A & G Belting Systems sas
di Aprovitola Enzo e C.

Наредба 4 от 2 08 1995 г за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана - Нормативни актове - econ.bg Серебряные чары пандоры

iNews Novinite Econ 3e-News Insmarket Jenite Div OperationKino Sporta FitWell Sportuvai Peika NasamNatam Sever programata.tv - Удобният ТВ Справочник" rel="nofollow">Programata Доктор Онлайн - сайт за здраве" rel="nofollow">Doctoronline Kulinar Get News in English
Начало › За бизнеса › Нормативни актове
ЕВРОПРОГРАМИ
СХЕМИ ПО ЕП
sitio web de pandoraid="publicProcurement" class="categoryMenuItem">ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
СЪБИТИЯ
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ФОРМИ
ПРОЦЕДУРИ

Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

Държавен вестник брой: 77

Година: 1995

Орган на издаване:

Дата на обнародване: 03.08.2005

Чл. 1.
(1) С тази наредба се определят знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, изискванията към тях и условията за използването им.
(2) Наредбата се прилага независимо от установените с други нормативни актове специфични знаци, използвани:
1. при означаването, съхраняването, транспортирането и извършването на товаро-разтоварни работи на опасни товари;
2. в автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт.

Чл. 2.
(1) Знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана съдържат информация за опасности и изисквания за специфично поведение на работещите.
(2) Основни елементи на знаците за безопасност на труда и противопожарна органа са формата, цветът и графичният символ.

Чл. 3. Цветовете, използвани за даване на информация по тази наредба, са съгласно приложение № 1.

Чл. 4. В зависимост от информацията, която съдържат, знаците са:
1. забраняващи - недопускащи поведение, водещо до възникване или излагане на опасност;
2. предупреждаващи - съдържащи предупреждение за опасност;
3. задължаващи - предписващи специфично поведение;
4. указателни - даващи информация за местоположението на аварийни изходи, места за първа помощ, спасителни и противопожарни средства и маршрутите към тях.

Чл. 5. В зависимост от изпълнението им знаците са:
1. знаци-табели (приложение № 2);
2. знаци-лепенки (приложение № 4);
3. светещи знаци (приложение № 5);
4. цветове и цветови съчетания (приложения № 1 и 6).

Чл. 6. По вид сигналите са:
1. звукови (приложение № 7);
2. сигнали, подавани с ръка (приложение № 8);
3. словесни съобщения (приложение № 9).

Чл. 7. Противопожарните съоръжения се означават съгласно приложение № 3.

Чл. 8. Знаците и сигналите за безопасност и противопожарна охрана се използват на работните места, където съществуват опасности, които не могат да бъдат отстранени чрез технически средства, средства за колективна защита или други методи.

Чл. 9.
(1) При наличие на повече от една опасност, за да се осигури цялостна информация за необходимото поведение на работещите, се прилага комбиниране на знаци и сигнали.
(2) Комбиниране на знаци и сигнали се прилага и при наличие на една опасност, когато е необходима допълнителна информация.

Чл. 10.
(1) Знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана се използват по начин, осигуряващ правилното им възприемане от работещите.
(2) При поставяне на едно място на повече знаци трябва да се изключва възможността за неправилното им възприемане.
(3) В случаите, когато наличието на повече знаци на едно място може да доведе до погрешно възприемане на информацията, не се допуска:
1. поставяне на светещ знак на фона на силен източник на светлина;
2. използване на два звукови сигнала по едно и също време;
3. използване на звуков сигнал при наличие на подобен на сигнала звуков фон или при силен шум.

Чл. 11. Използването на знаците и сигналите за безопасност и противопожарна охрана не премахва задълженията за спазването на установените изисквания по безопасност на труда и противопожарна охрана.

Чл. 12. Работодателите и лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси:
1. означават работните места, където съществува опасност, със знаците и сигналите по тази наредба;
2. при необходимост в района на обектите, предприятията и организациите освен знаците по тази наредба поставят и специфичните знаци по чл. 1, ал. 2;
3. включват в обучението на работещите видовете знаци и сигнали по безопасност на труда и противопожарна охрана, изискванията и условията за тяхното ползване;
4. поддържат знаците за безопасност и устройствата за подаване на сигнали с оглед запазване на функционалните им качества.

Чл. 13.
(1) В обекти, където работят слепи хора, използваните знаци се дублират със звукови сигнали и словесни съобщения.
(2) В обекти, където работят глухи хора, звуковите сигнали и словесните съобщения се дублират с други знаци по наредбата.

Чл. 14. При неизпълнение или нарушаване на изискванията на тази наредба се прилагат принудителните административни мерки и се търси административнонаказателна отговорност по глава деветнадесета от Кодекса на труда и по Закона за противопожарната охрана.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 276 от Кодекса на труда, чл. 6 от Закона за противопожарната охрана и чл. 16, т. 13 от Правилника за прилагане на Закона за противопожарната охрана.

§ 2. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на органите за спазване на трудовото законодателство и на специализираните органи за противопожарна охрана.

§ 3. Приложенията към наредбата ще бъдат публикувани в бюлетин "Безопасност на труда", издание на Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи, и в издание на Министерството на вътрешните работи.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 1996 г.

Приложение № 1
към чл. 3

Цвят Използване Инструкция или информация
Червен забраняващ знак Опасно поведение
авариен сигнал Спри! Изключи!
аварийни прекъсвачи
евакуация
противопожарно оборудване означаване и местоположение
Жълт предупреждаващ знак Бъди внимателен!
Бъди предпазлив!
провеждат се изпитания
Син задължаващ знак Специфично поведение или действие.
Ползвай лични предпазни средства!
Зелен аварийно евакуиране,
знак за първа помощ
врати, изходи, пътища,
оборудване, улеснения
няма опасност Върни се към нормалното положение!

Приложение № 2
към
чл. 5, т. 1

ЗНАЦИ - ТАБЕЛИ

1. Знаците - табели въвеждат забрани, предупреждения, задължения, указания за аварийни изходи и първа помощ, указания за противопожарно оборудване.
2. Големината на знака - табела се определя така, че да бъде осигурено точно и ясно възприемане на съдържащата се в него информация.
3. Знаците - табели се поставят на подходящо място, на височина и позиция така, че да могат да бъдат видяни и разбрани.
4. Фосфоресциращи, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина се използват в места, където естествената светлина е недостатъчна и за означаване на пътища за евакуация в сгради за масово събиране на хора (хотели, болници, училища и други).
5. Знаците - табели имат форма, цветове и графичен символ както следва:
а) Забраняващи знаци Забраняващите знаци имат кръгла форма, черен графичен символ върху бяла повърхност и червена ограждаща пресичаща линия (червената повърхност заема най-малко 35 % от площта на знака).

Забранено е
пушенето

Забранени са пушенето и
паленето на открит огън

Забранено е
за пешеходци

Забранено е
гасенето с вода

Водата не е
за пиене

Забранено е за външни
(неупълномощени) лица

Забранено е за
индустриални
превизни средства

Забранено е
докосването

Забранено е
преграждането на пътя

Забранено е стифирането
и складирането


б) Предупреждаващи знаци Предупреждаващите знаци имат триъгълна форма, черен графичен символ върху жълта повърхност и черна ограждаща линия (жълтата повърхност заема най-малко 50% от площта на знака).

Лесно запалим
материал

Взривоопасен материал или
опасност от експлозия

Токсичен
материал

Разяждащ
материал

Радиоактивен материал
или опасност от
радиоактивно облъчване

Опасност от падане
на окачени товари

Индустриални
превозни средства

Опасност от
електрически ток

Внимание:
Опасност

Лазерно лъчение

Поддържащ горенето
материал

Нейонизиращо
лъчение

Силно магнитно поле

Опасност от спъване

Опасност от падане

Биологична
опасност

Ниска температура

Висока температура

Вреден или дразнещ
материал


в) Задължаващи знаци Задължаващи знаци имат кръгла форма и бял графичен символ върху синя повърхност (синята повърхност заема най-малко 50% от площта на знака).

Трябва да се
носят защитни
средства за очите

Трябва да се носи
защитна каска

Трябва да се носят
антифони

Трябва да се носи
екипировка за защита
на дихателните органи

Трябва да се носят
защитни ботуши (обувки)

Трябва да се носят
защитни ръкавици

Трябва да се носи
защитно облекло

Трябва да се носят защитни
средства за лицето

Трябва да се носи
предпазен колан

Пешеходците трябва
да използват този
маршрут

Общ задължителен знак
(когато е необходимо
се придружава от
друг знак)


г) Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ Указателните знаци за аварийни изходи и първа помощ имат правоъгълна или квадратна форма и бял графичен символ върху зелена повърхност (зелената повърхност заема най-малко 50% от площта на знака).

или
или или
или

Авариен изход/спасителен маршрут*

Посока на движение

* Знакът се поставя над аварийния изход

Пункт за
първа помощ
Носилка Предпазен душ
Измиване
на очите
Авариен телефон за
първа помощ или
евакуиране

д) Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му Указателните знаци за противопожарно оборудване имат правоъгълна или квадратна форма и бял графичен символ върху червена повърхност (червената повърхност заема най-малко 50% от площта на знака).
Противопожарни
съоръжения
Противопожарен
кран с шланг
Пожарна стълба

Пожарогасител

Телефон
при пожар

Алармено
устройство

Ръчно задействащо
се пожарогасително
или известително
устройство

Посока към противопожарното оборудване
(допълнителен информационен знак)

Приложение № 3
към
чл. 7

ОЗНАЧАВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Противопожарните съоръжения се оцветяват със специфичния за тях червен цвят.
2. Противопожарните съоръжения се маркират с поставяне на знак - табела, съгласно т. 5 буква "д" на приложение № 2.
3. Местоположението на противопожарните съоръжения и пътищата до тях се означават със знаци - табели, съгласно т. 5 буква "д" на приложение № 2.

Приложение № 4
към чл. 5, т. 2

ЗНАЦИ - ЛЕПЕНКИ

1. Знаците - лепенки въвеждат предупреждения и съответстват на знаците - табели, съгласно приложение № 2.
2. Знаците -лепенки се използват за означаване на съдове, контейнери и опаковки за съхраняване на опасни и пожароопасни вещества и материали на работното място и на открити тръбопроводи, по които те се транспортират.
3. Знаците - лепенки:
а) могат да бъдат замествани с предупреждаващи знаци - табели, посочени в приложение № 2;
б) се допълват с информация, съдържаща наименование и/или формула на опасното вещество или материал и подробности за опасността; в) могат да се заменят с нарисувани или напечатани знаци със същото значение (форма, цвят, графичен символ).
4. Знаците - лепенки се поставят на видимо място (места) и се залепват сигурно.
5. Върху тръбопроводи, знаците - лепенки се поставят на подходящи разстояния един от друг, на видимо място и в съседство с най-опасните точки - вентили, свръзки и др. 6. При означаване на складови площи за съхраняване на опасни и пожароопасни вещества, знакът - лепенка се поставя в близост до складовата площ или на вратата на склада.

Приложение № 5
към
чл. 5, т. 3

СВЕТЕЩИ ЗНАЦИ

1. Светещите знаци въвеждат забрани, предупреждения, задължения, указания за аварийни изходи и първа помощ и указания за противопожарно оборудване.
2. Светещите знаци имат форма, цвят и графичен символ, както знаците -табели, съгласно приложение № 2, изработват се от светопропускащ материал и са осветени отвътре с постоянна, мигаща или постоянна и мигаща светлина от изкуствен източник. 3. Светещите знаци се използват, когато:
а) видимостта на знака - табела е затруднена;
б) е необходимо да се подчертае определена опасност;
в) се повишава степента на съществуващата опасност;
г) възникват аварийни ситуации или необходимост от евакуация на хора.
4. Изкуствената светлина на знака осигурява контраст, добра видимост и не предизвиква заслепяване.
5. Ако осветителното устройство на светещия знак излъчва и постоянни и мигащи сигнали, мигащият сигнал се използва за посочване на по-високо ниво на опасност или на по-неотложна необходимост за намеса или действие, отколкото нивото на опасност, посочено с постоянен сигнал.
6. Времетраенето на всяко светване и честотата на светванията на мигащ светещ знак се избират така, че да осигуряват правилно възприемане на информацията.
7. Ако светещият знак се прилага заедно със звуков сигнал, се използват идентични видове сигнали (постоянни или прекъсвани).
8. Осветителните устройства за светещите знаци са под специален контрол и са съоръжени най-малко с две лампи.
9. На светещите знаци се осигурява и аварийно захранване.

Приложение № 6
към
чл. 5, т. 4

ЦВЕТОВИ СЪЧЕТАНИЯ

1. Цветовите съчетания се използват за маркиране на части от повърхността на пътища и оборудване, в местата, където съществува опасност от сблъскване, от падане на хора, товари и предмети, както и за очертаване на транспортни маршрути.
2. Цветовите съчетания, полагани върху части от повърхността на пътища, при необходимост се комбинират със знаци - табели.

Знаци за препятствия и опасни места

3. Местата по т. 1, до които работещите имат достъп, с изключение на транспортните маршрути, се маркират с редуващи се черни и жълти или червени и бели ивици.
4. Размерите на маркировките се съобразяват с размера на препятствието или съответното опасно място, където те се полагат. 5. Ивиците се разполагат приблизително под ъгъл 45°.

Маркиране на транспортните маршрути

6. Транспортните маршрути за превозни средства, с оглед цвета на настилката, се маркират с непрекъснати линии с бял или жълт цвят.
7. Линиите се поставят така, че да е спазено необходимото безопасно разстояние между превозните средства, пешеходците и всеки обект, намиращ се в близост.
8. Постоянните транспортни маршрути, в застроени площи и на открито, се маркират по посочения начин, когато не са оградени или няма тротоари.

Приложение № 7
към
чл. 6, т. 1

ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

1. Звуков сигнал са кодирани звуци, с които се предава информация чрез техническо средство без използване на човешки глас. 2. Звуковите сигнали се използват:
а) при повишаване степента на съществуващата опасност;
б) при възникване на аварийни ситуации или при необходимост от евакуация на хора;
в) когато други знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана не могат да бъдат възприети или подадени.
3. Звуковият сигнал се състои от импулси с определена продължителност и интервал между тях така, че да е ясно различим от другите звукови сигнали и от околния шум.
4. Звуковият сигнал има ниво на звука, съобразено с нивото на околния шум така, че да се чува, без да бъде излишно силен и болезнен.
5. Когато се използва звуков сигнал с променлива честота, по-високата честота се използва за посочване на по-висока степен на определена опасност или на по-неотложна необходимост за намеса или действие, отколкото степента на тази опасност, посочена с по-ниската честота.
6. Сигналът за евакуация е продължителен и всички други сигнали за опасност съществено се различават по времетраене от него.

Приложение № 8
към
чл. 6, т. 2

СИГНАЛИ ПОДАВАНИ С РЪКА

1. Сигналите, подавани с ръка, са положение или движение на ръцете, с което се дават инструкции за изпълнение на определени действия или маневри.
2. Сигналите, подавани с ръка, определят поведение на изпълняващия маневри и други действия (оператор), осигуряващо безопасността на работещите и извършването на технологични операции.
3. Сигналите, подавани с ръка, се изпълняват прецизно и настоятелно.
4. Подаването на сигнали с ръка трябва да осигури точното им възприемане.
5. Лицето, което подава сигнали с ръка (сигналистът) трябва да има видимост към цялата зона, която може да бъде засегната в резултат на извършващата се операция.
6. При невъзможност да се осигури видимост между сигналиста и оператора, се определя допълнително един или повече сигналисти, които предават сигнала.
7. Когато операторът не е в състояние да изпълни полученото разпореждане с необходимите гаранции за безопасност, той прекъсва вече започнала маневра, за да изисква нови инструкции.
8. Дрехите на сигналиста имат една или повече отличителни по цвят части - сако, шлем, ръкави - или той носи палки или ленти за ръцете. Отличителните части на облеклото на сигналиста са ярко оцветени, за предпочитане всички в един цвят.
9. Когато двете ръце се използват едновременно, те се движат симетрично и за подаване само на един сигнал.
10. Въвеждат се следните задължителни кодови сигнали:

Значение Описание Илюстрации
А. Основни сигнали
старт
внимание
начало на действие
двете ръце опънати хоризонтално,
с длани обърнати напред
стоп
спиране
край на движението
дясната ръка е насочена нагоре,
с обърната напред длан
край на
действието
двете ръце са сгънати на височината
на гръдния кош и дланите се припокриват
Б. Сигнали за вертикални движения
вдигни дясната ръка е насочена нагоре, с длан
обърната напред и извършва бавно въртеливо движение
свали дясната ръка е насочена надолу, с длан
обърната навътре към тялото и извършва бавно въртеливо движение
вертикално
разстояние
дляните показват
съответното разстояние
В. Сигнали за хоризонтални движения
движи се
напред
двете ръце са свити в лактите, с длани
обърнати нагоре и ръцете (от лакътя до
китката) правят бавни движения покрай тялото нагоре
движи се
назад
двете ръце са свити в лактите, с длани
обърнати надолу и ръцете (от лакътя до
китката) правят бавни движения покрай тялото надолу
надясно спрямо
сигнализиращия
дясната ръка е опъната повече или по-малко
хоризонтално, с длан обърната надолу и прави
къси и бавни движения надясно
наляво спрямо
сигнализиращия
лявата ръка е опъната повече или по-малко
хоризонтално, с длан обърната надолу и прави
къси и бавни движения наляво
хоризонтално
разстояние
дланите показват съответното
разстояние
Г. Сигнали за опасност
опасност
аваарийно спиране
двете ръце са опънати нагоре,
с дланите обърнати напред
бързо всички движения се
изпълняват по-бързо
бавно всички движения се
изпълняват по-бавно

Приложение № 9
към чл. 6, т. 3

СЛОВЕСНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. Словесни съобщения са отделни думи, група от думи, фрази или отделни кратки текстове, даващи указания за безопасни действия или поведение.
2. Словесните съобщения са кратки, прости и ясни и осигуряват сигурна словесна връзка между говорителя и слушателя (слушателите).
3. Словесните съобщения са директни или индиректни, предавани чрез подходящо средство.
4. При използване на словесни съобщения вместо или комбинирано със сигнали, подавани с ръка, задължително се прилагат следните кодови думи:
а) старт - означава начало на изпълнение на команда;
б) стоп - прекъсване или край на движение;
в) край - спиране на действието;
г) вдигни - вдигане на товар;
д) свали - сваляне на товар;
е) напред;
ж) назад;
з) надясно;
и) наляво;
к) опасност - аварийно спиране;
л) бързо - ускоряване на движението с цел безопасност.


pandora zilveren charmes
pandora herunterladen
pandora hund sjarm
braccialetti di fascino pandora
Mercedes Benz Sprinter. Автосервис на дому
Type:
Other > Other
Files:
7
Size:
181.66 MiB (190485941 Bytes)

Tag(s):
Mercedes Benz Sprinter

Uploaded:
2009-03-11 12:31:05 GMT
By:
meinsons

Seeders:
0
Leechers:
1
Comments
0  

Info Hash:
 
16EA67DB05D2075508366B43BF28962DEEB9DDCB
 
 Get this torrent  PLAY/STREAM TORRENT
(Problems with magnets links are fixed by upgrading your torrent client!)
Mercedes Benz Sprinter. Автосервис на дому
picГод выпуска: 2004
Системные требования: Процессор:Pentium 200
Оперативная память:64Mb
Операционная система: Win95(c IE4 SP2)/98(c IE4 SP2)/98SE/ME/2000/XP
CD-ROM
Описание: В серии «Автосервис на дому» представлены руководства по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации самых популярных в России на сегодняшний день зарубежных легковых автомобилей. В этих руководствах на основе обширного иллюстрированного материала автовладельцы, автомеханики средних и небольших автомастерских найдут всю необходимую для ремонта информацию по различным узлам и системам, познакомятся с особенностями эксплуатации и технического обслуживания. Издания снабжены цветными электросхемами. 

 Get this torrent  PLAY/STREAM TORRENT

Web Analysis for Intermarketcon - intermarketcon.com

Приглашение для продвижения сайта в поисковых системах, создание сайта-визитки на платформе inetglobal,

Tweet
1.92 Rating by CuteStat

intermarketcon.com is 6 years 9 months old. It has a global traffic rank of #95,132 in the world. It is a domain having .com extension. This website is estimated worth of $ 87,120.00 and have a daily income of around $ 121.00. As no active threats were reported recently by users, intermarketcon.com is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Google Pagerank
PR 0 out of 10
PageSpeed Score
75
Siteadvisor Rating
Not Applicable

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 10,114
Daily Pageviews: 60,684

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 121.00
Estimated Worth: $ 87,120.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 79
Yahoo Indexed Pages: 41
Bing Indexed Pages: 1

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: Not Applicable
Alexa BackLinks: 35

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: Not Applicable
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Google Pagerank: Not Applicable
Alexa Rank: 95,132
Domain Authority: 15 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

207.67.5.19

Hosted Country:

United States US

Location Latitude:

44.98

Location Longitude:

-93.2638
Page Title of intermarketcon.com
Строим сайт

Social Engagement

Facebook Shares: Not Applicable
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): Not Applicable
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 207.67.5.19)

link2gether.info - Kerry info, online ads, sell and buy, dating,...

- link2gether.info

Kerry, advertiser, info.ie

  924,735   $ 720.00

Inetglobal pakeis Jūsų gyvenimą

- stasinfo.com

Darbas namuose su kompiuteriu internete

  325,653   $ 15,660.00

Глобальный бизнес-iNetNB

- inetnb.com

  366,211   $ 14,040.00

Производство микрокристаллической целлюлозы ФГУП

- mkc-progress-kuzbass.com

ФГУП «ПО «Прогресс». Производство микрокристаллической целлюлозы. Производители МКЦ

  616,423   $ 1,200.00

Аренда квартир, вилл, апартаментов у...

- alexgroup.info

Виллы,дома,квартиры,апартаменты у моря в разных районах Паттайи. Виллы на острове...

  1,378,484   $ 480.00

Domain Information

Domain Registrar: ENOM, INC.
Registration Date: 2011-02-07 6 years 9 months 2 weeks ago
Last Modified: 2012-02-15 5 years 9 months 5 days ago
Expiration Date: 2013-02-07 4 years 9 months 2 weeks ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns1.v-webs.com 50.18.106.18 United States United States
ns2.v-webs.com 54.247.113.188 Ireland Ireland

Similarly Ranked Websites

¿·³ã¡¢Ä¹²¬¡¢¾å±Û¤Îµï¼ò²°¡¢°û¤ß²ñ¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊó¤Ê¤é¥°¥ë¥á¤Îã¿Í

- r2m.jp

¿·³ã¡¢Ä¹²¬¡¢¾å±Û¤Îµï¼ò²°¡¢°û¤ß²ñ¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊóËþºÜ¡ª¥°¥ë¥á¤Îã¿Í¡ª

  95,134   $ 87,120.00

Helt Normalt

- heltnormalt.no

Helt Normalt er sannsynligvis Norges morsomste nettside. Helt Normalt produseres av new creations i samarbeid med VG

  95,134   $ 87,120.00

Tamil Naadagam

- naadagam.com

Official Youtube Videos

  95,134   $ 87,120.00

Anasayfa - Blog.Direnc.Net | Elektronik ve Robota dair herşey

- blog.direnc.net

  95,134   $ 87,120.00

Cheap SSL Certificates. Buy or Renew Cheapest SSL at $4.99

- cheapsslsecurity.com

Buy Cheap SSL Certificates from CheapSSLSecurity with 90% Discount at $4.99/yr. Get the lowest price SSL of RapidSSL, Comodo, GeoTrust, Symantec, Thawte. Get Cheap WildCard SSL,...

  95,136   $ 87,120.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for intermarketcon.com

align="absmiddle" vspace="5" border="0" />

Силно магнитно поле

Опасност от спъване

Опасност от падане

Биологична
опасност

Ниска температура

Висока температура

Вреден или дразнещ
материал


в) Задължаващи знаци Задължаващи знаци имат кръгла форма и бял графичен символ върху синя повърхност (синята повърхност заема най-малко 50% от площта на знака).

x@x@> Трябва да се
носят защитни
средства за очите

Трябва да се носи
защитна каска

Трябва да се носят
антифони

Трябва да се носи
екипировка за защита
на дих