A & G Belting Systems sas
di Aprovitola Enzo e C.

Alle 1300 boodschappen van het begin tot vandaag op één bladzijde – eerste boodschap het eerst, laatste boodschap het laatst pandora origineel

BOODSCHAPPEN
VAN MOEDER
MARIA
in Medjugorje

Stichting Vriendenkring Medjugorje - Nederland
Bilthoven


Oorspronkelijke uitgave: "Message et pédagogie de Marie à Medjugorje.
Corpus chronologique des messages (troisième partie).
OEIL, Paris, 1990

Vertaling in het Nederlands: Stichting Vriendenkring Medjugorje - Nederland

© Illustraties: Gebetsaktion Medjugorje, Postfach 18, A-1153 Wien

© Stichting Vriendenkring Medjugorje - Nederland, Postbus 193, 3720 AD Bilthoven, Tel. 030 - 2201581

Druk: Werkvoorzieningschap De Dommel, Schijndel

ISBN: 90.9004287.3
CIP - trefwoord: Medjugorje

INHOUD

Voorwoord

Dankwoord

Verklaring

Chronologisch overzicht van de boodschappen

De eerste verschijningen: Maria op de heuvel (24 - 29 juni 1981)

Clandestiene periode (30 juni 1981 - februari 1982)

Verschijningen in de 'kapel' tegenover de sacristie (januari - februari 1982 - 11 april 1985)

Verschijningen in de pastorie (11 april 1985 - september 1987)

De verschijningen die niet in de pastorie mochten plaatsvinden; men zoekt naar een geheime plaats, om te beginnen op het oksaal van de kerk, zonder ooggetuigen (vanaf begin september 1987)

Niet gedateerde boodschappen, of bij benadering gedateerd

Gebedsintenties

Lijst van afkortingen

Nog meer informatie

Slotwoord

VOORWOORD

De vrede zij met u!
Moge de vrede u geheel vervullen!

Beste lezer,

In dit boe sgjfrzww. sitio web de pandorak vindt u, zoals ook de titel duidelijk aangeeft, de boodschappen van Maria, die al tien jaar als Koningin van de Vrede in Medjugorje verschijnt en dit nog dagelijks doet. Miljoenen mensen hebben haar al erkend als Koningin van de Vrede. Juist daarom is Medjugorje een symbool van de vrede geworden en tevens een oproep daartoe.

U hebt dit boek ter hand genomen en nu neemt u tijd om het te lezen. Daar hebt u goed aan gedaan. Zoals iedere mens verlangt ook u naar de vrede. En hoe verder wij mensen van de vrede verwijderd zijn, des te meer voelen wij de diepe behoefte daaraan. In vele harten is deze behoefte al tot een noodkreet geworden. U bent ook in deze situatie en u ervaart de moeilijke omstandigheden waarin andere mensen verkeren. En vast en zeker zoekt u de vrede daar u gekweld wordt door vragen als: Waarom is er zoveel onvrede in de wereld, waarom worden zoveel levens verwoest, waarom zijn er zoveel ongerechtigheden en vervolgingen, waarom? U staat niet alleen met uw vragen. Een groot en sterk koor van stemmen zingt de melodie van teleurstelling en vraagt zich af wanneer het eindelijk vrede zal zijn.

Hierbij heeft zich een stem uit de hemel gevoegd, de stem van een moeder die ons herhaaldelijk zegt: Lieve kinderen, de vrede is mogelijk. God zal jullie de vrede schenken. Ik zal jullie naar de vrede leiden. Ik ben bij jullie en begeleid jullie met mijn gebeden en mijn zegen!

Lees de boodschappen, die heel eenvoudige woorden, die Zij ons o.a. via de zienster Marija Pavlović heeft gegeven. Neem er de tijd voor om deze eenvoudige, moederlijke woorden in uw onrustig hart te laten doordringen. Laat u leiden door de aanwijzingen die u in de boodschappen vindt. Dan zult u vrede vinden en uw hart zal een bron van vrede worden, van waaruit deze zich over de hele wereld verspreidt.

Denk niet dat de boodschappen zozeer op elkaar lijken, dat ze daarom niets te zeggen hebben. Inderdaad, ze lijken erg op elkaar, zoals moederlijke woorden die Zij met liefde en uit liefde tot haar opgroeiend kind zegt. Het zijn woorden die ons moed geven, die angst, teleurstelling, boosheid, wantrouwen van ons wegnemen en ons hart met vrede, vreugde, barmhartigheid en wijsheid vervullen en zin geven aan ons leven. Iedere boodschap, zowel de wekelijkse als de maandelijkse, is een nieuw moederlijk woord dat voor het kind goed te begrijpen is. Het weet: ik ben niet alleen en niet verlaten.

Met andere woorden: lees de boodschappen niet met de bedoeling om veel nieuwe dingen en waarheden te ontdekken, maar beschouw ze steeds als een moederlijk woord dat tot u gesproken wordt, waardoor u persoonlijke hulp wordt aangeboden. En als eenmaal in uw hart het vertrouwen is gewekt, en als u voelt dat u wordt bemind en uw hand in de hare ligt- en als u zegt: 'Leid mij, ik wil uw kind zijn', dan zult u in iedere boodschap vinden wat u moet doen om verder te komen op de weg naar de vrede.

U wordt heel duidelijk geleid in het geloof, in het gebed en het vasten. Dan zult u begrijpen dat de biecht bedoeld is om uw hart te genezen. U zult ondervinden dat het dagelijks bidden van de rozenkrans geen gedachteloze herhaling is van het Wees Gegroet, maar een eenvoudig samenzijn met Maria en Jezus. Dan zult u ontdekken dat de H. Mis een vreugdevolle ontmoeting met Jezus is en dat de tijd die u besteedt aan de aanbidding genadevol is. Het vasten waartoe Zij heeft opgeroepen zal voor u een goede oefening zijn om de orde in het leven te ontdekken. Dan zult u kracht krijgen en zal uw hart openstaan voor een nieuwe vrijheid. En u zult nog veel meer ontdekken wat niet in woorden uitgedrukt kan worden.

Neem de boodschappen aan en leef ernaar, dag aan dag. Dan zult u de weg van de vrede blijven bewandelen. Dan zult u ook ondervinden, hoe waar het woord van de profeten is en hoe het in uw leven werkelijkheid wordt:
'Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot Sion zegt: 'Uw God is als koning gekomen!' (Jesaja 52,7)
Maria blijft ons als Moeder, als Koningin en Lerares de weg wijzen en ons begeleiden.

Moge nu in uw hart de vurige wens en het radicale besluit zijn ontwaakt: Ja, ik wil uw leerling zijn! Moge haar zegen u daarbij helpen. Ik beloof u mijn gebed.

Pater Slavko Barbarić

DANKWOORD

Wij danken degenen die ons bij het bestuderen van de Boodschap van Medjugorje zijn voorgegaan, ieder volgens zijn eigen gave, in het bijzonder:

Pater Y.M. Blais, schrijver van het eerste verzamelwerk over de zaak Medjugorje: 500 messages à vivre, Montreal, 1986. Hij heeft ongeveer 350 boodschappen verzameld, waarvan sommige verschillende keren terugkomen wanneer ze op verschillende onderwerpen betrekking hebben. Dit rechtvaardigt het aantal dat in de titel vermeld wordt.

R. Faricy, professor in de spiritualiteit aan de universiteit Gregoriana in Rome, die het getuigenis van de zieners en de spirituele vitaliteit van Medjugorje door middel van interviews onderzocht heeft:
-Medjugorje, Marie Reine de la Paix, Téqui, 1984, 108 blz., en vooral:
-Au cœur de Medjugorje, Marie parle au monde, Fayard, 1986, 180 blz.

En de onvervangbare spirituele commentaren van Tomislav Vlasić en Slavko Barbarić (VB), waaruit vooral in dit boek wordt geciteerd.

Ons boek heeft een eigen en aanvullende functie: in één werk in chronologische volgorde alle beschikbare boodschappen (veel meer dan 500) verzamelen, ze theologisch en pastoraal plaatsen, schijnbaar verwarrende bezwaren uit de weg ruimen, en zo hun betekenis en de pedagogie van O.L. Vrouw toelichten.

VERKLARING

De schrijver heeft door zijn reizen naar Medjugorje en door zijn methodische studie een morele zekerheid verkregen aangaande de authenticiteit van de vruchten van de verschijningen in Medjugorje. Hij onderwerpt zijn oordeel over deze onbetwiste vruchten en over de feiten (waarover een discussie gaande is) aan de gezagsdragers van de Kerk, waaraan hij zijn nederige bijdrage heeft willen leveren.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE BOODSCHAPPEN

Het was nodig om alle bekende boodschappen van Medjugorje te verzamelen in de enige volgorde die objectief mogelijk was: de chronologische.

Daardoor komt een eerste beperking van dit dossier tot uiting: de verschijningen zijn nog niet geëindigd.

De tweede beperking is dat deze teksten op heel verschillende manieren zijn overgebracht: door mondelinge of schriftelijke overlevering, onmiddellijk of achteraf, direct of indirect, gedateerd of niet gedateerd. Aan het eind van het dossier bieden wij teksten waarvan de juiste datering ontbreekt.

Men moet deze kenmerken in het oog houden en ook de functionele verscheidenheid van deze boodschappen. De zes zieners horen deze in een gewoon gesprek, zeggen ze. Jelena en Mirjana ontvangen 'innerlijke boodschappen' in hun hart. Dat alles leek te ontmoedigen en af te schrikken. Maar aangezien er zoveel christenen naar deze boodschappen uitzien, op een vruchtbare wijze eruit 'leven' (volgens de mooie uitdrukking van pater Blais), en dat zoveel blaadjes, bulletins en telefonische antwoordapparaten de boodschappen vandaag de dag verspreiden, moest men deze boodschappen die aan O.L. Vrouw worden toegeschreven, zorgvuldig verzamelen. Zij dringt ze niet op, maar laat ze aan de volkomen vrijheid van iedereen over. Degenen die zich daarin thuis voelen zullen blij zijn ervan te kunnen profiteren. Het vervolg en de afsluiting van deze nog niet beëindigde boodschappen zullen te zijner tijd verschijnen.

Om het onofficiële karakter van de verschijningen aan te duiden zolang de onderzoekscommissie van de bisschoppenconferentie haar werk nog niet heeft voltooid, en om niet vooruit te lopen op de conclusies van haar werkzaamheden die onder geheimhouding worden uitgevoerd, heeft kardinaal Kuharić op 17 september 1987 de pastoor van Medjugorje verzocht (Prot 282, BK 87) de boodschappen niet meer vanaf het altaar bekend te maken en ze niet officieel te verspreiden. De privé-verspreiding van deze boodschappen, die door allen eenstemmig als rechtzinnig en vruchtbaar erkend worden, blijft toegestaan. De publikatie van dit overzicht behoedt dit privé-karakter.

Ze stelt degenen die door deze verschijningen zijn bekeerd of zich geheel aan God hebben toegewijd, en de commissie van onderzoek een publikatie beschikbaar die nauwkeuriger, beter geordend en gedateerd is, en die bovendien een nuttige historische en theologische toelichting vormt om de onduidelijkheden van de overdracht weg te nemen.

In deze geest dragen wij dit dossier op aan de commissie van onderzoek en haar voorzitter, die mij heeft willen bedanken voor mijn persoonlijk werk als deskundige ten dienste van het gemeenschappelijk kerkelijk onderzoek naar de waarheid.

(Men vindt de afkortingen van de referenties achter in dit boek .)

1981

De eerste verschijningen

MARIA OP DE HEUVEL
24 - 29 juni 1981

Woensdag 24 juni 1981
Een stille en ver verwijderde verschijning van een witte gedaante op de heuvel Crnica: de eerste keer tegen 17.00 uur, de tweede tegen 18.00 uur.

Donderdag 25 juni 1981
De eerste verschijning aan de groep van zes zieners die de Gospa (Moeder Maria) van nabij op de heuvel zien:
- Jezus zij geprezen! (DV1)
Ivanka: - Waar is mama? (Haar moeder is twee maanden geleden overleden.)
- Ze is gelukkig. Ze is bij mij. (Een variant op deze woorden is: - Ze is jouw engel in de hemel. LJ 15).
De zieners: - Komt U morgen terug?
De Verschijning knikt van ja.
Mirjana: - Ze zullen ons niet geloven. Ze zullen zeggen dat we gek zijn. Geef een teken.
De Verschijning antwoordt alleen met een glimlach.
Mirjana meende een teken te hebben gekregen: op haar horloge is namelijk tijdens de verschijning de tijd veranderd. (Bu24; D4; K21)
- Tot ziens, mijn engelen. (Bu24)
- Ga in de vrede van God. (DV1)

Vrijdag 26 juni 1981
In het bijzijn van een menigte van twee à drieduizend mensen die aangetrokken zijn door lichttekens die van de heuvel van de verschijningen komen, besprenkelt Vicka de Verschijning met wijwater terwijl ze zegt:
- Als U de Gospa bent, blijf dan bij ons; zo niet, verdwijn dan.
De Verschijning glimlacht alleen maar.
Ivanka: - Waarom bent U hier gekomen? Wat verlangt U?
- Ik ben gekomen omdat hier veel echte gelovigen zijn. Ik wens bij jullie te zijn om de hele wereld te bekeren en te verzoenen. (K26; volgens anderen: - om allen te bekeren.)
Ivanka: - Heeft mama iets gezegd?
- Gehoorzaam aan je grootmoeder en help haar omdat ze bejaard is! (K26; Lj16; Bu28)
Mirjana: - Wat is er van mijn grootvader geworden? (Hij is onlangs overleden.)
- Hij maakt het goed. (K26)
De zieners vragen op verzoek van de menigte:
Geef ons een teken dat uw aanwezigheid bewijst.
- Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven! (L2,24)
Mirjana: - Wie bent U?
- Ik ben de Gelukzalige Maagd Maria. (L1,37)
- Waarom verschijnt U aan ons? Wij zijn niet beter dan de anderen.
- Ik kies niet per se de besten.
- Komt U terug?
- Ja, op dezelfde plaats als gisteren. (L2,25)
Terwijl ze na de verschijning naar het dorp afdalen, ziet Marija de H. Maagd nogmaals, maar dan in tranen, bij een kruis dat de kleuren van de regenboog heeft:
- Vrede, Vrede, Vrede, jullie moeten je verzoenen (D7: alleen vrede).
- Sluit vrede met God en met elkaar. Daarom moeten jullie geloven, bidden, vasten en biechten. (F2,126; D5)

Zaterdag 27 juni 1981
- Jezus zij geprezen! (DV1)
Jakov: - Wat verwacht U van onze franciscanen?
- Dat zij volharden in het geloof en het geloof van de anderen beschermen. (DV1)
Jakov en Mirjana: - Laat voor ons een teken achter, want de mensen behandelen ons als leugenaars.
- Mijn engelen, wees niet bang voor onrechtvaardigheid. Die heeft altijd bestaan. (L2,33)
De zieners: - Hoe moeten wij bidden?
- Ga door met zeven keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader' te bidden. Maar voeg er het 'Credo' aan toe. (BL. 12)
- Vaarwel, mijn engelen, ga in de vrede van God. Tot Ivan apart:
- Wees in vrede en schep moed. (- En wat glimlachte Ze lief toen Ze bij me wegging!, vermeldt Ivan: L2, 33).

Zondag 28 juni 1981
De zieners: - Wat wilt U?
- Dat het volk gelooft en volhardt in het geloof.
Vicka: - Wat verwacht U van de priesters?
Dat ze standvastig zijn in het geloof en dat ze jullie helpen.
Waarom verschijnt U niet aan iedereen ... in de kerk?
Zalig zij die geloven zonder dat ze gezien hebben.
Komt U weer terug?
Ja, op dezelfde plaats.
Geeft U de voorkeur aan gebed of aan gezangen?
Aan allebei: Bid en zing!
Vicka: - Wat wilt U van deze mensen die hier bijeen zijn?
Deze vraag wordt slechts met een liefdevolle blik en een glimlach beantwoord, zeggen de zieners.
Nu verdwijnt de H. Maagd. De zieners bidden, opdat Zij terugkomt, want Zij heeft niet gezegd: 'Vaarwel, mijn engelen'.
Tijdens hun gezang 'Geheel schoon zijt Gij, Maria' verschijnt Ze opnieuw.
Vicka: - Lieve Gospa, wat verwacht U van deze mensen?
Zij herhaalt de vraag drie keer en brengt tenslotte dit antwoord over:
- Dat degenen die niet zien, geloven zoals degenen die wél zien.
Vicka: - Zult U voor ons een teken achterlaten, opdat de mensen geloven dat wij geen leugenaars of komediespelers zijn?
Geen antwoord, alleen een glimlach.
- Ga in de vrede van God, zegt Zij terwijl Ze verdwijnt. (De antwoorden van 28 juni zij ontleend aan de bandopname van Grgo Kozina: L2, 37-38.)

Maandag 29 juni 1981
De zieners: - Lieve Gospa, bent U blij dat U hier vandaag zoveel mensen ziet?
Meer dan blij. ('Zij glimlacht', geeft Vicka door).
Tot wanneer zult U bij ons blijven?
Zolang als jullie willen, mijn engelen.
Wat verwacht U van deze mensen, die gekomen zijn ondanks de doornstruiken en de hitte?
- Er is slechts één God, één geloof. Laten de mensen vast geloven en niets vrezen.
Wat verwacht U van ons?
Dat jullie een sterk geloof hebben en dat jullie je vertrouwen bewaren.
- Zullen wij de vervolgingen kunnen verdragen die ons omwille van U overkomen?
- Zeker, dat kunnen jullie, mijn engelen, wees niet bang. Jullie zullen alles verdragen. Jullie moeten geloven en vertrouwen in Mij hebben. Vicka geeft een vraag van dokter Darinka Glamuzina door:
- Kan ik O.L. Vrouw aanraken?
Zij brengt het antwoord over:
- Er zijn altijd ongelovige Thomassen, maar ze kan dichterbij komen.
Vicka wijst haar, waar ze haar hand moet uitsteken. Darinka probeert Haar aan te raken. De Gospa verdwijnt, om daarna opnieuw in haar licht te verschijnen. (L2, 33).
De ouders van Daniël Setka, een jongetje van drie jaar, dat vanaf de vierde dag na zijn geboorte aan bloedvergiftiging lijdt, vragen de zieners om voor hun gehandicapt kind een goed woordje te doen:
- Lieve Gospa, zal de kleine Daniël op zekere dag kunnen praten? Genees hem, opdat ze ons allemaal geloven! Deze mensen houden veel van U, lieve Gospa. Doe een wonder... Ze kijkt naar hem... Lieve Gospa, zeg iets.
Ze herhalen dit verzoek en brengen het antwoord over:
- Laten zij vast geloven in zijn genezing. Ga in de vrede van God. (L2, 42-43)

CLANDESTIENE PERIODE
30 juni 1981 - februari 1982

Gedurende deze periode verschijnt de Gospa op de plaats waar de achtervolgde zieners onopvallend, ver van de politiepatrouilles, op Haar wachten.

Dinsdag 30 juni 1981
Verschijning in Cerno. (L2,40-41)
Mirjana: - Bent U boos, omdat wij niet op de heuvel zijn?
- Dat geeft niets.
- Zou U boos zijn als wij niet meer op de heuvel kwamen, maar op U zouden wachten in de kerk?
- Altijd op dezelfde tijd.
- Ga in de vrede van God! (L2,50) Die dag meende Mirjana te begrijpen dat de Gospa nog maar drie dagen terug zou komen, tot vrijdag. Maar dat was alleen haar opvatting.

Woensdag 1 juli 1981
Verschijning in het politiebusje. (L2,56: er is geen enkel woord vastgelegd.)

Donderdag 2 juli 1981
Jakov: - Lieve Gospa, laat voor ons een teken achter. De H. Maagd schijnt met een hoofdknik toe te stemmen.
- Tot ziens, mijn lieve engelen. (L2,60)
De verschijningen van 3 tot 20 juli hebben weinig sporen nagelaten, bijna uitsluitend in het Dagboek van Vicka (21 - 29 juli; 22 augustus - 6 september; 10 oktober - 24 december) en in de parochiekroniek die op 10 augustus 1981 begint.

Vrijdag 3 juli 1981
Verschijning op de pastorie; er is geen boodschap bewaard gebleven.

Zaterdag 4 juli 1981
De zieners menen dat de verschijningen afgelopen zijn, maar de Gospa verschijnt aan ieder van hen afzonderlijk, op de plaats waar ze zich bevinden. Geen enkele boodschap is bewaard gebleven.

Dinsdag 21 juli 1981 (27ste verschijning, volgens DV1,2)
Net als elke dag hebben wij met de Gospa gepraat. Terwijl Zij om 6.30 uur kwam, groette Zij ons:
- Jezus zij geprezen!
Vervolgens vroegen we of Zij een teken voor ons achter zou laten. Zij bevestigde dat. Daarop vroegen we hoe lang Zij nog naar ons toe zou komen. De H. Maagd antwoordde:
- Kalm aan, mijn engelen, zelfs als Ik het teken achterlaat, zullen heel veel mensen niet geloven. Een groot aantal zal alleen maar komen en een buiging maken. Maar het volk moet zich bekeren en boete doen!
Daarna stelden wij Haar vragen over enkele zieken. Van sommige zei de H. Maagd, dat ze alleen zouden genezen als hun geloof sterk was; anderen zouden niet genezen. Vervolgens maakte Zij zich gereed om te vertrekken. Bij haar vertrek zei Ze tegen ons:
- Ga in de vrede van de Heer! (DV1,2)

Woensdag 22 juli 1981 (28ste verschijning, 6.30 uur, volgens DV1,2)
Bij haar komst zei Ze:
- Jezus zij geprezen!
Wij stelden Haar vragen over enkele zieken die zich bij ons hadden aanbevolen. Daarop hebben wij met de H. Maagd gebeden. Zij bad alleen het 'Onze Vader' en het 'Eer aan de Vader', en terwijl wij het 'Wees Gegroet' baden zweeg Zij. De Gospa zei ons dat
- ...niet weinig mensen zich hebben bekeerd en onder hen waren er enkelen die al 45 jaar niet hadden gebiecht, en zie, nu gaan ze biechten. Daarna zei ze:
- Ga in de vrede van de Heer!
Zij maakte aanstalten om te vertrekken en toen Zij dit deed verscheen er een kruis aan de hemel.

Donderdag 23 juli 1981 (29ste verschijning, volgens DV1,2)
Vicka vermeldt alleen de groet van de Gospa:
- Jezus Christus zij geprezen!

Vrijdag 24 juli 1981 (30ste verschijning, 6.30 uur, volgens DV 1,2)
Ook vandaag gingen we tegen 6.20 uur naar de plaats van de verschijningen en biddend en zingend wachtten we op de H. Maagd. Precies om 6.30 uur bemerkten we het licht, dat langzaam dichterbij kwam. Vervolgens zagen wij de H. Maagd en hoorden we haar gebruikelijke groet. Op onze vragen, die voor het merendeel betrekking hadden op zieken, antwoordde de Gospa aanstonds:
- Zonder geloof is er niets mogelijk! Allen die vast geloven, zullen genezen.

Zaterdag 25 juli 1981 (31ste verschijning, volgens DV1,2)
Na de gebruikelijke vragen over de zieken heeft de Gospa geantwoord:
- Moge God (ons) allen helpen!

Maandag 27 juli 1981 (33ste verschijning om 6.30 uur, volgens DV1,3)
We zijn maar met ons vieren gekomen, want men heeft op Ivica (= Ivanka) en Mirjana druk uitgeoefend om naar Sarajevo te gaan. Om 6.30 uur precies verscheen de Gospa.
Vida (= Vicka) stelde vragen over bepaalde zieken, pakte voorwerpen die haar door enkele mensen overhandigd waren en naderde de Gospa, opdat Zij deze zou zegenen. De Gospa maakte een kruisteken en zei:
- In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Daarna stelden we Haar vragen over het teken en de Gospa antwoordde:
- Jullie kunnen het binnenkort verwachten. Wanneer Ik het teken achterlaat, blijf Ik jullie nog verschijnen.
Vida vroeg of we Haar die avond nog een keer op de heuvel zouden ontmoeten. De Gospa ging ermee accoord en zei:
- Ik kom om 23.15 uur. Ga in de vrede van God.
Terwijl Zij dat zei, begon Zij te verdwijnen en zagen we aan de hemel het hart en het kruis. Maria heeft gezegd:
- Mijn engelen, Ik zend jullie mijn Zoon Jezus die om zijn geloof is gemarteld. Toch heeft Hij alles verdragen. Ook jullie, mijn engelen, jullie zullen alles doorstaan!
Jezus had lang haar, kastanjebruine ogen en een baard. Wij hebben alleen maar het hoofd gezien. (Wij verplaatsen deze zin die vóór het woord van Maria kwam.) Zij heeft gezegd dat wij mooi baden en zongen.
- Het is fijn om jullie te horen, ga zo door.
Tenslotte heeft Zij gezegd:
- Wees niet bezorgd om Jozo (de pastoor die door de politie bedreigd werd).

Woensdag 29 juli 1981 (35ste verschijning, 6.30 uur, volgens DV1,3)
Vandaag wachtten wij op de H.Maagd in de kamer van Vicka. Om 6.30 uur precies kwam de Gospa en groette:
- Jezus zij geprezen!
Jakov begon het eerst vragen te stellen over een zieke. De H. Maagd zei:
- Ze zal genezen. Ze moet vast geloven.
Vicka vroeg waarom Zij gisteren niet was gekomen. De H.Maagd zei iets en glimlachte, maar wij verstonden het niet. Daarna stelden Marija en Jakov vragen over sommige zieken. Vervolgens namen we voorwerpen en gingen we alie vier naar de Gospa toe, opdat Zij die zou zegenen. Terwijl we dit deden, waren onze handen ijskoud geworden.
Jakov vroeg of we Haar mochten omhelzen. De H.Maagd zei dat we dichterbij mochten komen om Haar te omhelzen. Daarna vroegen we Haar of Zij voor ons het teken zou achterlaten. Ze zei:
- Ja. Daarna: - Ga in de vrede van God!
Toen begon Zij te verdwijnen. Tegen het plafond waren het kruis en het hart zichtbaar.

Het kruis, het hart en de zon worden door Vicka in haar dagboek vermeld bij de latere verschijningen op 22, 27, 30 en 31 augustus, 1 september, 22 november 1981, alsmede op 6 februari en 12 maart 1982.

In de kerk hebben wij de H. Maagd tegen 8.00 uur een tweede keer gezien, op het oksaal. Toen wij aan het bidden waren, bad de H. Maagd met ons mee. (DV1,3)

Donderdag 30 juli 1981
We gaan niet naar de heuvel. (DV1,4, dat tot 22 augustus geen aantekeningen meer bevat.)

Juli 1981
- Doe goed je plicht en wat de Kerk van jullie vraagt. (Bl 307)

Zondag 2 augustus 1981
Marija ziet de H. Maagd in haar kamer:
- Ga allen samen naar de wei van Gumno. Daar is een hevig gevecht aan de gang. Een gevecht tussen mijn Zoon en Satan. De mensenzielen zijn er de inzet van. (D)
De zieners begeven zich, vergezeld van zo'n veertig mensen, naar het weiland van Gumno, op 200 m. afstand van het huis van Vicka.
- Allen die hier zijn mogen Mij aanraken. (D)
Nadat veel mensen Haar hebben aangeraakt, verschijnt er een zwarte vlek op het kleed van de H. Maagd. Marija huilt. Marinko nodigt de aanwezigen uit om te gaan biechten.

Begin augustus 1981
- Wat wilt U dat wij later doen?
- Ik zou graag hebben dat jullie priester of religieus worden. Maar alleen als jullie het zelf willen. Jullie moeten daar zelf over beslissen. (L2,83)

Donderdag 6 augustus 1981, feest van de Verheerlijking van Jezus op de berg Tabor.
- Ik ben de Koningin van de Vrede. (Ll,75)

Vrijdag 7 augustus 1981
Om 2.00 u. 's morgens op de Krizevac (de Kruisberg):
- Laten de mensen boete doen voor de zondaars! (L2,76)

Zaterdag 8 augustus 1981
- Doe boete! Versterk jullie geloof door het gebed en de sacramenten. (D)

Maandag 17 augustus 1981
- Wees niet bang. Ik verlang dat jullie vervuld zijn van vreugde en dat de vreugde op jullie gezicht te lezen staat. Ik zal pater Jozo beschermen. (Hij is pastoor van de parochie van Medjugorje en is zojuist gevangen genomen: Bl 338)

Zaterdag 22 augustus 1981
- Pater Jozo heeft niets te vrezen. Het zal allemaal voorbijgaan. (DV1,3)

Zondag 23 augustus 1981
- Jezus zij geprezen! Tot nu toe ben Ik bij Ivica geweest. (deze verkleinnaam duidt nu eens Ivan en dan weer Ivanka aan. Uit de context blijkt niet wie hier wordt bedoeld.) Bid, mijn engelen, voor deze mensen.
Kinderen, Ik geef jullie kracht. Ik zal je die altijd geven. Zodra je Mij nodig hebt, roep Mij dan.
(DV1,4)

Maandag 24 augustus 1981
Op 25 augustus schreef Vicka in haar dagboek: 'Gisteren, maandag 24 augustus: Om 10.45 uur waren Mirjana en ik bij Ivica. We hoorden een tumult en liepen het huis uit. (...) Buiten keek iedereen naar het kruis op de Kruisberg. Op de plaats van het kruis hebben Mirjana, Jakov, Ivan en ik de H. Maagd gezien en de mensen hebben iets gezien dat op haar beeid leek. Daarna begon het te verdwijnen en verscheen het kruis opnieuw. Tegen de hemel zag men met gouden letters het woord 'MIR' (= VREDE ).
DV1,4 vermeldt vervolgens de verschijning op 25 augustus.
Even nadat de H. Maagd voor de vrede had gebeden, verscheen er boven de heuvel Krizevac het woord VREDE (MIR in het Kroatisch). Het woord is door de pastoor en verschillende mensen van het dorp gezien. Er bestaat bovendien een geschreven getuigenis van degenen die het woord hebben waargenomen. De zieners verzekeren dat de H. Maagd Maria beloofd heeft, dat er nog veel andere tekens in Medjugorje en in andere delen van de wereld zullen komen ais voorlopers van het grote teken. (K 58, die vermeldt dat het feit op een of andere avond in juli 1981 heeft plaatsgevonden.)

Dinsdag 25 augustus 1981
Enkele aanwezigen zeiden (...) dat ze de H. Maagd toestemming moesten vragen om Haar aan te raken. De Gospa zei:
- Het is niet nodig Mij aan te raken. Heel veel mensen voelen niets als ze Mij aanraken. (DV1 24) Verder heeft Zij gezegd dat er onder de aanwezigen een spion was (geen nadere bijzonderheden op dit punt).
- Wat het teken betreft moeten jullie niet ongeduldig worden, want de dag zal komen. (DV1,4)

Woensdag 26 augustus 1981
Vandaag hebben we voor de eerste keer op de H. Maagd gewacht in het huis van Zdenka Ivankovic. Wij waren met ons vijven, want Ivanka was nog niet teruggekomen. De H. Maagd is verschenen terwijl Ze zei:
- Jezus zij geprezen!
Ze zei dat de mensen morgen niet hoefden te komen en dat wij dus onder elkaar zouden zijn. Vervolgens zei Ze:
- Geef niemand raad. Ik weet wat jullie voelen, en dat zal ook voorbijgaan! (DV1,4)

Donderdag 27 augustus 1981
Marija en ik zijn vandaag tegen 6.00 uur bij Jakov gekomen. Wij hebben Jakov's moeder met het klaarmaken van het avondeten geholpen. Om 6.00 uur kwam de H. Maagd Maria naar ons toe. Ik was buitenshuis toen de H. Maagd kwam. Ze zei hun dat ze niet zo hadden moeten lijden... Wij stelden Haar vragen over het teken en Ze zei:
- Het komt spoedig. Ik heb het jullie beloofd.
Wij bevalen enkele zieken aan de H. Maagd aan. Zij bleef vijftien minuten bij ons. Daarop vertrokken we naar het huis van Marinko Ivankovic om daar op de H. Maagd te wachten. Zij kwam om 6.30 uur en zei tegen Ivan (Dragicevic):
- Wees flink en dapper!
Zij ging heen, en het kruis, het hart en de zon werden zichtbaar. (DV1,5)

Vrijdag 28 augustus 1981
Op het uur van de verschijningen wachten de zieners in de kamer van pater Jozo, die in de gevangenis zit. De H. Maagd verschijnt niet. Het is de tweede keer dat dit gebeurt. Ze gaan naar de kerk en onder het bidden verschijnt Zij hun:
- Ik ben bij pater Jozo geweest. Daarom ben Ik niet gekomen. Wees niet ongerust als Ik niet zou komen. Het is dan voldoende dat jullie bidden. (DV1,5)
Ivan is vandaag naar het seminarie van Visoko gegaan:
- Je bent erg moe. Rust uit om weer op krachten te komen. Ga in de vrede van God. Zbogom. (Vaarwel: Dagboek van Ivan)

Zaterdag 29 augustus 1981
Jakov: - Verschijnt U ook aan Ivan op het seminarie?
- Ja, net als aan jullie.
- Hoe gaat het met Ivan in de gevangenis? (Ivan Ivankovic, de zoon van Pero en neef van Vicka, is één van de vier mannen uit Bijakovici die deze naam dragen. Hij was op 12 augustus door de politie gearresteerd op de heuvel van de verschijningen.)
- Hij maakt het goed. Hij doorstaat alles. Het zal allemaal voorbijgaan. Pater Jozo doet jullie de groeten. (DV1)
Ivan: - Is er nog nieuws uit ons dorp?
- Mijn engelen doen hun best om boete te doen.
- Helpt U ons met onze studie?
- Gods hulp openbaart zich overal.
- Ga in de vrede van God, met de zegen van Jezus en de mijne. Zbogom.
(Dagboek van Ivan: (C76)
Ivanka: - Laat U gauw het teken voor ons achter?
- Nog een beetje geduld. (DV1)

Zondag 30 augustus 1981
Om 6.20 uur begonnen wij in het huis van Marinko Ivankovic te bidden. De H. Maagd kwam en zei:
- Jezus zij geprezen!
Vicka vraagt de H. Maagd:
- De mensen vertellen dat vanaf het moment dat men pater Jozo in zijn cel heeft opgesloten, de grendels vanzelf van de deuren gaan. Is dat waar?
- Dat is waar, maar niemand gelooft het.

Ivanka: - Hoe gaat het met Mirjana? Hoe voelt ze zich?
- Mirjana is bedroefd, want ze is alleen. Ik zal haar aan jullie laten zien.
Plotseling zagen wij het gezicht van Mirjana. Ze huilde.
- Lieve Gospa, er zijn jongeren die ons geloof verraden.
- Ja, er zijn er veel.
Zij noemt enkele namen.

Vicka stelt de H. Maagd vragen over een vrouw die haar man wil verlaten, omdat ze van hem te lijden heeft:
- Laat ze bij hem blijven en het lijden aanvaarden. Jezus heeft ook veel geleden.

Over een ziek jongetje:
- Hij lijdt aan een zeer ernstige ziekte. Zijn ouders moeten vast geloven en boete doen, dan zal het jongetje genezen.
Jakov vraagt over het teken:
- Nog een beetje geduld! (DV1,6)

Ivan, die verschillende dagen geen verschijningen heeft gehad, vraagt:
- Hoe zal het met mij gaan op dit seminarie?
- Vrees niet. Ik ben bij jullie, overal en altijd.
Dagboek van Ivan: - Zijn de mensen in ons dorp godsdienstig?
- Jullie dorp is de vurigste parochie van Herzegovina geworden. Een groot aantal mensen onderscheiden zich daar door hun godsvrucht en hun geloof. (C 77)

Eind augustus 1981
- Hoe vasten wij het best?
- Op water en brood.
- Ik ben de Koningin van de Vrede.
(L1,98 en 187; MM6)

Dinsdag 1 september 1981
- Zal er een H. Mis op de Krizevac worden opgedragen?
- Ja, mijn engelen.
Jakov: - Zet de politie valstrikken rond de kerk?
- Helemaal niet. Laten de mensen bidden en zo lang mogelijk in de kerk blijven.
- Ga in de vrede van God.

Nu verschijnen het kruis, het hart en de zon. (DV1,6)

Dagboek van Ivan: 'Ik heb met Haar gebeden opdat Jezus mij helpt in mijn roeping. Daarna hebben we het rozenhoedje gebeden (...). De Gospa glimlachte vol goedheid.'
- Wees niet bang. Ik ben bij jullie en Ik waak over jullie. (C 77)

Woensdag 2 september 1981
Over een jongeman die zich heeft opgehangen:
Vicka: - Waarom heeft hij dat gedaan?
- Satan heeft zich van hem meester gemaakt. Deze jongeman had dat niet mogen doen. De duivel probeert over de mensen te heersen. Hij onderneemt alles, maar de kracht van God is machtiger en God zal overwinnen. (DV1,6)

Dagboek van Ivan: - Hoe zal het gaan met Anton, Dario, Miljenko, vrienden van het seminarie, en met mijzelf?
- Jullie zijn mijn kinderen en zullen dat altijd blijven. Jullie hebben de weg van Jezus gevolgd. Niemand kan jullie verhinderen om het geloof in Jezus te verspreiden. Jullie moeten vast geloven. (C78)

Donderdag 3 september 1981
Jakov: - Wanneer komt het aangekondigde teken?
- Nog een beetje geduld! (DV1,6)

Vrijdag 4 september 1981
Ivanka en Marija: - Wij zullen alleen maar zaterdags en zondags thuis zijn. Op de andere dagen zijn we ver weg, op school. Wat moeten we dan doen?
- Het is voldoende als jullie bidden. Kom hier elke zaterdag en zondag. Ik zal aan jullie allen verschijnen. (DV1,6) Tot Ivan op het seminarie:
- Het teken wordt gegeven aan het eind van de verschijningen.
Ivan:- Wanneer komt het?
- Jullie zijn ongeduldig, mijn engelen. Ga in de vrede van God. (L2,84)

Zaterdag 5 september 1981
Dagboek van Ivan: 'Ik was in de kapel aan het bidden. De Gospa is gekomen terwijl ik het 'Onze Vader' bad.
- Jezus en Maria zijn geprezen!
De H. Maagd gebruikt hier een groet van de godvruchtige bevolkingsgroepen van Kroatië, waarschijnlijk omdat Zij verlangt deze groet te laten herleven.
- Ga in de vrede van God, mijn engel. Moge Gods zegen je vergezellen. Amen. Zbogom. (C79)

Zondag 6 september 1981
Dagboek van Ivan: 'Ik was in de kapel aan het bidden. Plotseling kwam er een groot licht:
- Bid vooral op zondag, opdat het grote teken komt. Het is een gave van God. Bid vurig en met volharding, opdat God medelijden met zijn grote kinderen heeft.
Ga in vrede, mijn engel. Moge de zegen van God je vergezellen. Amen. Zbogom.
(C79)

Maandag 7 september 1981
Dagboek van Ivan: - Laten allen die er nog zijn zich bekeren. Het teken komt wanneer jullie je bekeren. (C79)

Dinsdag 8 september 1981, feest van Maria Geboorte
Dagboek van Ivan: - Ik vraag jullie alleen vurig te bidden. Het gebed moet deel uitmaken van het dagelijks leven om het ware geloof wortel te laten schieten. (C79)
Jakov wenst de H. Maagd een fijne verjaardag toe. Zij antwoordt:
- Het is voor mij een blijde dag. Wat jullie betreft, volhard in het geloof en in het gebed. (CP7)
- Wees niet bang! Blijf in de vreugde, dat is mijn wens. Laat de blijdschap op je gezicht te lezen staan. Ik ga door met Pater Jozo te beschermen. (CP8)

Donderdag 10 september 1981
Dagboek van Ivan: 'We hebben veel gebeden. Gebeden met blijdschap en liefde. Gebeden vanuit het hart. Vervolgens zei Ze:
- Ga in de vrede van God, mijn engel. Amen. Zbogom. (C 80)

Zondag 13 september 1981
Dagboek van Ivan: 'De leerlingen van het seminarie bidden de rozenkrans nadat ze gebiecht hebben. De H. Maagd komt bij de afbeelding van Jezus en zegt:
- Daar is jullie Vader, mijn engel.
- Ga in de vrede van God, mijn engelen.
(C 80)
Christus is onze Broeder, maar in zekere zin onze Vader. Deze formulering is gebruikt door mystieken van grote naam.
In een verschijning aan Gemma Galgani (1878-1903), zei Jezus haar: 'Ik ben je Vader. Hier is je Moeder'. En Hij wees haar op de H. Maagd. (J. F. Villepelée, Vie de G. Galgani, 1. L'Ascension d'une âme, pag. 74)

Maandag 14 september 1981
Tot Vicka: - Blijf hier zodat Jakov niet alleen is. Volhard (allebei) met geduld. Jullie zullen beloond worden.
Zij berispt haar ook, omdat ze Mirjana en Ivanka verwijten heeft gemaakt over hun niet nader omschreven gedrag. (CP10)

Dinsdag 15 september 1981
- Als de mensen zich niet spoedig bekeren, zal er onheil over hen komen. (CP 10)

Woensdag 16 september 1981
- De politiemannen zullen niet lang in het dorp blijven. Ik zal het teken achterlaten. Bid niet voor jezelf. Jullie zijn al beloond. Bid voor de anderen. (CP11)

Donderdag 17 september 1981
Betreffende een zieke:
- Hij zal weldra sterven.
Daarna moedigde de H. Maagd de kinderen aan:
- Houd vol en jullie zullen beloond worden. (CP11)

Zondag 20 september 1981
Tot Vicka en Jakov:
- Laat het bidden niet verslappen. Ik vraag jullie beiden, een week lang op water en brood te vasten. (Bl 190)

Woensdag 30 september 1981
- Stel geen onnodige vragen die uit nieuwsgierigheid worden ingegeven. Het voornaamste is bidden, mijn engelen. (CP12)

Donderdag 1 oktober 1981
Schriftelijke vragen die aan de zieners gesteld zijn:
- Zijn alle godsdiensten goed?
- Alle godsdiensten zijn voor God gelijk. God regeert daarover als de vorst in zijn koninkrijk. In de wereld zijn alle godsdiensten niet hetzelfde, want de mensen onderwerpen zich niet aan de geboden van God. Zij verwerpen ze en kammen ze af.
- Zijn alle Kerken hetzelfde?
- In sommige bidt men meer tot God, in andere minder. Dat hangt af van de priesters, die de gebeden leiden; dat hangt ook af van de macht die zij hebben.
- Waarom zijn er zoveel verschijningen die zich zoveel maal herhalen? Waarom verschijnt de H. Maagd aan kinderen die de weg van God niet volgen?
- Ik verschijn jullie dikwijls en op elke plaats. Aan anderen verschijn Ik van tijd tot tijd en kort; zij volgen de weg van God nog niet helemaal. Ze geven zich geen rekenschap van de gave die hun ten deel valt. Die verdient eigenlijk niemand. Ook zij komen mettertijd op de goede weg. (CP14)

Dinsdag 6 oktober 1981
- De Avondmis moet definitief gehandhaafd blijven. De Mis voor de zieken moet op een vastgestelde dag gevierd worden, op het geschiktste moment. Pater Tomislav moet met de gebedsgroep beginnen, want dat is heel noodzakelijk. Laat pater Tomislav vurig bidden! (CP16)

Woensdag 7 oktober 1981
De zieners: - Zijn er naast Jezus nog andere middelaars tussen God en de mensen, en wat is hun rol?
- Er is slechts één middelaar tussen God en de mensen, en dat is Jezus Christus.
Op verzoek van pater Tomislav: - Moeten wij hier een communiteit stichten zoals die van St. Franciscus van Assisië?
- God heeft St. Franciscus als zijn uitverkorene gekozen. Het zou goed zijn om zijn leven na te volgen. Maar wij moeten verwezenlijken wat God ons opdraagt te doen. (CP16)

Donderdag 8 oktober 1981
Marija deelt nederig mee dat de Gospa haar een standje heeft gegeven, omdat ze tijdens de Mis bij medeleerlingen van het godsdienstonderwijs was gebleven, die haar ondervroegen over de verschijningen:
- Je had beter de Mis kunnen bijwonen dan de menselijke nieuwsgierigheid bevredigen! (CP17)

Zaterdag 10 oktober 1981
- Jullie behoren te bidden en te volharden. Ik heb jullie beloften gedaan, wees dan ook niet ongerust. (DV2)
- Het geloof zou zonder het gebed niet levend zijn. (Bl137)
- Bid meer! (CP17)

Zondag 11 oktober 1981
Zoals gebruikelijk beantwoordt de H. Maagd vragen over zieke en verdwenen mensen:
- Tomo Lovric (een oude man) is dood. (CP17)

Maandag 12 oktober 1981
- Waar bevinden zich het Koninkrijk van God en het paradijs?
- In de hemelen.
- Bent U de Moeder van God?
- Ik ben de Moeder van God en de Koningin van de Vrede.
- Bent U vóór of na de dood ten hemel opgestegen?
- Ik ben vóór de dood ten hemel opgestegen.
Wanneer laat U het teken achter?
- Ik laat nog geen teken achter. Ik ga door met te verschijnen.
- Pater Jozo doet jullie de groeten; hij ondervindt moeilijkheden, maar zal weerstand bieden, want hij weet waarom hij lijdt.
(CP 18; DV2,10)

Zaterdag 17 oktober 1981
Gevraagd naar het zichtbare teken:
- Het is aan Mij de belofte te realiseren. Wat de gelovigen betreft, ze moeten bidden en vast geloven! (CP19)

Maandag 19 oktober 1981
- Bid voor pater Jozo en vast morgen op water en brood. Daarna moeten jullie een hele week op water en brood vasten. (CP20)
- Bid, mijn engelen. Nu zal Ik jullie pater Jozo laten zien.
De zieners krijgen het visioen van pater Jozo die in de gevangenis zit. Hij zegt hun, dat ze zich om hem geen zorgen hoeven te maken en dat alles goed gaat. (DV2,12)

Over Marinko die de zieners beschermt, zegt Zij:
- Zulke gelovigen zijn er weinig. Hij heeft zich voldoende offers getroost voor pater Jozo. Hij heeft veel kwellingen en leed ondergaan. Ga zo door en laat niemand je het geloof ontnemen. (DV2,12; CP20)

Dinsdag 20 oktober 1981
Vicka: - Lieve Gospa, heb medelijden met pater Jozo als hij morgen voor de rechter komt. Maak iemand lam, sla hem op zijn hoofd! Ik weet dat het een zonde is om zo te praten, maar wat moet ik anders doen?
De Gospa glimlachte om mijn woorden en daarna zong Zij:
'Jezus Christus, in uw naam...'
Toen wij het lied (met de Gospa) beëindigd hadden zei Ze ons:
- Ga in de vrede van God.
En Zij ging heen. (DV2,13; CP20)

Woensdag 21 oktober 1981
Over pater Jozo die op het vonnis van de rechtbank wacht:
Vicka: - Lieve Gospa, ik weet dat U niet wraakzuchtig bent, maar probeer toch om sommigen tot rede te brengen, opdat ze onpartijdig zullen oordelen.
- Jozo ziet er goed uit en groet jullie hartelijk. (DV2,14)
- Wees niet bezorgd om Jozo. Hij is een heilige, dat heb Ik jullie al gezegd. (CP21)
- Wordt Jozo veroordeeld?
- Het vonnis wordt vanavond niet uitgesproken. Wees niet bang. Hij zal niet tot een zwarte straf worden veroordeeld. Bid alleen maar, want Jozo vraagt jullie alleen gebed en volharding. Wees niet bang, want Ik ben met jullie. (DV 2,14)

Donderdag 22 oktober 1981
- Jozo is veroordeeld. Laten we naar de kerk gaan om te bidden.
Wij waren bedroefd om pater Jozo:
- Jullie moeten blij zijn! (DV2,14; CP22)
- Is de witte kleur van het kruis een bovennatuurlijk verschijnsel?
- Ja, dat is zo. (DV2,15; CP21)
Nadat talrijke mensen het kruis op de Krizevac hadden zien veranderen in licht en vervolgens in het silhouet van de H. Maagd (CP22):
- Al die tekens zijn bestemd om jullie geloof te versterken, totdat Ik het zichtbare en blijvende teken zend. (F 2,155)

Zondag 25 oktober 1981
Drie meisjes uit Citluk die na de Mis naar huis gaan, zien plotseling een groot licht waartegen zich een vijftiental gedaanten, gekleed in franciscanen habijten, aftekenen. Ze knielen biddend en huilend neer. Desgevraagd zegt de H. Maagd hierover:
- Het was een bovennatuurlijk verschijnsel. Ik was tussen de heiligen. (CP23)

Maandag 26 oktober 1981
De H. Maagd zegt glimlachend:
- Jezus en Maria zijn geprezen!
- Jullie stellen Mij geen vragen meer over het teken. Wees niet bang. Het zal zeker verschijnen. Ik zal mijn beloften nakomen. Wat jullie betreft: bid en volhard in het gebed.
(DV2,16; CP23-24)

Woensdag 28 oktober 1981
- Bent U gisteren een half uur lang op de Krizevac geweest?
- Ja, hebben jullie Mij niet gezien? (DV2,17; CP25)
Vele honderden mensen zien op de plaats van de eerste verschijning een vuur dat brandt zonder iets te verteren. De H. Maagd zegt tegen de zieners:
- Het vuur dat door de gelovigen is gezien, was van bovennatuurlijke aard. Het is één van de tekens die aan het grote teken voorafgaan. (CP 25)

Donderdag 29 oktober 1981
- Wees op je hoede, mijn engelen. Er zijn genoeg leugenachtige berichten in omloop. Ik zal vast en zeker mijn barmhartigheid tonen. Heb nog even geduld. Bid! (DV2,17)

Vrijdag 30 oktober 1981
- Jezus zij geprezen!
Jakov en Vicka: - Wat zat er in de verzegelde envelop die ze ons op het gemeentehuis hebben laten zien?
Men had daar tegen de zieners gezegd dat men in de verschijningen zou geloven, als ze konden lezen wat er in de verzegelde envelop zat.
- Antwoord niets. Het is een lelijke streek die ze met jullie uithalen. Ze hebben al zoveel valse berichten verspreid. Jullie moeten hen niet vertrouwen. Ga door met bidden en lijden! Ik zal de macht van de naastenliefde zichtbaar maken. (CP25-26; DV2,18)
- Moet men de Mis met Kerstmis 's avonds of te middernacht vieren?
- Laat men die te middernacht vieren. (CP25)
Tot de zieners: - Bid! Ga in de vrede van God. (DV2,17)
Tot Ivanka: - Bid meer. De anderen bidden en lijden meer dan jij.
Tot de zieners: - Zeg aan de jongeren dat ze zich niet van de ware weg moeten laten afhouden. Ze moeten trouw blijven aan hun geloofsovertuiging. (CP26)

Zaterdag 31 oktober 1981
Twee versies:

1. Dagboek van Vicka: DV1,17
Mirjana komt uit Sarajevo waar zij beroepsonderwijs volgt en waar ze elke dag verschijningen heeft gehad. Vicka deelt mee: 'De Gospa gaf ons raad zoals een bezorgde moeder het zou doen. Ze zei haar twee keer dat ze niet iedereen moest vertrouwen, noemde de personen die ze moest vermijden, en zei haar hoe ze zich moest gedragen tegenover degenen die haar verwijten maakten en God beledigden. Ze zei haar ook dat ze elke relatie met een meisje dat haar drugs wilde geven, moest verbreken (...), met niemand ruzie moest zoeken, ontwijkend moest antwoorden op een vraag als dat nuttig was, of zwijgen en weggaan als dat beter was. Ze zei haar ook dat pater Jozo niet meer dan vier jaar gevangenisstraf zou krijgen. Zij was blij omdat ze alle vijf bij elkaar waren. Op de vraag van Dane Ljolje zei de Gospa:
- Er zijn genoeg bedrieglijke en leugenachtige berichten.
Daarop toonde Zij ons een deel van het paradijs: onuitsprekelijke schoonheid, veel mensen, vooral kinderen. Wij waren bang. De H. Maagd zei ons, dat we niet bang moesten zijn:
- Allen die trouw zijn aan God, zullen dat krijgen. (DV2,17)

2. Parochiekroniek.
T. Vlasic vat de tot Mirjana gerichte zinnen als volgt samen: 'De H. Maagd geeft me raad als een bezorgde en goede moeder. Zij laat me zien, waarop ik moet letten: welke personen te vermijden en wat te doen met hen die me uitdagen en God beledigen. De H. Maagd heeft haar aangeraden elke relatie met een meisje te verbreken dat haar drugs wilde geven. Daarop heeft Zij haar gewaarschuwd voor andere gevaren. Ze zei haar met niemand te discussiëren en rustig te antwoorden.
En als ze zou zien dat het geen zin had om te antwoorden, moest ze zwijgen en weggaan.
Dikwijls spoorde Zij haar aan tot gebed en volharding (...). Ze zei haar ook dat pater Jozo niet meer dan vier jaar gevangenisstraf zou krijgen (...). De H. Maagd toonde zich heel blij, want de vijf zieners waren weer samen. Op de herhaalde vraag van Dane Ljolje zei de H. Maagd:
- Er zijn genoeg bedriegerijen en leugenachtige berichten.
Zij vroeg de kinderen dergelijke mensen op een afstand te houden. Daarna liet de Gospa de kinderen een deel van het paradijs zien, een onuitsprekelijke schoonheid, veel mensen, vooral veel kinderen. De zieners waren eerst bang en verwonderd. De Gospa zei hun, dat ze niet bang moesten zijn:
- Zo zal het zijn voor allen die trouw zijn aan God.
Ivika (= Ivanka) zag haar moeder in het paradijs evenals een van haar kennissen. (CP26-27)

Oktober 1981
Over het conflict tussen de franciscanen en de bisschop van Mostar, in Herzegovina:
- Dat zal opgelost worden. Er is geduld en gebed nodig.
Als antwoord op een door de zieners gestelde vraag:
- Wat zal er van Polen worden?
- Er zijn grote conflicten in aantocht, maar uiteindelijk zullen de rechtvaardigen zegevieren.
Over Rusland:
- Dit is het volk waarin God het meest zal worden verheerlijkt. Het Westen heeft de beschaving bevorderd, maar zonder God, alsof ze hun eigen schepper waren. (K60)

Zondag 1 november 1981
- Wees volhardend. Bid. Heel veel mensen zijn begonnen zich te bekeren. (CP27; DV2,18)

Begin november 1981
De H. Maagd verschijnt met een beeltenis van Johannes Paulus II in haar hand. Zij kust de afbeelding:
- Hij is onze vader en de vader van allen. Er moet voor hem gebeden worden. (Bu151)

Maandag 2 november 1981
- Waarom hebt U ons eergisteren het paradijs laten zien?
- Ik heb het gedaan, opdat jullie het geluk zouden zien dat degenen wacht die door God bemind worden.
Jezus verschijnt hun met doornen gekroond en met wonden over heel zijn lichaam. De kinderen worden bang.
- Wees niet bang. Dit is mijn Zoon. Zie hoe Hij gemarteld is. Ondanks alles was Hij blijmoedig en heeft Hij dat alles met geduld verdragen.
Jezus zegt hun:
- Kijk naar Mij, hoe Ik gewond en gemarteld ben. Ondanks alles heb Ik de overwinning behaald. Dat zullen jullie ook doen, mijn engelen, wees volhardend in je geloof en bid om te overwinnen. (CP28; DV2,18)

Dinsdag 3 november 1981
De H. Maagd zet het lied 'Kom, kom tot ons, Heer' in en wij hebben met Haar verder gezongen.
- Ik ben dikwijls op de Krizevac, onder het kruis, om er te bidden. Nu vraag Ik mijn Zoon, aan de wereld haar zonden te vergeven. De wereld is met haar bekering begonnen.
Zij glimlacht en vervolgens gaat Zij heen. (CP 28; DV2,18)

Vrijdag 6 november 1981
Na twintig minuten verdween de Gospa en vóór ons zagen wij de hel. Daarna zei Ze tegen ons:
- Wees niet bang. Ik heb jullie de hel laten zien, opdat jullie zouden weten in welke toestand degenen verkeren die daar zijn. (DV2,19)

Zondag 8 november 1981
De H. Maagd kust een afbeelding van de paus en zegt:
- Hij is jullie vader, de geestelijke vader van allen. (L2,90)
De zieners krijgen een visioen van pater Jozo die in de gevangenis zit. De H. Maagd zegt hun:
- Hebben jullie gezien, hoe pater Jozo voor God strijdt? (DV2,20)

Maandag 9 november 1981
Jakov en ik waren alleen in het vertrek. Wij praatten over de politie die voorbijkwam. De H. Maagd kwam en zei:
- Wees niet bang voor de politie. Daag niemand uit. Wees beleefd tegen iedereen. (DV2,20)

Dinsdag 10 november 1981
- Bezwijk niet. Bewaar je geloof. Ik zal jullie bij elke stap vergezellen. (DV2,20)?

Vrijdag 13 november 1981
- Jezus zij geprezen!
De zieners: - Jezus en Maria altijd.
Daarna toonde de H. Maagd ons wonderschone landschappen (...). Het Kind Jezus wandelde daar. Wij konden Hem niet herkennen. Ze zei:
- Dat is Jezus. Als Ik kom en heenga, moeten jullie altijd het lied zingen: 'Kom, kom tot ons, Heer'.
Daarop zegende Zij ons. (DV2,21; CP 29)

Zondag 15 november 1981
Wij waren in de kamer van pater Jozo. De Gospa kwam niet. Zij verscheen ons in de kerk na het bidden van zeven maal het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader'. Wij hebben Haar gevraagd waarom Zij niet was verschenen. Zij antwoordde dat Zij niet in dat vertrek verscheen, omdat men er iets had geïnstalleerd.
- De wereld is grote gunsten van Mij en mijn Zoon aan 't ontvangen. De wereld moet een sterk vertrouwen bewaren. (CP29; DV2,22)

Maandag 16 november 1981
- De duivel probeert jullie te overwinnen. Laat dat niet toe. Bewaar het geloof, vast en bid. Bij elke stap zal Ik met jullie zijn. (CP31)
Tot Jakov en Vicka: - Volhard met vertrouwen in het gebed en het geloof. (DV2,22)

Zondag 22 november 1981
Wij hebben de H. Maagd gevraagd wat het kruis, het hart en de zon betekenden, die wij tijdens de verschijning zagen.
- Dat zijn de tekenen van het heil: het kruis is het teken van de barmhartigheid, evenals het hart. De zon is de bron van het licht dat ons zal verlichten. (DV2,24; DV2,19; CP33)
Een lichtende gestalte neemt opnieuw de plaats in van het kruis op de Krizevac. De zieners vragen aan de H. Maagd of Zij dat was.
- Waarom vragen jullie Mij dat, mijn engelen? Hebben jullie Mij dan niet gezien? (L2,92)

- De wereld moet het heil vinden nu er nog tijd is. Ze moet vurig bidden. Moge zij de geest van geloof hebben. (CP33)

Maandag 23 november 1981
De Gospa was geheel in goud gekleed. Rondom haar sluier, op haar gewaad, blonk en schitterde alles. Het was onuitsprekelijk. Zij was heel, heel mooi.
- De mensen zijn begonnen zich te bekeren. Bewaar een vast geloof. Ik heb jullie gebeden nodig. Vaarwel, mijn engelen. (DV2,25; CP33)

Donderdag 26 november 1981
Vanavond was de H. Maagd heel blij. Wij hebben met Haar gebeden en gezongen. Wij hebben Haar vragen gesteld over zieken:
- Heb een sterk geloof, bid en vast en ze zullen genezen. Wees vol vertrouwen en blijf in de vreugde. Ga in de vrede van God. Wees geduldig en bid voor de genezing. Vaarwel, mijn geliefde engelen. (CP34; DV2,25)

Zaterdag 28 november 1981
Wij waren met ons vijven, Ivan was afwezig. Er heerste een grote eensgezindheid onder ons. De H. Maagd kwam op het moment dat wij met het 'Onze Vader' begonnen. We hebben met Haar gepraat. Daarop zegende Zij voorwerpen. Zij keek ons liefdevol aan en zei:
- O, wat is het fijn jullie samen te zien! Ga in de vrede van God, mijn engelen, vaarwel. (DV2, 26)

Zondag 29 november 1981
- De wereld moet zich redden nu er nog tijd is. Ze moet vurig bidden. Moge zij de geest van geloof hebben. (CP34)

November 1981
- De duivel probeert jullie in zijn macht te krijgen, maar jullie moeten sterk blijven en volharden in je geloof. Jullie moeten bidden en vasten. Ik zal jullie altijd nabij zijn.
Vicka: - Deze waarschuwing betreft iedereen. (C100)

Woensdag 2 december 1981
Marija, Vicka en Jakov: 'Wij hebben de H. Maagd vragen gesteld over een jongeman die plotseling zijn geheugen heeft verloren en niet meer kan leren. Ze zei:
- Hij moet zich in het ziekenhuis laten opnemen.

Wij hebben Haar nog meer vragen gesteld. Op enkele daarvan gaf Zij geen antwoord:
- Er moeten geen vragen over van alles en nog wat gesteld worden.
Toen groette Zij ons als gewoonlijk. (CP35; DV2,28)

Donderdag 3 december 1981
- Bid, en volhard in het gebed! (CP35; DV2,29)

Zondag 6 december 1981
- Wees standvastig en volhard.
- Mijn dierbare engelen, ga in de vrede van God.
(DV2,30)

Maandag 7 december 1981
- De mensen bekeren zich, dat is waar, maar nog niet allemaal. Ze zei dat, terwijl Zij naar de menigte op de plaats van de verschijningen keek. (C53)

Verschijning in het huis van Jakov:
De H. Maagd bad de hele tijd met ons mee. Toen zei Ze:
- Bid en volhard in het gebed. (DV2,30 en CP36)
Op de muren stond met gouden letters geschreven 'MIR LJUDIMA' (=Vrede aan de mensen). (CP36)

Dinsdag 8 december 1981, feest van de Onbevlekte Ontvangenis.
In antwoord op een vraag van de zieners over hun toekomst:
- Ik zou willen dat jullie priesters en religieuzen zouden worden, maar alleen als jullie het willen. Jullie zijn vrij. Aan jullie de keus. (Ll,136)
- Als jullie moeilijkheden ondervinden of iets nodig hebben, kom dan naar Mij. (K72)
- Als jullie de kracht niet hebben om op water en brood te vasten, kunnen jullie van andere dingen afzien. Het zou heel goed zijn geen televisie te kijken, want nadat jullie de programma's gezien hebben, zijn jullie verstrooid en niet in staat om te bidden. Jullie kunnen afzien van alcohol, van sigaretten en van andere genoegens. Jullie weten zelf wel wat je moet doen. (T55)

Op deze dag van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis was de Gospa ernstig. Zij knielde neer en bad met uitgestrekte armen:
- Mijn veelgeliefde Zoon, Ik smeek U, aan de wereld vergiffenis te willen schenken voor de zware zonden, waardoor ze U beledigt. (C53)

Woensdag 9 december 1981
Terwijl we aan het bidden waren, kwam de H. Maagd:
- O mijn Zoon Jezus, vergeef die zonden, er zijn er zoveel!
Toen zwegen wij.
- Ga door met bidden, want dat is het heil van deze mensen. (CP37; DV2,31)

Vrijdag 11 december 1981
Vicka: 'Ik heb de Gospa mijn ouders aanbevolen, die in Duitsland zijn.'
- Ik beloof je, hen te bewaren. Alles zal goed verlopen. (DV2,32; CP37)

Zaterdag 12 december 1981
Bij het naderen van de vakantie die het de zieners mogelijk maakte elkaar terug te zien, was de H. Maagd blij:
- Weldra zijn jullie allen herenigd. Jullie kunnen dan met elkaar praten. (CP38; DV2,32)

Woensdag 16 december 1981
- Kniel neer, mijn kinderen, en bid. Volhard in het gebed. (CP38)
Jakov en Vicka: 'Ieder woord van de H. Maagd wekte ons op tot blijdschap'. (CP39)

Vrijdag 18 december 1981
De H. Maagd antwoordde niet op onze vragen. Zij zong: 'Jezus Christus, in uw naam', Na het eerste couplet zei Ze:
- Kom, zing met meer vreugde. Waarom zijn jullie zo in gedachten verdiept?
Na het bidden zette Zij het lied 'Koningin van de H. Rozenkrans' in en ging heen. (CP39)

Maandag 21 december 1981
- Wees op je hoede, mijn kinderen. Bereid je voor op moeilijke dagen. Er zullen allerlei mensen hier komen. (CP40)

Donderdag 24 december 1981
- Vier de dagen die komen. Verheug je met mijn Zoon. Bemin je naaste. Laat de eendracht onder jullie heersen.

Vrijdag 25 december 1981
- Heb elkaar lief, mijn kinderen. Jullie zijn broers en zussen. Maak geen ruzie met elkaar.
Daarna zegende Zij hen en ging heen. (CP41)
Nadat ze het visioen van Jezus hadden gezien:
- Breng eer aan God, verheerlijk Hem en zing, mijn engelen. (Bl53)

Woensdag 30 december 1981
In antwoord op vragen over de zieken begon Zij het 'Onze Vader' te bidden en vervolgens het lied 'Koningin van de H. Rozenkrans' te zingen. Daarna ging Zij heen. (CP42)

Donderdag 31 december 1981
Ivan: - Hoe kunnen we de priesters die niet in de verschijningen geloven, op het goede pad brengen?
- Je moet hun zeggen dat Ik altijd de boodschap van God aan de wereld heb overgebracht. Het is heel jammer, dat ze er niet in geloven. Het geloof is een element van levensbelang, maar men kan niemand dwingen om te geloven. Het geloof is de basis waaruit alles voortvloeit.
- Bent U het echt die onder het kruis verschijnt?
- Ja dat is zo. Bijna elke dag sta Ik onder het kruis. Mijn Zoon heeft het Kruis gedragen. Hij heeft aan het Kruis geleden en daardoor heeft Hij de wereld gered. Iedere dag vraag Ik mijn Zoon vergiffenis voor de zonden van de wereld. (CP42)

1982

VERSCHIJNINGEN IN DE 'KAPEL'
tegenover de sacristie:
Januari - februari 1982 tot 11 april 1985

De verschijningen die vanaf juli 1981 dikwijls in de kerk hebben plaatsgehad, waar ze zich spontaan tegen het eind van het Rozenkransgebed voordeden, worden nu verplaatst naar het vertrek dat als bergruimte diende tegenover de sacristie, om alle nieuwsgierigheid van de kant van de pelgrims en iedere uitdaging tegenover de politie te vermijden. Vandaar dat dit vertrek werd schoongemaakt en verfraaid. Van toen af aan werd het de 'kapel van de verschijningen' genoemd. Vóór eind februari is deze overplaatsing definitief, op zeer zeldzame uitzonderingen na (in de sacristie als de 'kapel' overvol is of wanneer er medische onderzoeken plaatshebben).

Maandag 11 januari 1982
- Ik nodig jullie heel speciaal uit om aan de H. Mis deel te nemen. Wacht in de kerk op Mij, dat is een geschikte plaats. (CP43)

Donderdag 14 januari 1982
Na het gebed, de gezangen en de vragen geeft de Gospa twee zieners een standje vanwege hun gedrag en drukt hen op het hart zich niet meer op die manier te gedragen. De andere zieners begrijpen niet wat de Gospa zegt tegen degenen aan wie Zij een berisping geeft. Ze zien alleen haar gelaatsuitdrukkingen en gissen waarover het gaat. Degenen die Zij terechtwijst, zeggen dat Zij op dat moment toch vriendelijk en voorkomend blijft ten opzichte van hen. (CP44)

Maandag 18 januari 1982

pandora origineel

pandora sølv charms
myynti pandora charms
colar de charme pandora
пандора кет
pandora bracelet price

Windows 7

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Windows 7
Windows 7
Ontwikkelaar Microsoft
OS-familie Windows NT
Voorganger Windows Vista (2006)
Opvolger Windows 8 (2012)
Bronmodel Closed source
Laatste uitgave Service pack 1 (22 februari 2011)
Codenaam Vienna en Blackcomb
Kerneltype MS-Hybride
Licentie MS-EULA
Status Uitgebracht
Website www.microsoft.com
Portaal  Portaalicoon   Informatica

Windows 7 (codenaam Vienna, Blackcomb en 7) is een besturingssysteem ontwikkeld door Microsoft voor pc's zoals desktops, laptops, netbooks, tablets en mediacenter-pc's.[1]

De RTM-versie van Windows 7 werd op 22 juli 2009 uitgebracht en de consumentenversie werd vrijgegeven op 22 oktober 2009,[2] iets minder dan 3 jaar na de uitgave van Windows Vista. De servertegenhanger van Windows 7, Windows Server 2008 R2, is op dezelfde datum uitgebracht. Windows 7 is wereldwijd het meest gebruikte besturingssysteem.[3][4]

In tegenstelling tot Windows Vista, die een grote hoeveelheid aan nieuwe functies met zich meebracht, was Windows 7 meer gefocust op het verbeteren van bestaande functies en de compatibiliteit met zijn voorganger.[5] Microsoft heeft in 2008 presentaties met Windows 7 gegeven waar werd gekeken naar multi-touch-ondersteuning, de vernieuwingen in de Windows-shell, zoals de nieuwe taakbalk die nu Superbar heet, een thuisgroepsysteem genaamd HomeGroup,[6] en verbeteringen aan de prestaties. Veel programma's die eerder werden meegeleverd met Windows zijn in Windows 7 verwijderd, zoals Windows Calendar, Windows Mail, Windows Movie Maker en Windows Photo Gallery[7][8] De meeste van deze applicaties zijn nu ondergebracht in het gratis softwarepakket Windows Essentials.[9]

Inhoud

 • 1 Functionaliteit
  • 1.1 Nieuwe functies
  • 1.2 Verwijderde functies
 • 2 Ontwikkeling
 • 3 Edities
  • 3.1 Windows 7 Starter
  • 3.2 Windows 7 Home Basic
  • 3.3 Windows 7 Home Premium
  • 3.4 Windows 7 Professional
  • 3.5 Windows 7 Enterprise
  • 3.6 Windows 7 Ultimate
 • 4 Einde van de verkoop
 • 5 Focus en populariteit
 • 6 Systeemspecificaties
 • 7 Service Pack 1
 • 8 Kernel
 • 9 Referenties

Functionaliteit[bewerken]

Nieuwe functies[bewerken]

Windows 7 bevat ten opzichte van vorige Windowsversies een grote lijst aan nieuwe functies, zoals verbeterde ondersteuning voor multitouch, betere herkenning van handschrift, verbeterde ondersteuning voor multikernprocessors,[10][11][12][13] verbeterde opstartprocedure, DirectAccess en verbeteringen aan de kernel. Windows 7 beschikt ook over een verbeterde ondersteuning voor verschillende grafische kaarten die tegelijkertijd gebruikt worden, een nieuwe versie van Windows Media Center,[14] een gadget voor Windows Media Center, verbeterde mediafunctionaliteit, het XPS Essentials Pack en Windows PowerShell, en een herontworpen Rekenmachine met verschillende modus zoals Programmeren- en Statistieken-modus met ondersteuning voor conversie van eenheden zoals lengte, gewicht, temperatuur en diverse andere. Er zijn verschillende nieuwe opties toegevoegd aan het Configuratiescherm, inclusief beeldschermkleurencalibratie, Bureaubladgadgets, Herstel, Probleemoplossing, Locatiesensoren en andere sensoren, Referentiebeheer, Biometrische apparaten, Systeemvakpictogrammen en Beeldscherm.[15] In de Engelse versie is het Windows Beveiligingscentrum voorzien van een nieuwe naam. ReadyBoost ondersteunt nu tot 256 GB op 32 bitsversies van Windows. De standaardinstellingen voor het Gebruikersaccountbeheer (UAC) is in Windows 7 herzien.[16] Windows 7 biedt nu standaard ondersteuning voor RAW door middel van de Windows Imaging Component, die nu standaard RAW-ondersteuning aan heeft staan. Ook is het nu mogelijk om in Windows Photo Viewer en Windows Media Center over te schakelen op volledig beeldscherm.[17]

De taakbalk is de grootste visuele verandering, de werkbalk Snel Starten is verwijderd en vervangen door de mogelijkheid om programma's vast te pinnen. Knoppen voor het pinnen van applicaties zijn geïntegreerd met de taakbalkknoppen. Ook heeft iedere knop zijn eigen Jump List die toegang biedt tot belangrijke taken in het desbetreffende programma.[18] De vernieuwde taakbalk, waarnaar wordt verwezen met de naam Superbar, stelt gebruikers nu ook in staat om actieve applicaties te verplaatsen op de taakbalk. Helemaal rechts van de taakbalk is een knop toegevoegd die het bureaublad laat zien als erop geklikt wordt, en als er de cursor erboven zweeft worden alle vensters transparant en zijn het bureaublad en de gadgets te zien.[19] Deze knop is onderdeel van een nieuwe functie in Windows 7 genaamd Aero Peek. Als Windows 7 wordt gebruikt op een apparaat met een touchscreen, wordt deze knop breder zodat het makkelijker is om hier met een vinger op te drukken. Wanneer een venster tegen de bovenste rand van het scherm wordt gesleept, zal dit worden gemaximaliseerd.[20] Dit hoort bij de nieuwe functie genaamd Aero Snap. Wanneer men een venster tegen de linker- of rechterzijkant van het scherm sleept zal dit de helft van het beeldscherm innemen, om het vergelijken te verbeteren. Als een venster dat is beïnvloed door Aero Snap terug van zijn rand wordt getrokken, krijgt het weer zijn oorspronkelijke grootte. Deze functies kunnen ook benaderd worden met sneltoetsen. In tegenstelling tot Windows Vista behouden de taakbalk en de randen van vensters hun transparantie als een venster wordt gemaximaliseerd met Windows Aero aan. Iconen op de taakbalk zijn nu ook groter, daardoor is de taakbalk dubbel zo groot als in voorgaande versies van Windows. Hierdoor wordt standaard ook de datum onder de klok weergegeven. Tevens wordt er geen label meer getoond langs iconen.

Voor ontwikkelaars bevat Windows 7 een nieuwe netwerk-API voor ondersteuning van het bouwen van SOAP-gebaseerde webservices in native code,[21] nieuwe functies voor het verkorten van installatietijden, een verbeterd UAC, versimpelde ontwikkeling en installatiepakketten,[22] en verbeterde globaliseringondersteuning door een nieuwe Extended Linguistic Services-API.[23] Op WinHEC 2008 heeft Microsoft aangekondigd dat er in Windows 7 ondersteuning zal komen voor een kleurendiepte van 30 bit en 48 bit, samen met ondersteuning voor scRGB (dat wordt gebruikt voor het converteren van xvYCC met HDMI 1.3). Voor videomodus ondersteund Windows 7 ook 16 bit-sRGB, 24 bit-sRGB, 30 bit-sRGB, 30 bit-sRGB met uitgebreide kleurenpalet en 48 bit-sRGB.[24][25] Ook heeft Microsoft een verbeterde ondersteuning voor solid state drives (SSD's) toegevoegd,[26] samen met een nieuw TRIM. Ook kan Windows 7 nu SSD's herkennen. Microsoft heeft gemeld om in een latere patch ondersteuning in te bouwen voor USB 3.0, dat nog niet wordt ondersteund omdat voor de uitgave de standaard nog in ontwikkeling was.[27]

Internet Spades, Internet Backgammon en Internet Checkers waren in Windows Vista verwijderd, in Windows 7 zijn deze weer te spelen. Windows 7 wordt geleverd met Internet Explorer 8 en Windows Media Player 12. Gebruikers krijgen ook de mogelijkheid om meer opties uit te schakelen dan het geval was in Windows Vista. Nieuw in de lijst van onderdelen zijn Internet Explorer, Windows Media Player, Windows Media Center, Windows Search en het Windows Gadget Platform.[28] Windows 7 bevat 13 geluidsschema's, genaamd Afternoon, Calligraphy, Characters, Cityscape, Delta, Festival, Garden, Heritage, Landscape, Quirky, Raga, Savanna en Sonata.[29] Er is een nieuwe versie van Microsoft Virtual PC, hernoemd tot Windows Virtual PC, beschikbaar gemaakt voor Windows 7 Professional, Enterprise en Ultimate.[30] Het geeft de mogelijkheid om verschillende versies van Windows te draaien, zoals Windows XP Mode. Windows XP Mode draait op Windows XP in een virtuele machine en biedt de mogelijkheid om Windows XP-applicaties te draaien binnen de Windows 7-desktopomgeving.[31] Kenmerkend aan deze applicaties is dat geen van alle de Aero Glass-interface gebruikt, maar de Luna-interface van Windows XP. Remote Desktop (Remote Desktop Protocol, RPD) in Windows 7 is verbeterd voor ondersteuning om real-time-multimedia-applicaties te kunnen gebruiken zoals videoplayback en 3D-games. Wel is DirectX 10 nodig in Remote Desktop.[32] De limiet om maximum drie applicaties tegelijkertijd te draaien in de Startereditie (zoals in Windows XP en Vista) is verwijderd in Windows 7 Starter.[33] Om te upgraden naar Windows 7 is een installatie van Windows Vista vereist en is een harde schijf met minstens 16 GB vrije ruimte nodig.

Verwijderde functies[bewerken]

Verschillende programma's die onderdeel waren van Windows Vista zijn niet langer onderdeel van Windows in Windows 7. Dit zijn onder andere het klassieke Startmenu, verschillende functies van de taakbalk, Windows Explorer-functies, Windows Media Player-functies, Windows Ultimate Extras en InkBall. Vier applicaties die gebundeld waren met Windows Vista - Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Windows Calendar[34] en Windows Mail - zijn niet meer beschikbaar in Windows 7. Deze applicaties zijn ondergebracht als applicaties of functies in andere applicaties uit de Windows Essentials die kunnen worden gedownload vanaf de Microsoft-website. Hoewel Windows Ultimate Extras is verwijderd, kunnen verschillende van deze extra's nu apart worden geïnstalleerd.[35] De populairste extra's waren Microsoft Texas Hold'em, Microsoft Tinker en Windows DreamScene.[36] InkBall kan ook op Windows 7 worden geïnstalleerd.

Ontwikkeling[bewerken]

De ontwikkeling van Windows 7 is begonnen vlak voor de uitgave van Windows XP, in 2000. In versie van Windows met codenaam Blackcomb was de geplande opvolger van Windows XP (codenaam Whistler) en Windows Server 2003. Er waren verschillende grote verbeteringen gepland voor Blackcomb, zoals grote verbeteringen op het gebied van zoeken en een geavanceerd opslag systeem genaamd WinFS. Maar er werd een minor release bij gepland, codenaam Longhorn, aangekondigd voor 2003, wat de ontwikkeling van Blackcomb vertraagde.[37] Midden 2003 raakte bekend dat Longhorn al enkele van de voor Blackcomb aangekondigde functies zou hebben. Ondertussen in 2003 werden Windowssystemen aangevallen door drie grote virussen in een zeer korte tijd, waardoor Microsoft de prioriteit voor de ontwikkeling van Windows veranderde. Daarom werden sommige functies in Longhorn geschrapt om tijd vrij te maken voor het ontwikkelen van een nieuw Service Pack voor Windows XP en Windows Server 2003. De ontwikkeling voor Longhorn (dat later Windows Vista is geworden) is herstart in augustus 2004. Enkele functionaliteiten die in Longhorn aanwezig moesten zijn, werden definitief geschrapt.[38]

In het begin van 2006 kreeg Blackcomb een nieuwe naam Vienna.[39] Die naam werd in 2007 opnieuw veranderd, deze keer naar Windows 7.[40] In 2008 werd aangekondigd dat Windows 7 ook de officiële naam van het besturingssysteem zou worden.[41][42] Er was wat verwarring over de naam Windows 7,[43] omdat het versienummer van het besturingssysteem Windows NT 6.1 was, wat aantoonde dat Windows 7 gelijkend was aan Windows Vista (Windows NT 6.0) en compatibiliteitsproblemen voorkomt met programma's die enkel het majornummer controleren, gelijkaardig aan Windows 2000 (Windows NT 5.0) en Windows XP (Windows NT 5.1).[44]

De eerste externe versie van Windows 7 werd door Microsoft uitgegeven aan geselecteerde partners in januari 2008 als Milestone 1, build 6519.[45] Op PDC 2008 demonstreerde Microsoft de vernieuwde taakbalk in Windows 7. Kopieën van Windows 7 build 6801 werden aan het eind van de conferentie uitgedeeld, de gedemonstreerde taakbalk was echter uitgeschakeld in deze build.

Op 27 december 2008 lekte de Windows 7 Bèta uit op het internet via BitTorrent.[46] Uit een prestatietest door ZDNet[47] werd duidelijk dat Windows 7 Bèta zowel Windows XP als Windows Vista versloeg op verschillende vlakken, inclusief opstarten en het uitschakelen, werken met bestanden etc. Op sommige vlakken bleef Windows XP voor, zoals PC Pro-benchmarks voor typisch kantoorgebruik en het bewerken van video's. Hier was Windows 7 even snel als Windows Vista maar trager dan Windows XP.[48] Op 7 januari 2009 lekte de 64 bitversie van Windows 7 Bèta (build 7000) uit op het web, sommige torrents waren echter geïnfecteerd door een trojan.[49][50] Op CES 2009 maakte Microsoft-CEO Steve Ballmer bekend dat de Windows 7 Beta, build 7000, beschikbaar was gemaakt als download voor MSDN- en TechNet-abonnees in ISO-formaat.[51] De bèta werd vrijgegeven voor het grote publiek op 9 januari 2009. Microsoft was voorbereid op 2,5 miljoen downloads voor die dag, maar het besturingssysteem verdween al eerder vanwege grote vraag.[52] Ook werd de datum waarop de download definitief zou worden weggehaald verplaatst. Eerst was dit op 24 januari, daarna werd het opnieuw verlengd tot 10 februari. Mensen die de bèta nog niet volledig hadden kunnen downloaden kregen twee dagen extra om dit alsnog te doen. Na 12 februari konden onvoltooide downloads niet worden voltooid. Gebruikers konden nog steeds een productcode aanvragen om de Windows 7 Bèta te activeren, die verliep op 1 augustus 2009.

De Release Candidate, build 7100, werd vrijgegeven voor MSDN- en TechNet-abonnees en Connect Program op 30 april 2009. Op 5 mei 2009 werd de RC vrijgegeven voor het grote publiek. Het was al eerder uitgelekt op BitTorrent.[53] De Release Candidate was beschikbaar in vijf talen en verliep op 1 juni 2010, waarbij Windows om de twee uur uitschakelde vanaf 1 maart 2010.[54] Microsoft kondigde ondertussen aan dat Windows 7 zou worden verkocht vanaf 22 oktober 2009. Microsoft gaf Windows 7 (build 7600) uit aan MSDN- en TechNet-abonnees op 6 augustus 2009.[55] Microsoft kondigde daarna aan dat Windows 7, samen met Windows Server 2008 R2, de Release To Manufacturing (RTM)-status had bereikt op 22 juli 2009. Windows 7 RTM kreeg build 7600.16385.090713-1255 mee en werd voltooid op 13 juli 2009. Het werd de laatste build nadat het alle tests van Microsoft met succes had doorlopen.

Meer dan 1000 ontwikkelaars hebben meegewerkt aan Windows 7. Ze waren gesplitst in twee groepen: een werkte aan de kern van het systeem, een ander aan de Windows-gebruikerservaring. De 1000 ontwikkelaars waren opgesplitst in 25 groepen van elk ongeveer 40 ontwikkelaars.[56]

Edities[bewerken]

Windows 7 is beschikbaar in zes verschillende edities, van welke de Home Premium-, Professional- en Ultimate-editie gericht zijn op de consumenten en te koop zijn in de meeste landen.[57] De andere versies worden niet los verkocht.[57] De Starterseditie is enkel beschikbaar als voorgeïnstalleerd besturingssysteem door OEM's op nieuwe pc's. De Enterprise-editie is enkel beschikbaar als een volumelicentie, en Home Basic is enkel beschikbaar in ontwikkelingslanden. Iedere editie van Windows 7 beschikt over de functionaliteiten en mogelijkheden van de editie onder hem.

Hieronder staan de versies van lage functionaliteiten naar steeds betere[57][58][59][60][61]

Windows 7 Starter[bewerken]

Een versie bedoeld voor mensen die voor het eerst werken met Windows en nog geen behoefte hebben aan geavanceerde functies, hoewel het wel mogelijk is over te stappen naar een uitgebreidere versie van Windows 7. Deze starter-editie is niet los verkrijgbaar, enkel voorgeïnstalleerd op laptops en computers.

Windows 7 Home Basic[bewerken]

Dit is een versie die niet veel meer functies heeft dan Windows 7 Starter, behalve de ondersteuning van 64 bits-processors, het meerdere programma's tegelijk kunnen draaien, en de zogenaamde Aero-interface (die nog niet volledig was).

Windows 7 Home Premium[bewerken]

Deze versie zou volgens Microsoft het meest worden verkocht, omdat deze versie bij Windows Vista ook snel over de toonbank ging. Toch heeft deze versie nog niet alle functionaliteiten, alleen de basisfuncties met de ondersteuning voor 64 bits-processors zijn voor deze versie beschikbaar. Wel is hier al het Windows Media Center voorgeïnstalleerd.

Windows 7 Professional[bewerken]

In deze versie is het Multi-lingual User Interface Pack, waarmee Windows 7 in meerdere talen kan worden weergegeven. Dit is een versie die voorloopt op de vorige versies. Deze versie wordt gewoon verkocht in de winkel en is voorgeïnstalleerd op nieuwe computers.

Windows 7 Enterprise[bewerken]

Dit is een losse versie die niet verkocht wordt in de winkel, maar alleen voor bedrijven te koop is via een zogenaamde volume-licentie. Dit is net als Windows 7 Ultimate de meest uitgebreide Windows 7-versie.

Windows 7 Ultimate[bewerken]

Behalve dat deze versie voor de gewone consument ook te koop is, is er geen verschil met Windows 7 Enterprise[62]

Alle edities ondersteunen de IA-32-architectuur en alle versies, behalve Starter, ondersteunen de x86-64-architectuur. Het installatiemedium is hetzelfde voor alle consumentenversies van Windows 7 met dezelfde processorarchitectuur. Windows 7 is het eerste besturingssysteem waarbij Microsoft 2 dvd's aanbiedt (1 dvd voor de 32 bitversie en 1 dvd voor de 64 bitversie) bij iedere editie van Windows 7 (behalve voor Starter en Home Basic, sommige OEM's leveren enkel een kopie van de dvd met de 32 bitvariant op, de installatie-dvd voor Windows 7 Home Basic 64 biteditie is niet meegeleverd maar kan worden aangevraagd bij Microsoft). Gebruikers die graag willen upgraden naar een editie van Windows 7 met meer functies kunnen dit doen door gebruik te maken van Windows Anytime Upgrade om een licentie te kopen.[58][63] Downgraden naar een versie met minder functies is niet mogelijk. Sommige versies van Windows 7 hebben restricties over de plaats waar ze verhandeld, verkocht en gekocht mogen worden, variërend van de geografische regio[64], die vermeld wordt op de voorkant van de doos.[65]

In sommige landen biedt Microsoft een zogenaamd Family Pack van Windows 7 Home Premium aan, dat kopers in staat stelt op Windows 7 te installeren op 3 pc's.[66] Het "Family Pack" heeft een prijs van $ 149,99 in de Verenigde Staten. In september 2009 werd een tijdelijke korting aangeboden voor studenten die Windows 7 willen kopen. De aanbieding gold in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar vergelijkbare acties waren beschikbaar in Canada, Australië, Korea, Mexico, Frankrijk en India. Studenten met een geldig .edu- of .ac.uk-e-mailadres konden een kopie van Windows 7 Home Premium of Professional kopen voor een prijs van $ 30 of £ 30.[67][68]

Windows 7 is momenteel ook beschikbaar als een embedded versie voor ontwikkelaars (eerder bekend als Windows Embedded 2011).[69]

Einde van de verkoop[bewerken]

Op 31 oktober 2014 stopte de verkoop van consumentencomputers met Windows 7. Windows 7 Professional op zakelijke computers mag na die datum nog wel verkocht worden. De algemene ondersteuning van Windows 7 met beveiligingsupdates en andere updates eindigde op 13 januari 2015. De uitgebreide ondersteuning met noodzakelijke beveiligingsupdates eindigt op 14 januari 2020.

Focus en populariteit[bewerken]

Op 9 februari 2007 zei Ben Fathi dat Microsoft nog op zoek was naar de focus van Windows 7. “We gaan kijken naar een nieuwe technologie, misschien is het een virtueel systeem. Ik weet niet wat het is.” […] “Misschien is het een nieuwe gebruikersinterface voor gebruikers.”

Later heeft Bill Gates in Newsweek gezegd dat de nieuwe Windowsversie meer gebruikersgericht is. Toen gevraagd werd wat hij daarmee bedoelde zei Gates:

Aanhalingsteken openen

Dat betekent dat, als je momenteel van de ene naar de andere computer gaat, je verplicht bent je applicaties en updates op elke computer te installeren. Het verplaatsen van informatie tussen de pc's verloopt erg moeizaam. We kunnen Windows Live Services gebruiken om te kijken waar de gebruiker in is geïnteresseerd. Dus zelfs als je inlogt op een pc in een publieke kiosk of andermans pc, kunnen we onder meer je startpagina, bestanden, lettertypen, favorieten terugbrengen. Dat is dus een soort van ‘gebruikersgerichtheid’ waar Windows Live Services voor kan zorgen. In Windows Vista is er al veel verbeterd op het gebied van penmogelijkheden en spraakherkenning, maar in de volgende versie zal er nog meer verbeteren. Studenten zullen geen leerboeken meer nodig hebben, zij kunnen gebruikmaken van de tablet-pc. In de nieuwe Windowsversie zullen veel verbeteringen zijn op het gebied van ‘high-level graphics’.

Aanhalingsteken sluiten
— Bill Gates

Later zei Gates ook dat Windows 7 zich ook richt op prestatieverbeteringen:

Aanhalingsteken openen

We zijn hard aan het werk aan de volgende versie, die we Windows 7 noemen. Ik ben erg blij met het werk dat al gedaan is. De mogelijkheid het stroomverbruik te verlagen, minder geheugen te gebruiken en efficiënter te zijn.

Aanhalingsteken sluiten
— Bill Gates

Volgens vele bronnen probeert Microsoft door Windows 7, zowel de vorige versies XP als het minder populaire Vista te doen vergeten. Dit zou gebeuren doordat Windows 7 zich meer op prestatie-verbeteringen heeft gericht en dus stabieler zou zijn dan Vista en tegelijkertijd moderner dan XP. Door Windows 7 ook op Netbooks te installeren zouden er zo steeds minder redenen moeten zijn voor consumenten om het inmiddels 10 jaar oude Windows XP te gebruiken.

Windows 7 is qua intern versienummer ook niet 7.0, maar 6.1. Het kan dus gezien worden als een uitbreiding op Vista, aangezien het gebouwd is uit Vista. (Vista had versienummer 6.0)

Volgens de huidige marktaandelen schijnt Microsoft redelijk geslaagd te zijn met haar nieuwe besturingssysteem, het groeide in de eerste maanden vele malen sneller in marktaandeel dan het in 2006 uitgekomen Vista. Steeds meer mensen stappen over.

Systeemspecificaties[bewerken]

De minimale systeemspecificaties voor Windows 7 zijn vrijwel hetzelfde als die voor Windows Vista.

Windows 7-systeemeisen[70]
Aanbevolen systeemspecificaties Minimale systeemspecificaties
Processor 1 GHz (zowel 32 bits als 64 bits) 1 GHz (32 bits)
RAM 1 GB (2 GB voor 64 bits) 512 MB (2 GB voor 64 bits)
Grafische kaart DirectX 9.0-compatibel DirectX 9.0-compatibel
Grafisch geheugen 128 MB (voor Windows Aero) 32 MB (geen Windows Aero), 64 minimum voor Windows Aero
Vrije ruimte HDD of SSD 16 GB (20 GB voor 64 bits) Minimaal 10-14, (nog steeds 20 GB voor 64 bits)
Optische schijfeenheid Dvd-rom Dvd-rom
Geluid Audio-output Audio-output

Service Pack 1[bewerken]

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) werd aangekondigd op 18 maart 2010. Een bèta werd uitgebracht op 12 juli 2010.[71][72][73] De uiteindelijke versie werd uitgebracht op 9 februari 2011.[74] Bij het uitbrengen was de update niet verplicht, maar optioneel via Windows Update. Windows 7 Service Pack 1 is het laatste Service Pack onder die naam voor eender welke Windowsversie.

Microsoft heeft bevestigd dat het service pack minder uitgebreid is dan bij vorige versies van Windows, zoals bij Vista.[75] Windows 7 Service Pack 1 voegt ondersteuning toe voor Advanced Vector Extensions (AVX), een 256 bit-instructiesetuitbreiding voor processors, en verbeteringen voor IKEv2 door bijkomende identificatievelden toe te voegen zoals e-mail-ID. Ook ondersteuning voor Advanced Format 512e en Identity Federation Services.[76][77]

Kernel[bewerken]

Er ging een gerucht dat een minimalistische versie van de Windowskernel "MinWin" zou worden ontwikkeld om te gebruiken in Windows 7. Deze ontwikkeling zou worden gedaan om de Windowskernel zo veel mogelijk uit aparte componenten te doen laten bestaan en afhankelijkheden terug te brengen tot een minimum. Op deze manier zou een zelfstandige kernel worden ontwikkeld die minder schijfruimte en geheugenruimte nodig heeft. Microsoft heeft eind juni 2008 aangegeven dat Windows 7 geen MinWinkernel bevat, maar de NT-kernel bevat.

Referenties[bewerken]

Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_7&oldid=50112396"


initief, op zeer zeldzame uitzonderingen na (in de sacristie als de 'kapel' overvol is of wanneer er medische onderzoeken plaatshebben).

Maandag 11 januari 1982
- Ik nodig jullie heel speciaal uit om aan de H. Mis deel te nemen. Wacht in de kerk op Mij, dat is een geschikte plaats. (CP43)

Donderdag 14 januari 1982
Na het gebed, de gezangen en de vragen geeft de Gospa twee zieners een standje vanwege hun gedrag en drukt hen op het hart zich niet meer op die manier te gedragen. De andere zieners begrijpen niet wat de Gospa zegt tegen degenen aan wie Zij een berisping geeft. Ze zien alleen haar gelaatsuitdrukkingen en gissen waarover het gaat. Degenen die Zij terechtwijst, zeggen dat Zij op dat moment toch vriendelijk en voorkomend blijft ten opzichte van hen. (CP44)

Maandag 18 januari 1982

pandora origineel

pandora sølv charms
myynti pandora charms
colar de charme pandora
пандора кет
pandora bracelet price

Windows 7

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Windows 7
Windows 7
Ontwikkelaar Microsoft
OS-familie Voorganger Windows Vista (2006)
Opvolger Windows 8 (2012)
Bronmodel Closed source
Laatste uitgave Service pack 1 (22 februari 2011)
Codenaam Vienna en Blackcomb
Kerneltype MS-Hybride
Licentie MS-EULA
Status Uitgebracht
Website www.microsoft.com
Portaal  Portaalicoon   Informatica

Windows 7 (codenaam Vienna, Blackcomb en 7) is een besturingssysteem ontwikkeld door Microsoft voor pc's zoals desktops, laptops, netbooks, tablets en mediacenter-pc's.[1]

De RTM-versie van Windows 7 werd op 22 juli 2009 uitgebracht en de consumentenversie werd vrijgegeven op 22 oktober 2009,[2] iets minder dan 3 jaar na de uitgave van Windows Vista. De servertegenhanger van Windows 7, Windows Server 2008 R2, is op dezelfde datum uitgebracht. Windows 7 is wereldwijd het meest gebruikte besturingssysteem.[3][4]

In tegenstelling tot Windows Vista, die een grote hoeveelheid aan nieuwe functies met zich meebracht, was Windows 7 meer gefocust op het verbeteren van bestaande functies en de compatibiliteit met zijn voorganger.[5] Microsoft heeft in 2008 presentaties met Windows 7 gegeven waar werd gekeken naar multi-touch-ondersteuning, de vernieuwingen in de Windows-shell, zoals de nieuwe taakbalk die nu Superbar heet, een thuisgroepsysteem genaamd HomeGroup,[6] en verbeteringen aan de prestaties. Veel programma's die eerder werden meegeleverd met Windows zijn in Windows 7 verwijderd, zoals Windows Calendar, Windows Mail, Windows Movie Maker en Windows Photo Gallery[7][8] De meeste van deze applicaties zijn nu ondergebracht in het gratis softwarepakket Windows Essentials.[9]

Inhoud

 • 1 Functionaliteit
  • 1.1 Nieuwe functies
  • 1.2 Verwijderde functies
 • 2 Ontwikkeling
 • 3 Edities
  • 3.1 Windows 7 Starter
  • 3.2 Windows 7 Home Basic
  • 3.3 Windows 7 Home Premium
  • 3.4 Windows 7 Professional
  • 3.5 Windows 7 Enterprise
  • 3.6 Windows 7 Ultimate
 • 4 Einde van de verkoop
 • 5 Focus en populariteit
 • 6 Systeemspecificaties
 • 7 Service Pack 1
 • 8 Kernel
 • 9 Referenties

Functionaliteit[bewerken]

Nieuwe functies[bewerken]

Windows 7 bevat ten opzichte van vorige Windowsversies een grote lijst aan nieuwe functies, zoals verbeterde ondersteuning voor multitouch, betere