, moderat politiker, 1:a-kammarledamot

för Jönköpings (1877) och Västernorrlands län

(86, omvald 95).

Andersson, Gunnar, botaniker, amanuens vid

naturhist. riksmuseets afdelning för fossila växter,

född 1865.

Andersson, Hans, riksdagsman, en af

landtmannapartiets ledare; medlem af dess

förtroenderåd och af statsutskottet. Frihandelsvänlig och

relativt liberal. Född 1848.

Andersson, Ola, i Burlöf (Skåne), 1870—84

riksdagsman i 2:a kammaren. Tillhörde

landtmannapartiets vänstra flygel och var en af dess

ledande män. Numera bankdirektör i Malmö.

Andersson, Peter, i Högkil, riksdagsman i 2:a

kammaren, tillhörande det frihandels vänliga gamla

landtmannapartiets frisinnade del. Död 94.

Andersson, Richard, kompositör och

musiklärare, född 1851.

Andersson, Sven, född 1846, bildhuggare (byster,

medaljonger och reliefer).

Andorra, gränsrepublik i Pyrenéerna under

Frankrikes och biskopens af Urgel (Spanien)

öfverhöghet, en liten fristat på 450 kv.-km. Hst.

Andorra Vieja. Befolkning 6 tusen. Den egentliga

reg.: ett generalråd af 24 medl.; dess ordf. (l:e

syndicus) sedan 1899 är Josef Calva.

Andrassy, Gyula (Julius) von, grefve, f. 1823,

österr. statsman, deltog i upproret i Ungern, blef

50 dömd till döden, 60 benådad; presid. i ung.

ministeriet 67, österr.-ungersk utrikes- och

kejserlig min. 71—79, död 90.

Andrassy, Theodor von, grefve, f. 1857, österr.

minister 94—95.

André, Louis, f. 1838, sedan 1900 fransk

krigsmin, efter Gallifet; deltog som artillerikapten i

kriget 70—71, föreståndare for Polytekn. skolan,

därefter brigad- och divisionsgeneral, slutligen

krigsminister, såväl under Waldeck-Rousseau som

i Combes" radikala ministär 1902.

Andrée, Salomon August, f. 1854, ingeniör,

nordpolsfarare. Företog 1893 och 94 vetenskapliga

ballongfärder Stockholm—Finland och Göteborg

—Gottland, framlade 95 sin plan att utforska

polarområdet i styrbar ballong, begaf sig i juni

96, åtföljd af d:r Ekholm och fil. kand. N.

Strindberg, med »Virgo» från Göteborg till Danskön

(Spetsbergen) för uppstigning därifrån, men måste

återvända till följd af ogynnsamma

vindförhållanden. Följande år anträdde A. med »Svensksund»

sin andra färd till Danskön och uppsteg nu i sin

ballong den 11 juli kl. half 3 e. m., under hård

sydlig vind. Hans följeslagare på färden voro

denna gång förenämnde hr Strindberg samt

ingeniör Frænkel (i st. för d:r Ekholm). Resenärerna,

som sedan dess icke ha afhörts, anses numera

vara förolyckade.

Andrén, Viktor (Vicke), dekorationsmålare,

akvarellist, tecknare, Bellmanssångare. (Dekorativa

målningar: Continental, du Nord, Blanchs kafé,

Vasateatern, operakaféet, k. teatern m. fl.). F. 1856.

anekdot, liten historia, kvickt infall.

anemi, blodbrist.

angelus, budskap, ängel; Ave-Maria-ringning.

Angered-Strandberg, Hilma, vitter författarinna

(»Den nya världen»), född 1855.

anglicism, för eng. språket egendomligt uttryck.

anglikanism (anglo-katolicism eller Puseyism),

mäktig religiös rörelse inom den engelska

statskyrkan; anglikanska kyrkan, den engelska

episkopalkyrkan, af reformert (kalvinistisk) karaktär,

med ärkebiskopen af Canterbury som primas.

anglo/amerikan, nordamerikan af engelsk

härkomst; /fil, engelskvän, /fob, fiende till, hatare

af engelsmännen; /mani, vurm för allt engelskt.

Anhalt, tyskt hertigdöme, 294 tusen inv., 2,300

kv.-km. Hufvudstad Dessau; regent sedan 1871

hertig Fredrik, f. 31.

anhalt, hållplats, mindre järnv.-station.

animalisk, djurisk, tillhörande djurvärlden.

animerad, liflig, glad.

animositet, hätskhet, afvoghet.

Ankarcrona, Gustaf, hist.-, landskaps- och

porträttmålare, tecknare, född 1869.

Annam, fransk skyddsstat i Bortre Indien

(franska Indo-Kina), utmed halföns kust i öster, 230

t. kv.-km., 6 mill. inv. Hst. Huë. Fordom

under Kina, 1858 fransk-spansk expedition mot

Annam, 67 Kochinkina franskt, 84 fördrag med

Frankrike. A. konungarike sedan 89

(Thanh-Thai).

Annerstedt, Per Samuel Ludvig, jurist, f. d.

statsråd, f. 1836, professor 76, 90 invald i riksd.

1:a kammare, 93—95 ordf. i lagutskottet, presid.

i kammarrätten, 96 statsråd och chef för

justitiedepartementet, tills han 1901 efterträddes af

professor K. Hj. L. Hammarskjöld; Claes,

bibliotekarie, historiker, f. 1839; historisk författare.

anne/ktera, tillägna sig, eröfra, förena med;

/xion, införlifning, våldsinkräktning.

annex, bihang; dotterkyrka; tillbyggnad.

annihilera, tillintetgöra.

anno (Domini), år (efter vår Herres J. Kr. börd).

annot/ation, /era, anteckning till minnes.

annuitet, årlig afbetalning, särskildt lifränta.

annullera, upphäfva, utplåna, förklara ogiltig.

anomal, afvikande från regeln.

anonym, onämnd, okänd förf.; /itet, fördöljande

af namn.

anor, förfäder.

anorganisk, oorganisk, liflös.

anormal, oregelbunden.

Anrep, Johan Gabriel, genealog, född 1821,

mångårig utgifvare af den svenska adelskalendern.

Ansgar, »Nordens apostel», död 865.

/iiföreningar, ett slags svenska missionsföreningar.

antagon/ist, /ism, motståndare, vedersakare;

motsats.

antarktisk, egentl.: »midt emot (Stora)

björnen», alltså vid Sydpolen liggande.

ante, före, framför (ofta i sammansättningar).

antecedentia, »föregåenden»; en persons

antecedentier, hans föregående lefnadsförhållanden,

moraliska vandel.

antecip/era, förutsätta, taga på förhand; i

förväg göra, taga, säga något; /ationsvis, på förhand.

antedatera, gifva äldre datum än det verkliga.

antediluviansk, högst föråldrad, egentligen från

tiden före syndafloden.

antenn, trefvare, känselhorn, pannspröt hos

insekter.

antependium, altarförhänge, kalkkläde.

ant(i), mot, i stället for.

antibarbarus, språkrensare; fiende till okunnighet.

19

antichambre — Arabi Pascha

20

antichambre, vänt-, mottagningsrum.

AntiCOrnlaw-league (uttalas: antikårnlå-lig), en

1838 i Manchester stiftad förening mot

införseltullen å spannmål. Hufvudman: Cobden.

antigallisk, fientlig mot fransmännen.

antik, tillhörande forntiden; urmodig; /en, den

grekiska och romerska forntidens konstvärld;

/isera, härma antiken; antikv/ariat, handelsbod för

fornsaker, gamla böcker etc.; /arie, äfven f

örn-forskare; /erad, föråldrad.

antikonstitlltioneil, mot statsförfattningen; som

ogillar och bekämpar den konstit. styrelseformen.

Antikrist, Kristi ärkefiende; kristendomsfiende.

antikritik. motgranskning, bemötande.

Antillerna, ögrupp i Mexikanska viken, indelad

i Stora (Kuba, Jamaica, Haiti, Puerto Rico) och

Små Antillerna. Engelska, amerikanska,

holländska, franska och danska besittningar.

antiministeriell, regeringsmotståndare.

antipati, motvilja.

antipod, »motfoting», inv. på olika halfklot, på

andra sidan jordklotet; äfven motståndare.

anti/republikan,, fiende till republiken;

/revolutionär, som ogillar politiska omstörtningar;

/roja-list, at"vog mot kungadömet eller monarken.

antisemit, judefiende; /ism, socialpolitisk rörelse

riktad mot judarne.

antiseptica, medel mot förskämning och

förruttnelse.

antites, motsättning, användning af motsatser i

talkonsten.

antologi, egentligen: »blomstersamling»; valda

skaldestycken af skilda författare.

antropofag, märmiskoätare (= kannibal).

antropologi, läran om människan.

Antwerpen (på franska Anvers, uttalas : angvär),

flamisk stad i Belgien; 282 t. inv.; krigs-,

utvandrings- och handelshamn, vapenförråd;

bombarderad af holländarna 1830, öfverlämnad till

fransmännen 32; utställning 85 och 94.

Aoki, Shuzo, född 1844, japansk statsman,

92 — 97 sändebud i Berlin, ledde förhandlingarna

om revisionen af Japans fördrag med europeiska

makter; 98—1900 utrikesminister.

aorta, den stora kroppspulsådern.

apanage (uttalas: apanasch), anslag åt furstliga

personer.

apat/i, känslolöshet; /f"sk, slö, likgiltig, slapp.

apatit, fosforsyrad kalk; gödningsämne.

Apenninerna, bergskedja i Italien, från

Genuabukten till Adriatiska hafvet och Messina-sundet;

med bl. a. toppen Gran Sasso d"Italia (2,920 m.).

aplomb, eftertryck, säkerhet, tillförsikt.

apokalyps, afslöjande, (Johannes") uppenbarelse.

apokryfisk, understucken, oäkta, mindre

tillförlitlig.

Apollo, hos de gamla grekerna solens, de sköna

konsternas, särskildt skaldekonstens, och

vetenskapens gud.

apolog/i, försvarsskrift, -tal; /et,

kristendomsförsvarare; /ist, räknelärare.

apople/xi. blodslag; /ktisk, fallen för slag(anfall).

apostat, affälling.

a posteriori, från verkan till orsak, af

erfaren-hetsgrund.

Apostoliska trosbekännelsen (»symbolum

aposto-licum»), den i 4:e eller 5:e årh. formulerade

förnämsta allm. (ekumeniska) trosbekännelsen, eller

våra tre trosartiklar.

apostrof, utelämningstecken; /era, i förbigående

i tal eller skrift angripa någon.

apoteos, /era, upptagande bland gudarna,

himmelsfärd; förhärliga, förguda.

ap parans, sken, utseende, förhoppning, utsikt.

appar/at, tillbehör, redskapssamling, maskin;

/elj, tillrustning, de samlade verktygen.

apparition, utseende, framträdande, företeelse.

appell/ation, vädjan; apellationsdomstol, högre

(2:a) instans.

appendix, bihang, tillägg.

appli/cera, anbringa, tillämpa; /kation,

pålägg-ning, tillämpning; /kationsskola,högre militär

fackskola i Frankrike.

applåd, ljudlig bifallsyttring; /era, klappa


pandora juveler

site oficial da pandora
pandora till salu
pandora stil
pandora ringe salg
billige Pandora Armbänder

PANDORA Medaillon Schmuck

PANDORA Medaillon Halskette und Anhänger Petite in Silber 925 online preiswert kaufen bei abramo.de
Die PANDORA Medaillon Kollektion wird weiter ausgebaut und wird sicherlich zu einem weiteren Standbein in der Schmuckkollektion werden. Die Idee des Medaillons ist natürlich nicht neu wird aber in Qualität und Preis hervorragend von PANDORA aufgenommen und umgesetzt. Das System lädt wie immer zum Sammeln und Verschenken ein. Wie gewohnt erhalten unsere Abramowicz Kunden den Preisvorteil mit Hausrabatt siehe Startseite auf den wir hinweisen. Bei abramo.de PANDORA Schmuck zu fairen Preisen online liefern lassen.

PANDORA Medaillon Petite

In aufsteigender Reihenfolge

33 Artikel

 • PANDORA Medaillon Element 796396EN39 Liebevolles Geschenk Sterling Silber 925
  PANDORA Medaillon Element 796396EN39 Liebevolles Geschenk...

  14,99 €

  11,99 €

  -20%

  Neu
 • PANDORA Medaillon Element 796383CZ Fröhlicher Schneeman Sterling Silber 925
  PANDORA Medaillon Element 796383CZ Fröhlicher Schneeman S...

  14,99 €

  11,99 €

  -20%

  Neu
 • PANDORA Medaillon Element 796397ENMX Adventskranz Sterling Silber 925
  PANDORA Medaillon Element 796397ENMX Adventskranz Sterlin...

  14,99 €

  11,99 €

  -20%

  Neu
 • Pandora Medaillon 396484CZ Sterling Silber 925 mit Zirkonia, 60cm
  Pandora Medaillon 396484CZ Sterling Silber 925 mit Zirkonia, 60cm

  139,00 €

  111,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792178CZ Sterling Silber 925 Unendlichkeitszeichen klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element792178CZ Sterling Silber 925 Une...

  15,00 €

  12,00 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 792179CZ funkelnder Liebesknoten Sterling Silber 925 klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element 792179CZ funkelnder Liebesknote...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 792158CZ Flügel Sterling Silber 925 klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element 792158CZ Flügel Sterling Silber...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element 792157CZ Stern Sterling Silber 925 klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element 792157CZ Stern Sterling Silber ...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%

 • Pandora Medaillon Element792163CZ Sterling Silber 925 Herz klare Cubic Zirkonia
  Pandora Medaillon Element792163CZ Sterling Silber 925 Her...

  19,00 €

  15,20 €

  -20%