A & G Belting Systems sas
di Aprovitola Enzo e C.

Record of Proceedings pandora siopa

Back to list View this page with hyperlinks Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings 09/03/2016 Cynnwys Contents 1. Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol 1. Questions to the Minister for Natural Resources 2. Cwestiynau i’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 2. Questions to the Minister for Communities and Tackling Poverty 3. Dadl ar Setliad Llywodraeth Leol 2016-17 3. Debate on the Local Government Settlement 2016-17 4. Dadl ar Setliad yr Heddlu 2016-17 4. Debate on the Police Settlement 2016-17 5. Cyfnod 3 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 5. Stage 3 of the Public Health (Wales) Bill 6. Cynnig i Gymeradwyo Diwygiadau i’r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Cynulliad 6. Motion to Approve Revisions to the Members' Code of Conduct 7. Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Hunanladdiad 7. Debate by Individual Members under Standing Order 11.21(iv): Suicide 8. Dadl ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 8. Debate on International Women's Day 9. Cyfnod Pleidleisio 9. Voting Time 10. Dadl Fer: Cadw Llywodraeth Leol yn Lleol—yr Achos dros Ddiogelu Sir Benfro rhag Cynlluniau Uno Llywodraeth Cymru 10. Short Debate: Keeping the Local in Local Government—the Case for Protecting Pembrokeshire from Welsh Government Mergers Cyfarfu’r Cynulliad am 13:00 gyda’r Llywydd (y Fonesig Rosemary Butler) yn y Gadair. The Assembly met at 13:00 with the Presiding Officer (Dame Rosemary Butler) in the Chair. 13:00 - Y Llywydd / The Presiding Officer Good afternoon. The National Assembly for Wales is now in session. Prynhawn Da. Dyma ddechrau trafodion Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 1. Cwestiynau i'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol 1. Questions to the Minister for Natural Resources Mae [R] yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant. Mae [W] yn dynodi bod y cwestiwn wedi’i gyflwyno yn Gymraeg. [R] signifies the Member has declared an interest. [W] signifies that the question was tabled in Welsh. 13:00 - Y Llywydd / The Presiding Officer The first item this afternoon is questions to the Minister for Natural Resources, and question 1 is Altaf Hussain. Yr eitem gyntaf y prynhawn yma yw cwestiynau i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol, a daw cwestiwn 1 gan Altaf Hussain. Polisi Coedwigaeth Forestry Policy 13:00 - Altaf Hussain 1. A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am bolisi coedwigaeth Llywodraeth Cymru? OAQ(4)0427(NR) 1. Will the Minister provide an update on the Welsh Government’s forestry policy? OAQ(4)0427(NR) 13:00 - Carl Sargeant I thank the Member for his question. The Welsh Government’s woodland strategy provides details of our forestry policy and long-term vision for the sustainable management of forests in Wales. Over 250,000 native broad-leaf trees have been planted across 12 sites across Wales for every child born or adopted since Plant was launched in 2008. Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Mae strategaeth goetiroedd Llywodraeth Cymru yn rhoi manylion am ein polisi coedwigaeth a’n gweledigaeth hirdymor ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy yng Nghymru. Mae dros 250,000 o goed llydanddail brodorol wedi’u plannu mewn 12 o safleoedd ledled Cymru ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd ers lansio Plant yn 2008. 13:00 - Altaf Hussain Minister, can you assure us that all future flood reports prepared by Natural Resources Wales will include the pattern of tree planting and any investigations of the drainage system in our upland forestry? Weinidog, a allwch ein sicrhau y bydd pob adroddiad llifogydd a baratoir yn y dyfodol gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys patrwm plannu coed ac unrhyw archwiliadau i’r system ddraenio yn ein coedwigoedd ucheldirol? 13:01 - Carl Sargeant Our flood management programmes are very comprehensive and Natural Resources Wales ftxechlc. パンドラケテンhave a very clear strategy on developing them. I would certainly hope that the issues that the Member raises with me today are part of that focus to strengthen the plans in the future. Mae ein rhaglenni rheoli llifogydd yn gynhwysfawr iawn ac mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru strategaeth glir iawn ar gyfer eu datblygu. Byddwn yn sicr yn gobeithio bod y materion y mae’r Aelod yn eu dwyn i fy sylw heddiw yn rhan o’r ffocws hwnnw ar gryfhau’r cynlluniau yn y dyfodol. 13:01 - David Rees Minister, representatives of Glyncorrwg ponds and mountain bike centre have actually been in contact with my office expressing deep concern over the damage being done to the mountain bike trails by motocross bikes across the whole forestry sector in the Afan Valley. In fact, even this morning I’ve had a communication indicating that, as cyclists were riding on the trails, they were being, basically, faced head-on by cyclists coming up and turning around and coming back. In that sense, will you ask NRW to actually meet with the police to look at the ways in which this abuse can be policed properly to ensure that damage is not done that would close trails? Those trails are vital to the tourism economy of the upper Afan Valley, and their closure would have a major impact upon that area. Weinidog, mae cynrychiolwyr ar ran pyllau dŵr a chanolfan beicio mynydd Glyncorrwg wedi bod mewn cysylltiad â fy swyddfa yn mynegi pryder dwfn ynghylch y difrod a wneir i lwybrau beicio mynydd gan feiciau motocross ar draws y sector coedwigaeth cyfan yng Nghwm Afan. Yn wir, cefais wybod y bore yma hyd yn oed fod beicwyr, tra roeddent yn teithio ar hyd y llwybrau, yn mynd benben â beicwyr eraill yn dod i fyny ac yn troi a dod yn eu holau. Yn yr ystyr hwnnw, a wnewch chi ofyn i Cyfoeth Naturiol Cymru gyfarfod â’r heddlu i edrych ar ffyrdd y gellid plismona’r cam-drin hwn yn briodol er mwyn sicrhau na wneir difrod a fuasai’n cau llwybrau? Mae’r llwybrau hyn yn hanfodol i economi twristiaeth Cwm Afan uchaf, a byddai eu cau yn cael effaith sylweddol ar yr ardal honno. 13:02 - Carl Sargeant I thank the Member for his question, again raising very important issues for his constituents and his constituency. It is, of course, very difficult to manage these issues, and it is about making sure that there is an integrated approach to tackling the issue with NRW and the police. I would encourage further action to take place, and I will make sure NRW are aware of your concerns. Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn, a oedd unwaith eto yn crybwyll materion pwysig iawn i’w etholwyr a’i etholaeth. Wrth gwrs, mae’n anodd iawn rheoli’r materion hyn, ac mae’n ymwneud â sicrhau bod yna ddull integredig o fynd i’r afael â’r mater gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a’r heddlu. Buaswn yn annog mwy o gamau gweithredu, a byddaf yn sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymwybodol o’ch pryderon. 13:02 - Jeff Cuthbert Minister, Wales is renowned for its ancient and historic woodlands and they are a critical part of our natural environment. Can you tell us today, Minister, what role our woodlands can play in achieving the wellbeing goals included in the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015? Weinidog, mae Cymru yn enwog am ei choetiroedd hynafol a hanesyddol ac maent yn rhan hanfodol o’n hamgylchedd naturiol. A wnewch chi ddweud wrthym heddiw, Weinidog, pa rôl y gall ein coetiroedd ei chwarae yn cyflawni’r amcanion lles sydd wedi’u cynnwys yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015? 13:02 - Carl Sargeant I thank the Member for his question. He continues to be a champion of the Well-being of Future Generations (Wales) Act, as he was when he started the legislation on its pathway through this Assembly. I thank the Member for that. Diolch i’r Aelod am ei gwestiwn. Mae’n parhau i hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), fel y gwnâi pan roddodd gychwyn ar y ddeddfwriaeth ar ei thaith drwy’r Cynulliad hwn. Diolch i’r Aelod am hynny. Our woodland strategy for Wales action plan sets out our short-term actions and activities to deliver the long-term ambitions of our strategy, which in turn contributes to the wider wellbeing goals in the Act. Our vision is that trees and woodlands will provide a real social and community benefit, both locally and nationally, supporting thriving woodland-based industries and contribute to a better quality environment throughout Wales. Mae ein cynllun gweithredu ar gyfer strategaeth goetiroedd Cymru yn nodi ein camau gweithredu a’n gweithgareddau tymor byr ar gyfer cyflawni uchelgeisiau hirdymor ein strategaeth, sydd yn ei thro’n cyfrannu at amcanion llesiant ehangach y Ddeddf. Ein gweledigaeth yw y bydd coed a choetiroedd yn darparu budd cymdeithasol a chymunedol gwirioneddol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan gefnogi diwydiannau sy’n seiliedig ar goetiroedd ffyniannus a chyfrannu at amgylchedd o ansawdd gwell ledled Cymru. Amaethyddiaeth a Materion Gwledig Agriculture and Rural Affairs 13:03 - Russell George 2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwybodaeth am amaethyddiaeth a materion gwledig ar gael i ffermwyr? OAQ(4)0416(NR) 2. Will the Minister make a statement on the ways in which the Welsh Government makes information available to farmers on agriculture and rural affairs? OAQ(4)0416(NR) 13:03 - Rebecca Evans We make information available to farmers in a range of ways, including via websites, written correspondence, e-mail, e-newsletters, text messaging, direct messaging, social media, and telephone. We also meet regularly with stakeholders to update them on developments. Rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ffermwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys drwy wefannau, gohebiaeth ysgrifenedig, negeseuon e-bost, e-gylchlythyrau, negeseuon testun, negeseuon uniongyrchol, cyfryngau cymdeithasol, a thros y ffôn. Rydym hefyd yn cyfarfod yn rheolaidd gyda rhanddeiliaid i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ynglŷn â datblygiadau. 13:03 - Russell George Minister, the ‘Gwlad’ publication has been in existence for some years now and is well-received by farmers in Montgomeryshire. It will only be available online from next month, and not available as a hard publication. Now, the availability of broadband in areas of Montgomeryshire is still an issue, as I’m sure you understand, so can you please inform me what alternatives will be made available for farmers who are unable to read the online version of ‘Gwlad’? Weinidog, mae’r cyhoeddiad ‘Gwlad’ wedi bodoli ers rhai blynyddoedd bellach ac mae wedi cael croeso da gan ffermwyr yn Sir Drefaldwyn. Ni fydd ond ar gael ar-lein o’r mis nesaf ymlaen, ac ni fydd ar gael ar ffurf copi caled. Nawr, mae argaeledd band eang mewn rhannau o Sir Drefaldwyn yn parhau i fod yn broblem, fel rwy’n siŵr eich bod yn deall, felly a allwch roi gwybod i mi pa ddewisiadau eraill a fydd ar gael i ffermwyr nad ydynt yn gallu darllen y fersiwn ar-lein o ‘Gwlad’? 13:04 - Rebecca Evans You’ll be aware that Superfast Cymru is rolling out at pace across the whole of Wales and, since the beginning of the project, a total of 37,582 residential and business properties in Powys alone have received superfast broadband speeds under that project, and over £10.5 million has been invested in rolling out that project across the region. It will continue to roll out over the next year. Fe fyddwch yn ymwybodol fod Cyflymu Cymru yn cael ei gyflwyno’n gyflym ledled Cymru gyfan ac ers dechrau’r prosiect, mae cyfanswm o 37,582 o eiddo preswyl a busnes ym Mhowys yn unig wedi cael band eang cyflym iawn drwy’r prosiect hwnnw ac mae dros £10.5 miliwn wedi’i fuddsoddi yn y broses o gyflwyno’r prosiect ar draws y rhanbarth. Bydd yn parhau i gael ei gyflwyno dros y flwyddyn nesaf. You’re right that ‘Gwlad’ is moving to online, and that will help us offer a more topical, more frequent and less expensive means of getting information to farmers. I think we have to remember that being IT literate is very much part and parcel of being business minded and business focused in the twenty-first century. Rydych yn gywir yn dweud bod ‘Gwlad’ wedi symud ar-lein, a bydd hynny’n ein helpu i gynnig ffordd fwy amserol a chyson a llai costus o ddarparu gwybodaeth i ffermwyr. Rwy’n credu bod yn rhaid i ni gofio bod llythrennedd TG yn rhan annatod o feddwl busnes a ffocws busnes yn yr unfed ganrif ar hugain. 13:05 - Joyce Watson Deputy Minister, you’ve already said that ICT is playing a greater role in the Welsh Government’s engagement work with farmers, but the other side of that is the ability, of course, to use that technology that is coming out, in terms of, particularly, farmers wanting and needing to develop their computer skills. Is that something, Deputy Minister, that you are working with to help the industry to meet those challenges? Ddirprwy Weinidog, rydych eisoes wedi dweud bod Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn chwarae rhan fwy yng ngwaith Llywodraeth Cymru o ymgysylltu â ffermwyr, ond yr ochr arall i hynny yw’r gallu, wrth gwrs, i ddefnyddio’r dechnoleg sy’n datblygu, yn arbennig mewn perthynas â ffermwyr sydd eisiau ac sydd angen datblygu eu sgiliau cyfrifiadurol. Ddirprwy Weinidog, a yw hynny’n rhywbeth rydych yn gweithio arno i helpu’r diwydiant i ymateb i’r heriau hynny? 13:05 - Rebecca Evans Yes, I thank you for the question. Farming Connect is providing practical sessions for farmers to develop and strengthen their computer literacy, particularly on a range of topics of interest to them, such as understanding EIDCymru, using spreadsheets and so on. We’re also offering one-to-one sessions, as well, in order to access Farming Connect services. We have some digital assistance programmes available at the moment for those farmers who need to complete their single application form 2016 forms online, and I’m really pleased that, already, 251 customers have booked a digital assistance appointment. Of those farmers who have already submitted their SAF forms for 2016, either in full or in part, a large number of those are farmers who hadn’t previously gone online. So, I think that we are offering farmers a very good offer in terms of the support that we can offer to become more IT literate and embrace all the benefits to business of being online. Ie, diolch i chi am y cwestiwn. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu sesiynau ymarferol i ffermwyr ddatblygu a chryfhau eu llythrennedd cyfrifiadurol, yn enwedig ar ystod o bynciau sydd o ddiddordeb iddynt, megis deall EIDCymru, defnyddio taenlenni ac yn y blaen. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau un i un ar gyfer cael mynediad at wasanaethau Cyswllt Ffermio. Mae gennym rai rhaglenni cymorth digidol ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ffermwyr sydd angen llenwi eu ffurflenni cais sengl 2016 ar-lein, ac rwy’n falch iawn fod 251 o gwsmeriaid, yn barod, wedi trefnu apwyntiad cymorth digidol. O’r ffermwyr sydd eisoes wedi cyflwyno’u ffurflenni cais sengl ar gyfer 2016, naill ai’n llawn neu’n rhannol, mae nifer fawr ohonynt yn ffermwyr nad oedd wedi bod ar-lein o’r blaen. Felly, rwy’n credu ein bod yn cynnig cyfle da iawn i ffermwyr o ran y cymorth y gallwn ei gynnig i’w helpu i ddod yn fwy llythrennog ym maes TG ac i elwa ar yr holl fanteision sydd ar gael i fusnesau drwy fod ar-lein. 13:06 - Simon Thomas Deputy Minister, the information I’d really like to see us get out to farmers and our rural communities is the benefits of remaining in the European Union and the costs of leaving. The rural development plan alone has delivered to date £78 million in Carmarthenshire and £48 million to our rural communities in Pembrokeshire. Our single farm payment, of course, supports farmers in the traditional way that they look after our landscape, our environment and produce food for us. If we were to leave the EU, as the leader of the Welsh Conservatives wants us to do, there will be a 15 per cent tariff on the 35 per cent of Welsh sheep meat that’s exported to the EU. These are the facts we have to get out. What is the Welsh Government doing to produce those facts, particularly at a constituency level, so we can all take them to our rural communities and expose the hot air over there and fight hot air with fire. Ddirprwy Weinidog, y wybodaeth y buaswn yn wirioneddol awyddus i’w gweld yn cael ei darparu i ffermwyr a’n cymunedau gwledig yw’r manteision o aros yn yr Undeb Ewropeaidd a chostau gadael. Hyd yma, mae’r cynllun datblygu gwledig ar ei ben ei hun wedi darparu £78 miliwn yn Sir Gaerfyrddin a £48 miliwn i’n cymunedau gwledig yn Sir Benfro. Mae ein taliad sengl, wrth gwrs, yn cefnogi ffermwyr yn y ffordd draddodiadol y maent yn gofalu am ein tirwedd, ein hamgylchedd ac yn cynhyrchu bwyd ar ein cyfer. Pe baem yn gadael yr UE, fel y mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig eisiau i ni ei wneud, bydd tariff o 15 y cant ar y 35 y cant o gig defaid Cymru sy’n cael ei allforio i’r UE. Dyma’r ffeithiau sy’n rhaid i ni eu cyfleu. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynhyrchu’r ffeithiau hynny, yn enwedig ar lefel etholaeth, er mwyn i bawb ohonom fynd â hwy at ein cymunedau gwledig a datgelu’r holl siarad gwag yno a tharo’n ôl yn ei erbyn? 13:07 - Rebecca Evans Thank you. I couldn’t agree more with every word that you’ve just said, particularly your disappointment with the leader of the Conservatives’ position on remaining in Europe and the impact that would have on our farming communities. The Minister for Natural Resources and I have provided a paper that demonstrates the benefits that our department has had, and that people have had via that, from being members of the European Union, and I’m sure we’d be happy to share it with all Members. Diolch. Ni allwn gytuno mwy â phob gair rydych newydd ei ddweud, yn enwedig eich siom ynghylch safbwynt arweinydd y Ceidwadwyr ar aros yn Ewrop a’r effaith a gâi hynny ar ein cymunedau ffermio. Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a minnau wedi darparu papur sy’n dangos y manteision y mae ein hadran wedi elwa arnynt ac y mae pobl wedi elwa arnynt drwy hynny, o ganlyniad i fod yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd, ac rwy’n siŵr y byddem yn hapus i’w rannu gyda’r holl Aelodau. 13:07 - Aled Roberts Ddirprwy Weinidog, mae nifer o ffermwyr wedi cysylltu â fi ynghylch taliadau 2016 SAF. Mae nifer ohonyn nhw ddim wedi derbyn taliadau 2015, ac mae yna rai eraill yn apelio ar gyfer 2015. Mae’n rhaid iddyn nhw roi’r SAF 2016 i mewn erbyn mis Mai. Sut yn union ydych chi’n delio efo’r sefyllfaoedd yma lle mae eu hundebau nhw’n dweud y dylen nhw ddim bod yn ceisio am SAF 2016 tan fod canlyniad SAF 2015 wedi’i gwblhau? Pryd ydych chi’n gobeithio y byddwch chi wedi delio â’r holl ddryswch ac oedi ynglŷn â thaliadau y llynedd? Deputy Minister, a number of farmers have been in touch with me about the issue of the 2016 SAF payments. Many of them haven’t received their 2015 payments, and others are appealing for 2015. Now, they have to present the 2016 SAF by May, so how exactly are you dealing with these situations, where their unions are saying that they shouldn’t be applying for the 2016 SAF until the result of 2015 has been concluded? And when do you hope to have dealt with all of the confusion and delays surrounding last year’s payments? 13:08 - Rebecca Evans Just to remind you, of course, there are no delays in payments. The payment window closes on 31 June of this year. But, to date, we have had around 12,000 appeals and, as you’ll be aware, I introduced a simplified appeals process in order to move those very quickly through the system. We aim to complete the majority of those appeals and will write to customers by the end of March, and all customers before the SAF 2016 closing date, and that will allow them time to incorporate any changes that they need to make to their 2016 form. So, if any customers should actually fail to update their 2016 form, I’ve asked officials to use a new power that has been given to us by the European Commission from this year to give claimants the opportunity to update their claim form without penalties within 35 days of being informed of the mismatch of information. Hoffwn eich atgoffa, wrth gwrs, nad oes unrhyw oedi yn y taliadau. Mae’r cyfnod talu’n dod i ben ar 31 Mehefin eleni. Ond hyd yn hyn, rydym wedi cael tua 12,000 o apeliadau ac fel y byddwch yn gwybod, rwyf wedi cyflwyno proses apeliadau symlach er mwyn eu symud drwy’r system yn gyflym iawn. Rydym yn anelu i gwblhau’r rhan fwyaf o’r apeliadau hynny a byddwn yn ysgrifennu at gwsmeriaid erbyn diwedd mis Mawrth, a’r holl gwsmeriaid cyn y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais sengl 2016, a bydd hynny’n caniatáu amser iddynt gynnwys unrhyw newidiadau y maent angen eu gwneud i’w ffurflen 2016. Felly, os oes unrhyw gwsmeriaid yn methu â diweddaru eu ffurflen 2016, rwyf wedi gofyn i swyddogion ddefnyddio pŵer newydd a roddwyd i ni gan y Comisiwn Ewropeaidd o eleni ymlaen i roi cyfle i hawlwyr ddiweddaru eu ffurflen hawlio heb gosbau o fewn 35 diwrnod i gael eu hysbysu bod y wybodaeth yn anghyson. 13:09 - Kirsty Williams Deputy Minister, I wonder whether you will use the various mechanisms you have to communicate with farmers the future of the Government’s Glastir policy. My understanding is that there will be no new applications for entry strand next year. Many people are concerned about that. Also, when their contracts come to an end, if they’re unable to get into a whole-farm scheme, that’ll be devastating to their income levels and also devastating to the environment, as many will have to intensify their farming practice once again. Could you clarify what the Government’s policy is with regard to Glastir? Ddirprwy Weinidog, tybed a fyddwch yn defnyddio’r mecanweithiau amrywiol sydd gennych i roi gwybod i ffermwyr ynglŷn â dyfodol polisi Glastir y Llywodraeth. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, ni fydd unrhyw geisiadau newydd ar gyfer elfen mynediad y flwyddyn nesaf. Mae llawer o bobl yn poeni am hynny. Hefyd, pan ddaw eu contractau i ben, os nad ydynt yn gallu ymuno â chynllun fferm gyfan, bydd hynny’n ddinistriol i’w lefelau incwm a hefyd yn ddinistriol i’r amgylchedd, gan y bydd yn rhaid i lawer ddwysáu eu harferion ffermio unwaith eto. A wnewch chi egluro beth yw polisi’r Llywodraeth mewn perthynas â Glastir? 13:10 - Rebecca Evans Yes, you’re right to say that there is no Glastir entry application round this year, and that is because an independent evaluation of the scheme, as well as feedback from stakeholders, suggested that there are greater environmental benefits and there would be better value for money, and that could be delivered by adopting a more targeted and capital-based approach to agri-environment support. So, we’re offering support now through our pioneering Glastir Advanced scheme as well as Glastir Woodland Creation and the new Glastir small grants scheme, all of which are available to farmers to apply for. Information about all those schemes and the opening times for windows, and so on, are available on the Welsh Government’s website. Ie, rydych yn iawn i ddweud na cheir cyfle i wneud cais mynediad Glastir eleni, a’r rheswm am hynny yw bod gwerthusiad annibynnol o’r cynllun, yn ogystal ag adborth gan randdeiliaid, wedi awgrymu bod mwy o fanteision amgylcheddol ac y byddai gwell gwerth am arian, ac y gellid cyflawni hynny drwy fabwysiadu dull wedi’i dargedu’n well yn seiliedig ar gyfalaf o ddarparu cymorth amaeth-amgylcheddol. Felly, rydym bellach yn cynnig cymorth drwy ein cynllun Glastir Uwch arloesol yn ogystal â chynllun Creu Coetiroedd Glastir a chynllun newydd grantiau bach Glastir, ac mae pob un ohonynt ar gael i ffermwyr wneud cais amdanynt. Mae gwybodaeth am yr holl gynlluniau hyn a’r cyfnodau ymgeisio ac yn y blaen ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau Questions Without Notice from Party Spokespeople 13:10 - Y Llywydd / The Presiding Officer We now move to questions from the party spokespeople. First this afternoon is the Conservative spokesperson, Russell George. Symudwn yn awr at gwestiynau gan lefarwyr y pleidiau. Yn gyntaf y prynhawn yma, mae llefarydd y Ceidwadwyr, Russell George. 13:10 - Russell George Thank you, Presiding Officer. Deputy Minister, at the end of the fourth Assembly, what score out of 10 would you give your Government for the support that it has provided to the farming industry? Diolch i chi, Lywydd. Ddirprwy Weinidog, ar ddiwedd y pedwerydd Cynulliad, pa sgôr allan o 10 y byddech yn ei rhoi i’ch Llywodraeth am y gefnogaeth y mae wedi’i ddarparu i’r diwydiant ffermio? 13:10 - Rebecca Evans Ten. Deg. 13:11 - Russell George Well, Deputy Minister, I have a different view on that. In reality, Deputy Minister, your Government’s record has left Welsh farms at a severe disadvantage compared to their international competitors. The move to take 15 per cent from direct farm payments was a move that hit farmers hard—and was not seen anywhere else across the UK or Europe—and you also presided over a record-breaking cut to the agriculture and food budget, the biggest cut of any Government department, at a time when the dairy industry in particular is at a dangerous crisis point. Your recently published forecast on farm incomes has found that the average year-on-year business income across all farm types is forecast to decrease by nearly 16 per cent to £24,500, and for dairy farms there will be an average decrease of 40 per cent. Given this, what measures are the Welsh Government taking to stem the financial decline across the farming industry? Wel, Ddirprwy Weinidog, mae gennyf farn wahanol ar hynny. Mewn gwirionedd, Ddirprwy Weinidog, mae record eich Llywodraeth wedi gadael ffermydd Cymru o dan anfantais ddifrifol o gymharu â’u cystadleuwyr rhyngwladol. Mae’r cam i dynnu 15 y cant oddi ar daliadau fferm uniongyrchol wedi taro ffermwyr yn galed—ac ni ddigwyddodd yn unman arall yn y DU na Ewrop—ac rydych hefyd wedi llywyddu dros y toriad mwyaf erioed i gyllideb amaethyddiaeth a bwyd, y toriad mwyaf i unrhyw un o adrannau’r Llywodraeth, ar adeg pan oedd y diwydiant llaeth yn arbennig wedi cyrraedd pwynt o argyfwng peryglus. Mae eich rhagolwg o incwm ffermydd a gyhoeddwyd yn ddiweddar wedi canfod y rhagwelir y bydd incwm cyfartalog busnesau o un flwyddyn i’r llall yn gostwng bron 16 y cant i £24,500 ar draws pob math o fferm, ac ar gyfer ffermydd llaeth, bydd gostyngiad cyfartalog o 40 y cant. O ystyried hyn, pa fesurau y mae Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i atal y dirywiad ariannol ar draws y diwydiant ffermio? 13:11 - Rebecca Evans Well, you referred to the 15 per cent pillar transfer from pillar 1 to pillar 2, and the purpose of that, as we’ve explained many times over the years, was to enable us to make strategic investments in farm businesses to achieve transformational change in the agricultural industry in Wales, and we’re doing that. During just the first seven months of operational time, we’ve already made £213 million of investment available for the benefit— [Interruption.] Wel, fe gyfeirioch at y 15 y cant a drosglwyddwyd o golofn 1 i golofn 2, a phwrpas hynny, fel rydym wedi egluro sawl gwaith dros y blynyddoedd, oedd i’n galluogi i wneud buddsoddiadau strategol mewn busnesau fferm i gyflawni newid trawsnewidiol yn y diwydiant amaeth yng Nghymru, ac rydym yn gwneud hynny. Yn ystod y saith mis cyntaf yn unig y bu’n weithredol, rydym eisoes wedi sicrhau bod £213 miliwn o fuddsoddiad ar gael er budd—[Torri ar draws.] 13:12 - Y Llywydd / The Presiding Officer The Minister doesn’t need any assistance from the Plaid Cymru benches. Minister. [Interruption.] Or any other benches, come to that. Minister. Nid oes angen unrhyw gymorth ar y Gweinidog gan feinciau Plaid Cymru. Weinidog. [Torri ar draws.] Nac unrhyw feinciau eraill, o ran hynny. Weinidog. 13:12 - Rebecca Evans Thank you. So, during just the first seven months of operational time, we’ve already made £213 million of investment available for the benefit of communities, farmers, foresters and food businesses in Wales, and the majority of that was for farmers and foresters, with £110 million of grants being made available to them. Of course, you’ll know that, for farmers, foresters and landowners, 70 per cent is only available to those people, and they’re able to access almost the entire remainder of the rural development programme as well. We’ve already introduced, or opened, a number of schemes, as you know. Farming Connect is a great offer for farmers, and I’d certainly encourage them to engage with it. Glastir Advanced, commons, organic, woodland restoration and woodland creation have all been opened. Sustainable production grants have been opened, and a second window for expressions of interest for that is being opened, with the budget tripled. The food business investment grant and the rural community development fund are open, the co-operation and supply chain development schemes are open, with the chance to make transformational change right across the supply chain; and the timber business investment scheme and Glastir small grants scheme have all been opened, and I would encourage farmers to avail themselves of the opportunities provided by those. Diolch. Felly, yn ystod y saith mis cyntaf y bu’n weithredol yn unig, rydym eisoes wedi sicrhau bod £213 miliwn o fuddsoddiad ar gael er budd cymunedau, ffermwyr, coedwigwyr a busnesau bwyd yng Nghymru, ac roedd y rhan fwyaf ohono ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr, gyda £110 miliwn o grantiau ar gael iddynt. Wrth gwrs, fe wyddoch fod 70 y cant ond ar gael i ffermwyr, coedwigwyr a pherchnogion tir yn unig a gallant fanteisio ar weddill y rhaglen datblygu gwledig bron yn gyfan gwbl hefyd. Rydym eisoes wedi cyflwyno, neu agor, nifer o gynlluniau, fel y gwyddoch. Mae Cyswllt Ffermio yn gynnig gwych i ffermwyr, a byddwn yn sicr yn eu hannog i ymgysylltu â’r gwasanaeth. Mae Glastir Uwch, tiroedd comin, organig, adfer coetiroedd a chreu coetiroedd i gyd wedi agor. Mae grantiau cynhyrchu cynaliadwy wedi agor, ac ail gyfnod ar gyfer mynegi diddordeb wedi agor ar eu cyfer, a’r gyllideb wedi’i threblu. Mae’r grant buddsoddi mewn busnesau bwyd a’r gronfa datblygu cymunedau gwledig wedi agor, mae’r cynllun cydweithredu a datblygu’r gadwyn gyflenwi wedi agor, gyda’r cyfle i wneud newid trawsnewidiol ar draws y gadwyn gyflenwi; ac mae’r cynllun buddsoddi mewn busnesau coed a chynllun grantiau bach Glastir ill dau wedi agor, a hoffwn annog ffermwyr i fanteisio ar y cyfleoedd y mae’r rhain yn eu darparu. 13:13 - Russell George International sales of Welsh lamb and beef are worth more than £225 million to the economy of Wales. It is vital that we protect this crucial industry for the prosperity of the whole of Wales. [Interruption.] Mae gwerthiant rhyngwladol cig oen a chig eidion Cymru yn werth mwy na £225 miliwn i economi Cymru. Mae’n hanfodol ein bod yn diogelu’r diwydiant allweddol hwn i ffyniant Cymru gyfan. [Torri ar draws.] 13:14 - Y Llywydd / The Presiding Officer Order. Order. I’m sorry, will you let him ask the question in fairly quiet conditions—and can you make it as concise as you can? I know you can be concise, so just show us concise you can be. Trefn. Trefn. Mae’n ddrwg gennyf, a wnewch chi adael iddo ofyn y cwestiwn o dan amodau gweddol dawel—ac a wnewch chi fod mor gryno ag y gallwch? Rwy’n gwybod eich bod yn gallu bod yn gryno, felly dangoswch pa mor gryno y gallwch fod. 13:14 - Russell George Thank you, Presiding Officer. Therefore, will you lend your support to the Welsh Conservative plans to introduce a red meat charter to secure the sustainability of the red meat industry in Wales? Will you also provide details of any discussions you have had with regard to the importation of New Zealand lamb and offer any assessment on how this has impacted on the procurement and sale of Welsh lamb? [Interruption.] Diolch i chi, Lywydd. Felly, a wnewch chi gefnogi bwriad y Ceidwadwyr Cymreig i gyflwyno siarter cig coch i sicrhau cynaliadwyedd y diwydiant cig coch yng Nghymru? A wnewch chi hefyd roi manylion unrhyw drafodaethau a gawsoch mewn perthynas â mewnforio cig oen o Seland Newydd a chynnig unrhyw asesiad ar sut y mae hyn wedi effeithio ar gaffael a gwerthiant cig oen Cymru? [Torri ar draws.] 13:14 - Y Llywydd / The Presiding Officer Sorry, before—. Deputy Minister. Mae’n ddrwg gennyf, cyn—. Ddirprwy Weinidog. 13:14 - Rebecca Evans Well, I do share the Member’s concern about the amount of New Zealand lamb being imported into the EU, especially when we have such great quality produce available right here in Wales. So, I certainly do share that concern. I’ll be making representation on Monday at the European council of agriculture Ministers meeting regarding quotas particularly, and explore whether we can have reduced quotas during our peak time for lamb, because I know that’s done for other produce, such as garlic, elsewhere in the EU. So, we’ll be looking at that particularly. Wel, rwy’n rhannu pryder yr Aelod ynglŷn â faint o gig oen Seland Newydd sy’n cael ei fewnforio i’r Undeb Ewropeaidd, yn enwedig pan fo gennym gynnyrch o ansawdd mor dda ar gael yma yng Nghymru. Felly, rwy’n sicr yn rhannu’r pryder hwnnw. Byddaf yn cyflwyno sylwadau ddydd Llun yng nghyfarfod Gweinidogion amaethyddiaeth y cyngor Ewropeaidd ynglŷn â chwotâu yn arbennig, ac yn archwilio a allwn gael cwotâu llai yn ystod ein cyfnod brig ar gyfer cig oen, oherwydd gwn fod hynny’n cael ei wneud ar gyfer cynhyrchion eraill, fel garlleg, mewn mannau eraill o’r UE. Felly, byddwn yn edrych ar hynny’n benodol. You’ll be aware that the Welsh Government, through Hybu Cig Cymru, are members of the EU sheep meat reflection group, which met for the first time in November. I was pleased to be able to secure Wales a place on that group after discussing it with Commissioner Hogan at the Royal Welsh Show, and I think that that will provide another opportunity and another forum to really try and take this issue forward within Europe. Fe fyddwch yn gwybod bod Llywodraeth Cymru, drwy Hybu Cig Cymru, yn aelodau o grŵp yr UE ar gyfer ystyried cig dafad, a gyfarfu am y tro cyntaf ym mis Tachwedd. Roeddwn yn falch o allu sicrhau bod lle i Gymru yn y grŵp hwnnw ar ôl ei drafod gyda’r Comisiynydd Hogan yn Sioe Frenhinol Cymru, ac rwy’n credu y bydd hynny’n rhoi cyfle arall a fforwm arall i fynd ati o ddifrif i geisio symud y mater hwn yn ei flaen yn Ewrop. 13:15 - Y Llywydd / The Presiding Officer Thank you. We now move to the Plaid Cymru spokesperson, Llyr Gruffydd. Diolch. Symudwn yn awr at lefarydd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd. 13:15 - Llyr Gruffydd Diolch, Lywydd. Minister, I understand the Welsh Government are about to carry out a consultation around the introduction of a nitrate vulnerable zone in Pembrokeshire. I’ve received representations from farmers who are particularly concerned that this will happen, of course, during dissolution. Could you confirm whether that is the case, and if it is, do you think that’s appropriate? Diolch, Lywydd. Weinidog, rwy’n deall bod Llywodraeth Cymru ar fin cynnal ymgynghoriad ar gyflwyno parth perygl nitradau yn Sir Benfro. Rwyf wedi derbyn sylwadau gan ffermwyr sy’n arbennig o bryderus y bydd hyn yn digwydd, wrth gwrs, yn ystod y diddymiad. A allwch gadarnhau a yw hynny’n wir, ac os yw, a ydych yn credu bod hynny’n briodol? 13:15 - Carl Sargeant Yes, it is the case, and it will continue. We will obviously not be making any decisions with this Government; it will be for the next Government to be well-informed about the consultation that will take place. Ydi, mae’n wir, a bydd yn parhau. Yn amlwg, ni fyddwn yn gwneud unrhyw benderfyniadau gyda’r Llywodraeth hon; mater i’r Llywodraeth nesaf yw bod yn wybodus ynghylch yr ymgynghoriad a gynhelir. 13:16 - Llyr Gruffydd But I’m sure you would understand the concerns that people have that they will not have Assembly Members to turn to for advice and support during that consultation, or for a large part of that consultation process. So, I would ask you maybe to reflect on that intention and the possibility maybe of delaying it somewhat. Moving on to the substantive issue of the consultation itself, it will, if proposals are introduced, have far-reaching implications for many farms—I think up to potentially 2,000 farms that border on the Cleddau tributaries and the Cleddau estuary area. Clearly, many farmers at the moment have maybe up to about three weeks of slurry stores available to them. One of the requirements possibly will be to have up to five months of slurry stores, and that will require huge investment and huge capital cost at a time, of course, when many of these businesses are producing at a loss. So, could you tell us whether the Government would consider providing support for these farmers who would be affected by these requirements, to meet those without jeopardising their businesses? Ond rwy’n siŵr y buasech yn deall y pryderon sydd gan bobl na fydd ganddynt Aelodau Cynulliad i droi atynt am gyngor a chefnogaeth yn ystod yr ymgynghoriad hwnnw, neu am ran fawr o’r broses ymgynghori. Felly, buaswn yn gofyn i chi ystyried y bwriad hwnnw a’r posibilrwydd o’i ohirio rywfaint efallai. Gan symud ymlaen at brif fater yr ymgynghoriad ei hun, os cyflwynir cynigion, bydd goblygiadau pellgyrhaeddol i lawer o ffermydd—hyd at 2,000, rwy’n credu, o ffermydd sy’n ffinio â llednentydd y Cleddau ac ardal aber y Cleddau. Ar hyn o bryd, yn amlwg, mae gan lawer o ffermwyr hyd at oddeutu tair wythnos efallai o storfeydd slyri ar gael iddynt. Un o’r gofynion o bosibl fydd sicrhau hyd at bum mis o storfeydd slyri, a buasai hynny’n galw am fuddsoddiad enfawr a chost gyfalaf enfawr, wrth gwrs, ar adeg pan fo llawer o’r busnesau hyn yn cynhyrchu ar golled. Felly, a wnewch chi ddweud wrthym a fyddai’r Llywodraeth yn ystyried rhoi cymorth i’r ffermwyr y byddai’r gofynion hyn yn effeithio arnynt, er mwyn iddynt allu cydymffurfio â hwy heb beryglu eu busnesau? 13:17 - Carl Sargeant Two points. First of all, I will consider the issue you raised around the consultation, if that is of concern. However, what we must do is address this issue and it has to be sorted one way or another. We have far too many cases of diffuse pollution across our water courses and it’s something that we must tackle together. The issue around the consultation will be around whether that’s a localised NVZ or whether it’s a national scheme, and that will be something the consultation will have to consider. Dau bwynt. Yn gyntaf oll, byddaf yn ystyried y mater a grybwyllwyd gennych ynglŷn â’r ymgynghoriad, os yw hynny’n peri pryder. Fodd bynnag, yr hyn sy’n rhaid i ni ei wneud yw mynd i’r afael â’r mater hwn ac mae’n rhaid iddo gael ei ddatrys mewn un ffordd neu’r llall. Mae gennym lawer gormod o achosion o lygredd gwasgaredig ar draws ein cyrsiau dŵr ac mae’n rhywbeth y mae’n rhaid i ni fynd i’r afael ag ef gyda’n gilydd. Mae’r broblem ynglŷn â’r ymgynghoriad yn ymwneud ag a fydd yn barth perygl nitradau lleol neu’n gynllun cenedlaethol, a bydd hynny’n rhywbeth y bydd yn rhaid i’r ymgynghoriad ei ystyried. With regard to support for farm and farm bases that need to make adjustments, I’d be happy to have further discussions. I think the next Government, of course, will have to have further discussions with the industry to see how they can manage this better, but ultimately this is a matter for the sector to deal with and I think Government does need to look carefully at how we can move them and transfer them into a better space. O ran cymorth i ganolfannau fferm a ffermydd sydd angen gwneud addasiadau, buaswn yn hapus i gael trafodaethau pellach. Rwy’n credu y bydd yn rhaid i’r Llywodraeth nesaf, wrth gwrs, gael trafodaethau pellach gyda’r diwydiant i weld sut y gallant reoli hyn yn well, ond yn y pen draw mater i’r sector fynd i’r afael ag ef yw hwn ac rwy’n credu bod angen i’r Llywodraeth edrych yn ofalus ar sut y gallwn eu symud a’u trosglwyddo i ofod gwell. 13:18 - Llyr Gruffydd Thank you, Minister. You will know, of course, that Natural Resources Wales are responsible for ensuring that we meet our duties in terms of the water framework directive here in Wales, and you’ll also know that NRW face quite a considerable cut to their budget for the coming financial year. As an environment committee, we’ve now been informed that they will have to deliver cuts to certain aspects of their services, including monitoring of evidence, although people tell us there’s a lack of data already; flood and coastal risk management, which clearly is something that is of increasing concern to many communities across Wales; education services and partnership funding, which is something I thought the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 was supposed to encourage; as well as further reductions in the workforce. The Wales Audit Office recently published a report on NRW’s governance arrangements, and it stated that Diolch yn fawr, Weinidog. Byddwch yn gwybod, wrth gwrs, mai Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am sicrhau ein bod yn cyflawni ein dyletswyddau o ran y gyfarwyddeb fframwaith dŵr yma yng Nghymru, a byddwch hefyd yn gwybod bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn wynebu toriad sylweddol i’w cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Fel pwyllgor yr amgylchedd, rydym wedi cael gwybod erbyn hyn y bydd yn rhaid iddynt gyflwyno toriadau i rai agweddau o’u gwasanaethau, gan gynnwys monitro tystiolaeth, er bod pobl yn dweud wrthym fod yna brinder data eisoes; rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd, sy’n amlwg yn fater sy’n peri pryder cynyddol i lawer o gymunedau ledled Cymru; cyllido gwasanaethau a phartneriaethau addysg, sy’n rhywbeth y credwn fod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i fod i’w annog; yn ogystal â lleihau’r gweithlu ymhellach. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar drefniadau llywodraethu Cyfoeth Naturiol Cymru, ac roedd yn datgan bod ‘NRW considers that the expected level of budget cuts will require fundamental changes to the purpose and structure of NRW.’ CNC o’r farn y bydd angen gwneud newidiadau sylfaenol i bwrpas a strwythur CNC yn sgil lefel ddisgwyliedig y toriadau yn y gyllideb. Do you agree, and if you do, what aspects of its services would you drop? A ydych yn cytuno, ac os ydych, pa agweddau ar ei wasanaethau y byddech yn eu diddymu? 13:19 - Carl Sargeant I think this is a matter for the board and for NRW to deliberate as they move forward. The fact of the matter is if there is less money to deliver services, there will be fewer services. I cannot defend that issue. The fact that we’ve had £1.4 billion less from the UK Government has an effect on public services here across Wales. You never hear Russell George bleating about the fact that they give us less money to deliver services; he just wants more for his party, and his leader wants to come out of Europe, which is also baffling. The fact of the matter is NRW will deliver on their services; I expect them to do that, and I work with them on a monthly basis, meeting them to discuss how they will implement the reduced budget. Rwy’n credu bod hwn yn fater i’r bwrdd ac i Cyfoeth Naturiol Cymru ei drafod wrth iddynt symud ymlaen. Y ffaith amdani yw, os oes llai o arian i ddarparu gwasanaethau, bydd llai o wasanaethau. Ni allaf amddiffyn hynny. Mae’r ffaith ein bod wedi cael £1.4 biliwn yn llai gan Lywodraeth y DU yn effeithio ar wasanaethau cyhoeddus yma ledled Cymru. Ni fyddwch byth yn clywed Russell George yn brefu am y ffaith eu bod yn rhoi llai o arian i ni ddarparu gwasanaethau; yr unig beth y mae ef ei eisiau yw mwy i’w blaid ei hun, ac mae ei arweinydd yn awyddus i adael Ewrop, sydd hefyd yn peri dryswch. Y ffaith amdani yw y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyflawni eu gwasanaethau; rwy’n disgwyl iddynt wneud hynny, ac rwy’n gweithio gyda hwy bob mis, yn cyfarfod â hwy i drafod sut y byddant yn gweithredu’r gyllideb ostyngol. 13:19 - Y Llywydd / The Presiding Officer We now move to the Welsh Liberal Democrats’ spokesperson, William Powell. Symudwn yn awr at lefarydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, William Powell. 13:19 - William Powell Diolch, Lywydd. Minister, many communities across Wales have been affected over recent years, as we all know, by flooding, causing injury and death, colossal damage to people’s homes and also a severely detrimental effect on the wider Welsh economy. Will you outline the support currently available, via the Welsh Government, for flood-affected communities in Wales? Diolch, Lywydd. Weinidog, mae llawer o gymunedau ledled Cymru wedi cael eu heffeithio dros y blynyddoedd diwethaf, fel rydym i gyd yn gwybod, gan lifogydd yn achosi anafiadau a marwolaeth, difrod enfawr i gartrefi pobl ac yn cael effaith andwyol ddifrifol hefyd ar economi ehangach Cymru. A wnewch chi amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, drwy Lywodraeth Cymru, i gymunedau yr effeithir arnynt gan lifogydd yng Nghymru? 13:20 - Carl Sargeant Well, thank you for your question. We’ve got a very good investment programme for flood defences indeed. The colleague sitting next to you, Lord Dafydd Elis-Thomas—. I was in Dolgellau only last week opening a scheme, which we know from the Christmas flooding, the occurrence on Boxing Day, saved around 300 homes and 54 businesses from flooding, because of the investment made by Welsh Government and European structural funds. Therefore, it is very important that we continue to be part of Europe to make clever investments that protect our communities right across the length and breadth of Wales. Wel, diolch i chi am eich cwestiwn. Mae gennym raglen fuddsoddi dda iawn ar gyfer amddiffynfeydd rhag llifogydd. Mae’r cyd-Aelod sy’n eistedd wrth eich ymyl, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas—. Roeddwn yn Nolgellau yr wythnos diwethaf yn agor cynllun, ac rydym yn gwybod yn dilyn llifogydd y Nadolig a ddigwyddodd ar Ŵyl San Steffan, fod y cynllun hwnnw wedi achub tua 300 o gartrefi a 54 o fusnesau rhag llifogydd, oherwydd y buddsoddiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru a chronfeydd strwythurol Ewropeaidd. Felly, mae’n bwysig iawn ein bod yn parhau i fod yn rhan o Ewrop er mwyn gwneud buddsoddiadau doeth sy’n diogelu ein cymunedau ar hyd a lled Cymru. 13:20 - William Powell Thank you, Minister, for that response. I certainly agree 100 per cent in terms of your most recent comments on the importance of that infrastructure spending. However, research that has recently been undertaken on behalf of the National Assembly Petitions Committee shows that there is actually a significantly more generous package of funding that’s available in England, not so much on the infrastructure side, but in terms of responding to those who are recovering from flood risk. Diolch i chi am yr ymateb hwnnw, Weinidog. Rwy’n sicr yn cytuno 100 y cant â’ch sylwadau mwyaf diweddar ar bwysigrwydd y gwariant hwnnw ar seilwaith. Fodd bynnag, mae ymchwil a wnaed yn ddiweddar ar ran Pwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol yn dangos bod yna becyn cyllido gryn dipyn yn fwy hael ar gael mewn gwirionedd nag a geir yn Lloegr, nid yn gymaint ar yr ochr seilwaith, ond o ran ymateb i’r rhai sy’n ymadfer ar ôl llifogydd. Households and businesses just across the border are provided with—. Local authorities are provided with £500 for each household affected, grants of up to £5,000 to assist households to protect their individual properties from flooding, and also £2,500 for affected businesses. In addition, the UK Government currently match funds the funds that are raised by registered charities that are involved in actively supporting flood relief. Mae cartrefi a busnesau dros y ffin yn cael—. Mae awdurdodau lleol yn cael £500 ar gyfer pob aelwyd yr effeithiwyd arnynt, grantiau o hyd at £5,000 i helpu aelwydydd i ddiogelu eu heiddo unigol rhag llifogydd, a hefyd £2,500 i fusnesau yr effeithiwyd arnynt. Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth y DU yn rhoi arian cyfatebol tuag at yr arian a godir gan elusennau cofrestredig sy’n cefnogi cymorth llifogydd yn weithredol. With flood risk certain to increase in the time to come, what consideration needs to be given by the next Welsh Government as to the creation of specific flood-resilience grants, available direct to those affected for communities across Wales? Gyda pherygl llifogydd yn sicr o gynyddu yn yr amser sydd i ddod, beth sydd angen i’r Llywodraeth nesaf ei ystyried o ran creu grantiau penodol ar gyfer gwrthsefyll llifogydd, sydd ar gael yn uniongyrchol i’r cymunedau yr effeithir arnynt ledled Cymru? 13:22 - Carl Sargeant Okay. I thank the Member again for his very concise question. The issue for us here in Wales; let’s put this into context. We had around 150 properties flooded during the Christmas period out of a total—on a Welsh basis. If we looked at the news footage over the Christmas period and looked at what happened in England, that was because of their lack of investment in flood defences. Iawn. Diolch i’r Aelod unwaith eto am ei gwestiwn hynod o gryno. Y broblem i ni yma yng Nghymru; gadewch i ni roi hyn mewn cyd-destun. Cafodd tua 150 o eiddo eu heffeithio gan lifogydd yn ystod cyfnod y Nadolig o gyfanswm o—ar sail Cymru. Pe baem yn edrych ar yr eitemau newyddion dros gyfnod y Nadolig ac yn edrych ar yr hyn a ddigwyddodd yn Lloegr, y rheswm am hynny oedd eu diffyg buddsoddiad mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd. We’re about investing in prevention rather than reaction after the event, because people who are flooded, it’s a terrible event that they go through, and they find the small amount of money from the UK Government to these individuals will have little effect on managing their properties in the long term. Rydym yn buddsoddi mewn atal yn hytrach nag ymateb ar ôl iddo ddigwydd, oherwydd i bobl sy’n dioddef llifogydd, mae’n rhywbeth ofnadwy sy’n digwydd iddynt, ac maent yn gweld nad yw’r swm bach o arian gan Lywodraeth y DU i’r unigolion hyn yn cael fawr o effaith ar reoli eu heiddo yn y tymor hir. We invested in a £3 million programme straight after the Christmas flooding in order to have some repair work in communities across Wales, and there was a bidding process from local authorities. But, again, I suggest that we have to look at the clever investments that we’ve made—places like in Delyn, in the Vale of Glamorgan and in St. Asaph with Ann Jones—looking at these, making sure that we have the resilience for their communities for the long term, not by just making small investments after the event has happened. Yn syth ar ôl llifogydd y Nadolig, fe fuddsoddom mewn rhaglen £3 miliwn er mwyn gwneud gwaith atgyweirio mewn cymunedau ledled Cymru, a chafwyd proses gyflwyno ceisiadau gan awdurdodau lleol. Ond unwaith eto, rwy’n awgrymu bod yn rhaid i ni edrych ar y buddsoddiadau doeth a wnaethom—fel yn Nelyn, ym Mro Morgannwg ac yn Llanelwy gydag Ann Jones—edrych ar y rhain a gwneud yn siŵr fod eu cymunedau’n gallu gwrthsefyll llifogydd yn hirdymor, nid gwneud buddsoddiadau bach ar ôl y digwyddiad yn unig. 13:23 - Y Llywydd / The Presiding Officer [Inaudible.] [Anghlywadwy.] 13:23 - William Powell Thank you, Llywydd, for that timely reminder. I appreciate, Minister, what you said with regard to the value of preventative spend, although there are a couple of specific focused initiatives that I would ask the Minister’s view on. Firstly, with regard to the council tax and business rate relief that is available in England, has the Welsh Government looked at bringing that forward? And finally, the farming recovery fund that has made specific grants available to those farming businesses most directly affected in Cumbria, Northumberland and the rest of the north of England. What consideration will you be prepared to give in a future time to adopting some of these practical and well-received schemes to add to the suite of funding that is available from Welsh Government for those affected by these devastating events? Diolch i chi am ein hatgoffa’n amserol, Lywydd. Rwy’n derbyn yr hyn a ddywedoch, Weinidog, ynglŷn â gwerth gwariant ataliol, er bod un neu ddau o gynlluniau â ffocws penodol y byddwn yn gofyn barn y Gweinidog yn eu cylch. Yn gyntaf, mewn perthynas â rhyddhad treth gyngor ac ardrethi busnes sydd ar gael yn Lloegr, a yw Llywodraeth Cymru wedi edrych ar gyflwyno hynny? Ac yn olaf, y gronfa adfer ffermio sydd wedi sicrhau bod grantiau penodol ar gael i fusnesau ffermio yr effeithiwyd arnynt yn fwyaf uniongyrchol yn Cumbria, Northumberland a gweddill gogledd Lloegr. Pa ystyriaeth y byddwch yn barod i’w rhoi yn y dyfodol i fabwysiadu rhai o’r cynlluniau ymarferol hyn, sydd wedi cael croeso mawr, i ychwanegu at y gyfres o gronfeydd sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i’r rhai yr effeithiwyd arnynt gan y digwyddiadau trychinebus hyn? 13:24 - Carl Sargeant Well, I listened to the Member very carefully, his comments, but as I said earlier on, we have to put this into context. The issue is that, here, we’re dealing with it very differently to what’s happening in England. We maintain and continue to have a very high investment in our flood-defence schemes. Therefore, I’m open to ideas on issues that are related across the board, potentially, and how we can implement them, but actually we’re doing a very good job with the limited resources we’re receiving from the UK Government. Wel, gwrandewais yn ofalus iawn ar yr Aelod, ar ei sylwadau, ond fel y dywedais yn gynharach, mae’n rhaid i ni roi hyn yn ei gyd-destun. Y broblem yma yw ein bod yn ymdrin â’r mater yn wahanol iawn i’r hyn sy’n digwydd yn Lloegr. Rydym yn cynnal buddsoddiad ac yn parhau i fuddsoddi’n helaeth iawn yn ein cynlluniau amddiffyn rhag llifogydd. Felly, rwy’n agored i syniadau ar faterion perthnasol yn gyffredinol, o bosibl, a sut y gallwn eu rhoi ar waith, ond mewn gwirionedd rydym yn gwneud gwaith da iawn gyda’r adnoddau cyfyngedig rydym yn eu cael gan Lywodraeth y DU. 13:24 - Y Llywydd / The Presiding Officer We now move back to questions on the paper and question 3 is Lynne Neagle. Symudwn yn ôl yn awr at y cwestiynau ar y papur a daw cwestiwn 3 gan Lynne Neagle. Cloddio Glo Brig Opencast Mining 13:24 - Lynne Neagle 3. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae canllawiau ar geisiadau cynllunio cloddio glo brig yn rhoi ystyriaeth i anghenion cymunedau lleol? OAQ(4)0421(NR) 3. Will the Minister make a statement on how guidance on opencast mining planning applications considers the needs of local communities? OAQ(4)0421(NR) 13:25 - Carl Sargeant I thank the Member for Torfaen for her question. ‘Minerals Technical Advice Note 2: Coal’ sets out comprehensive guidance on how the needs of local communities should be considered. This includes setting out how the community can participate throughout the duration of the project, from planning application through to site restoration and closure. Diolch i’r Aelod dros Dorfaen am ei chwestiwn. Mae ‘Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo’ yn nodi cyfarwyddyd cynhwysfawr ynglŷn â sut y dylid ystyried anghenion cymunedau lleol. Mae hyn yn cynnwys nodi sut y gall y gymuned gymryd rhan drwy gydol y prosiect, o’r cais cynllunio i adfer a chau’r safle. 13:25 - Lynne Neagle Minister, I have recently written to you to express my concern that some residents of Varteg tell me that they’ve received payment offers of £1,000 per household for the duration of the proposed opencast scheme. Worryingly, when Torfaen council approach the developer, they were unable to obtain confirmation of any offers to residents. I believe that if such payments are within the law, then they should be made in an open and transparent manner and in discussion with all residents affected. Would you agree with me that making such offers to some residents and not others risks dividing a community and obscuring the transparent planning process? Will you look at issuing further guidance to protect residents in this situation? Weinidog, rwyf wedi ysgrifennu atoch yn ddiweddar i fynegi fy mhryder fod rhai o drigolion y Farteg yn dweud wrthyf eu bod wedi cael cynigion o £1,000 i’w dalu i bob cartref dros gyfnod y cynllun glo brig arfaethedig. Pan gysylltodd cyngor Torfaen â’r datblygwr, nid allodd gael cadarnhad ynglŷn ag unrhyw gynigion i breswylwyr, ac mae hynny’n destun pryder. Os yw taliadau o’r fath yn gyfreithlon, credaf y dylent gael eu gwneud mewn modd agored a thryloyw a thrwy drafod â’r holl drigolion yr effeithir arnynt. A fyddech yn cytuno bod gwneud cynigion o’r fath i rai preswylwyr ac nid i eraill yn creu risg o rannu cymuned ac atal proses gynllunio dryloyw? A wnewch chi ystyried cyhoeddi canllawiau pellach i ddiogelu trigolion yn y sefyllfa hon? 13:26 - Carl Sargeant I thank the Member for her question. Obviously, Presiding Officer, I’m unable to comment on a specific planning application when it’s a live application, but I do pay tribute to the Member who never ceases to seize the opportunity to raise this issue with me. With regard to the more general point of the application about payments to communities, I would hope that it would be considered to be done in an open and transparent way, and if the Member wishes to write to me with more details, irrespective of the application, I will ask my team to look at it in detail. Diolch i’r Aelod am ei chwestiwn. Yn amlwg, Lywydd, ni allaf roi sylwadau ar gais cynllunio penodol pan fo’n gais byw, ond rwy’n talu teyrnged i’r Aelod nad yw byth yn rhoi’r gorau i fanteisio ar y cyfle i ddwyn y mater hwn i fy sylw. O ran y pwynt mwy cyffredinol ynghylch y cais sy’n ymwneud â thaliadau i gymunedau, buaswn yn gobeithio yr ystyrir ei fod yn cael ei wneud mewn ffordd agored a thryloyw, ac os yw’r Aelod yn dymuno ysgrifennu ataf gyda mwy o fanylion, heb ystyried y cais, byddaf yn gofyn i fy nhîm edrych arno’n fanwl. 13:26 - William Graham The First Minister stated publicly that the guidance in MTAN is there to be obeyed, yet there are still planning applications that are being submitted and considered and not immediately dismissed even though they do not reflect that guidance. Would the Minister be minded to issue stronger guidance, emphasising a requirement to reflect the determinations of this Assembly and to reinforce the specified 500m buffer zone? Dywedodd y Prif Weinidog yn gyhoeddus fod y canllawiau yn ‘Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo’ yno i gydymffurfio â hwy, ac eto mae yna geisiadau cynllunio o hyd sy’n cael eu cyflwyno a’u hystyried ac ni chânt eu gwrthod ar unwaith er nad ydynt yn adlewyrchu’r canllawiau hynny. A fyddai’r Gweinidog yn ystyried cyhoeddi canllawiau cryfach, gan bwysleisio gofyniad i adlewyrchu penderfyniadau’r Cynulliad hwn ac atgyfnerthu’r glustogfa 500m ddynodedig? 13:27 - Carl Sargeant Well, as the Member will be aware, we have a review of MTAN 2. That’s under way, and obviously my team are working on the finer detail of that. It would be wrong of any Minister to prejudge any application. It has to come through the appropriate channels. We believe that MTAN 2 in its current state is an appropriate document, but we are updating it and we continue to do that with all technical advice notes too. Wel, fel y bydd yr Aelod yn gwybod, rydym yn adolygu ‘Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo’. Mae hwnnw ar y gweill, ac yn amlwg mae fy nhîm yn gweithio ar fanylion hwnnw. Byddai’n anghywir i unrhyw Weinidog ragfarnu unrhyw gais. Mae’n rhaid iddo ddod drwy’r sianeli priodol. Rydym yn credu bod ‘Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo’ fel y mae ar hyn o bryd yn ddogfen briodol, ond rydym yn ei ddiweddaru ac rydym yn parhau i wneud hynny gyda phob un o’r nodiadau cyngor technegol hefyd. 13:27 - Bethan Jenkins Minister, I have recently read the catchily titled, ‘Best Practice Guide on Restoration Liability Assessments for Surface Coal Mines’, by the Coal Authority, which was requested by your Government. While I welcome that report, there are two paragraphs only at the end of a 13-page document about how the restoration processes actually affect those living in the area. I have attended summits alongside other Assembly Members in this room, and considering the strength of feeling of residents about how opencast mining affects their health and affects their way of life, why is it that only two paragraphs have been afforded to them and most of it then leans towards the developer? Weinidog, yn ddiweddar darllenais ddogfen gyda’r teitl bachog, ‘Canllaw Arfer Gorau ar Asesiadau Rhwymedigaeth Adfer Pyllau Glo Brig’, gan yr Awdurdod Glo, y gofynnodd eich Llywodraeth amdani. Er fy mod yn croesawu’r adroddiad hwnnw, dau baragraff yn unig ar ddiwedd y ddogfen 13 tudalen sy’n sôn sut y mae’r prosesau adfer yn effeithio ar y rhai sy’n byw yn yr ardal mewn gwirionedd. Rwyf wedi mynychu uwchgynadleddau gydag Aelodau Cynulliad eraill yn yr ystafell hon, ac o ystyried cryfder teimladau’r trigolion ynglŷn â sut y mae cloddio glo brig yn effeithio ar eu hiechyd ac ar eu ffordd o fyw, pam mai dau baragraff yn unig a neilltuwyd ar eu cyfer a pham fod y rhan fwyaf ohono wedyn yn gwyro o blaid y datblygwr? 13:28 - Carl Sargeant Well, I think it’s the content of the paragraphs that is important and making sure that we’re able to demonstrate that the restoration programme is a very integral part of the application, and I think we have to be able to demonstrate that. I met recently with the UK Government on the basis that I do believe that many of the coal opencast provisions that there are in Wales are, ultimately, the responsibility of the UK Government in terms of the restoration programme. Wel, rwy’n credu mai cynnwys y paragraffau sy’n bwysig a gwneud yn siŵr ein bod yn gallu dangos bod y rhaglen adfer yn rhan annatod iawn o’r cais, ac rwy’n credu bod yn rhaid i ni allu dangos hynny.
pandora siopa

pandora nedlasting
Sitio web oficial de pandora
site da pandora
pandora free
pandora pärla
Love
Money
Career
Family
Friends
General€10.00
Siobhán Parkinson
Dialann Sár-Rúnda Amy Ní Chonchúir
ISBN: 978-1-901176-78-0
Year published: 2005
Cover: Paperback
Publisher: Cois Life

All of life is a stage, thinks Amy Ní Chonchúir. And so her imagination goes to town as she writes in her secret diary, trying to capture all the drama of life in the city around her. Friendships, love and fun. Little heartbreaks from time to time. And grown-ups you simply can’t make head nor tail of. But Amy’s diary proves to be a Pandora’s Box full of more than the usual teenage secrets… revealing a world of crime and a twist in the tale that will take your breath away. First book in Irish from this best-selling author. (Ages 12-15)

You might also like

 


l and community benefit, both locally and nationally, supporting thriving woodland-based industries and contribute to a better quality environment throughout Wales. Mae ein cynllun gweithredu ar gyfer strategaeth goetiroedd Cymru yn nodi ein camau gweithredu a’n gweithgareddau tymor byr ar gyfer cyflawni uchelgeisiau hirdymor ein strategaeth, sydd yn ei thro’n cyfrannu at amcanion llesiant ehangach y Ddeddf. Ein gweledigaeth yw y bydd coed a choetiroedd yn darparu budd cymdeithasol a chymunedol gwirioneddol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan gefnogi diwydiannau sy’n seiliedig ar goetiroedd ffyniannus a chyfrannu at amgylchedd o ansawdd gwell ledled Cymru. Amaethyddiaeth a Materion Gwledig Agriculture and Rural Affairs 13:03 - Russell George 2. A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gwybodaeth am amaethyddiaeth a materion gwledig ar gael i ffermwyr? OAQ(4)0416(NR) 2. Will the Minister make a statement on the ways in which the Welsh Government makes information available to farmers on agriculture and rural affairs? OAQ(4)0416(NR) 13:03 - Rebecca Evans We make information available to farmers in a range of ways, including via websites, written correspondence, e-mail, e-newsletters, text messaging, direct messaging, social media, and telephone. We also meet regularly with stakeholders to update them on developments. Rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i ffermwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys drwy wefannau, gohebiaeth ysgrifenedig, negeseuon e-bost, e-gylchlythyrau, negeseuon testun, negeseuon uniongyrchol, cyfryngau cymdeithasol, a thros y ffôn. Rydym hefyd yn cyfarfod yn rheolaidd gyda rhanddeiliaid i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt ynglŷn â datblygiadau. 13:03 - Russell George Minister, the ‘Gwlad’ publication has been in existence for some years now and is well-received by farmers in Montgomeryshire. It will only be available online from next month, and not available as a hard publication. Now, the availability of broadband in areas of Montgomeryshire is still an issue, as I’m sure you understand, so can you please inform me what alternatives will be made available for farmers who are unable to read the online version of ‘Gwlad’? Weinidog, mae’r cyhoeddiad ‘Gwlad’ wedi bodoli ers rhai blynyddoedd bellach ac mae wedi cael croeso da gan ffermwyr yn Sir Drefaldwyn. Ni fydd ond ar gael ar-lein o’r mis nesaf ymlaen, ac ni fydd ar gael ar ffurf copi caled. Nawr, mae argaeledd band eang mewn rhannau o Sir Drefaldwyn yn parhau i fod yn broblem, fel rwy’n siŵr eich bod yn deall, felly a allwch roi gwybod i mi pa ddewisiadau eraill a fydd ar gael i ffermwyr nad ydynt yn gallu darllen y fersiwn ar-lein o ‘Gwlad’? 13:04 - Rebecca Evans You’ll be aware that Superfast Cymru is rolling out at pace across the whole of Wales and, since the beginning of the project, a total of 37,582 residential and business properties in Powys alone have received superfast broadband speeds under that project, and over £10.5 million has been invested in rolling out that project across the region. It will continue to roll out over the next year. Fe fyddwch yn ymwybodol fod Cyflymu Cymru yn cael ei gyflwyno’n gyflym ledled Cymru gyfan ac ers dechrau’r prosiect, mae cyfanswm o 37,582 o eiddo preswyl a busnes ym Mhowys yn unig wedi cael band eang cyflym iawn drwy’r prosiect hwnnw ac mae dros £10.5 miliwn wedi’i fuddsoddi yn y broses o gyflwyno’r prosiect ar draws y rhanbarth. Bydd yn parhau i gael ei gyflwyno dros y flwyddyn nesaf. You’re right that ‘Gwlad’ is moving to online, and that will help us offer a more topical, more frequent and less expensive means of getting information to farmers. I think we have to remember that being IT literate is very much part and paOx8:8ss focused in the twenty-first century. Rydych yn gywir yn dweud bod ‘Gwlad’ wedi symud ar-lein, a bydd hynny’n ein helpu i gynnig ffordd fwy amserol a chyson a llai costus o ddarparu gwybodaeth i ffermwyr. Rwy’n credu bod yn rhaid i ni gofio bod llythrennedd TG yn rhan annatod o feddwl busnes a ffocws busnes yn yr unfed ganrif ar hugain. 13:05 - Joyce Watson Deputy Minister, you’ve already said that ICT is playing a greater role in the Welsh Government’s engagement work with farmers, but the other side of that is the ability, of course, to use that technology that is coming out, in terms of, particularly, farmers wanting and needing to develop their computer skills. Is that something, Deputy Minister, that you are working with to help the industry to meet those challenges? Ddirprwy Weinidog, rydych eisoes wedi dweud bod Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn chwarae rhan fwy yng ngwaith Llywodraeth Cymru o ymgysylltu â ffermwyr, ond yr ochr arall i hynny yw’r gallu, wrth gwrs, i ddefnyddio’r dechnoleg sy’n datblygu, yn arbennig mewn perthynas â ffermwyr sydd eisiau ac sydd angen datblygu eu sgiliau cyfrifiadurol. Ddirprwy Weinidog, a yw hynny’n rhywbeth rydych yn gweithio arno i helpu’r diwydiant i ymateb i’r heriau hynny? 13:05 - Rebecca Evans Yes, I thank you for the question. Farming Connect is providing practical sessions for farmers to develop and strengthen their computer literacy, particularly on a range of topics of interest to them, such as understanding EIDCymru, using spreadsheets and so on. We’re also offering one-to-one sessions, as well, in order to access Farming Connect services. We have some digital assistance programmes available at the moment for those farmers who need to complete their single application form 2016 forms online, and I’m really pleased that, already, 251 customers have booked a digital assistance appointment. Of those farmers who have already submitted their SAF forms for 2016, either in full or in part, a large number of those are farmers who hadn’t previously gone online. So, I think that we are offering farmers a very good offer in terms of the support that we can offer to become more IT literate and embrace all the benefits to business of being online. Ie, diolch i chi am y cwestiwn. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu sesiynau ymarferol i ffermwyr ddatblygu a chryfhau eu llythrennedd cyfrifiadurol, yn enwedig ar ystod o bynciau sydd o ddiddordeb iddynt, megis deall EIDCymru, defnyddio taenlenni ac yn y blaen. Rydym hefyd yn cynnig sesiynau un i un ar gyfer cael mynediad at wasanaethau Cyswllt Ffermio. Mae gennym rai rhaglenni cymorth digidol ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ffermwyr sydd angen llenwi eu ffurflenni cais sengl 2016 ar-lein, ac rwy’n falch iawn fod 251 o gwsmeriaid, yn barod, wedi trefnu apwyntiad cymorth digidol. O’r ffermwyr sydd eisoes wedi cyflwyno’u ffurflenni cais sengl ar gyfer 2016, naill ai’n llawn neu’n rhannol, mae nifer fawr ohonynt yn ffermwyr nad oedd wedi bod ar-lein o’r blaen. Felly, rwy’n credu ein bod yn cynnig cyfle da iawn i ffermwyr o ran y cymorth y gallwn ei gynnig i’w helpu i ddod yn fwy llythrennog ym maes TG ac i elwa ar yr holl fanteision sydd ar gael i fusnesau drwy fod ar-lein. 13:06 - Simon Thomas Deputy Minister, the information I’d really like to see us get out to farmers and our rural communities is the benefits of remaining in the European Union and the costs of leaving. The rural development plan alone has delivered to date £78 million in Carmarthenshire and £48 million to our rural communities in Pembrokeshire. Our single farm payment, of course, supports farmers in the traditional way that they look after our landscape, our environment and produce food for us. If we were to leave the EU, as the leader of the Welsh Conservatives wants us to do, there will be a 15 per cent tariff on the 35 per cent of Welsh sheep meat that’s exported to the EU. These are the facts we have to get out. What is the Welsh Government doing to produce those facts, particularly at a constituency level, so we can all take them to our rural communities and expose the hot air over there and fight hot air with fire. Ddirprwy Weinidog, y wybodaeth y buaswn yn wirioneddol awyddus i’w gweld yn cael ei darparu i ffermwyr a’n cymunedau gwledig yw’r manteision o aros yn yr Undeb Ewropeaidd a chostau gadael. Hyd yma, mae’r cynllun datblygu gwledig ar ei ben ei hun wedi darparu £78 miliwn yn Sir Gaerfyrddin a £48 miliwn i’n cymunedau gwledig yn Sir Benfro. Mae ein taliad sengl, wrth gwrs, yn cefnogi ffermwyr yn y ffordd draddodiadol y maent yn gofalu am ein tirwedd, ein hamgylchedd ac yn cynhyrchu bwyd ar ein cyfer. Pe baem yn gadael yr UE, fel y mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig eisiau i ni ei wneud, bydd tariff o 15 y cant ar y 35 y cant o gig defaid Cymru sy’n cael ei allforio i’r UE. Dyma’r ffeithiau sy’n rhaid i ni eu cyfleu. Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynhyrchu’r ffeithiau hynny, yn enwedig ar lefel etholaeth, er mwyn i bawb ohonom fynd â hwy at ein cymunedau gwledig a datgelu’r holl siarad gwag yno a tharo’n ôl yn ei erbyn? 13:07 - Rebecca Evans Thank you. I couldn’t agree more with every word that you’ve just said, particularly your disappointment with the leader of the Conservatives’ position on remaining in Europe and the impact that would have on our farming communities. The Minister for Natural Resources and I have provided a paper that demonstrates the benefits that our department has had, and that people have had via that, from being members of the European Union, and I’m sure we’d be happy to share it with all Members. Diolch. Ni allwn gytuno mwy â phob gair rydych newydd ei ddweud, yn enwedig eich siom ynghylch safbwynt arweinydd y Ceidwadwyr ar aros yn Ewrop a’r effaith a gâi hynny ar ein cymunedau ffermio. Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a minnau wedi darparu papur sy’n dangos y manteision y mae ein hadran wedi elwa arnynt ac y mae pobl wedi elwa arnynt drwy hynny, o ganlyniad i fod yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd, ac rwy’n siŵr y byddem yn hapus i’w rannu gyda’r holl Aelodau. 13:07 - Aled Roberts Ddirprwy Weinidog, mae nifer o ffermwyr wedi cysylltu â fi ynghylch taliadau 2016 SAF. Mae nifer ohonyn nhw ddim wedi derbyn taliadau 2015, ac mae yna rai eraill yn apelio ar gyfer 2015. Mae’n rhaid iddyn nhw roi’r SAF 2016 i mewn erbyn mis Mai. Sut yn union ydych chi’n delio efo’r sefyllfaoedd yma lle mae eu hundebau nhw’n dweud y dylen nhw ddim bod yn ceisio am SAF 2016 tan fod canlyniad SAF 2015 wedi’i gwblhau? Pryd ydych chi’n gobeithio y byddwch chi wedi delio â’r holl ddryswch ac oedi ynglŷn â thaliadau y llynedd? Deputy Minister, a number of farmers have been in touch with me about the issue of the 2016 SAF payments. Many of them haven’t received their 2015 payments, and others are appealing for 2015. Now, they have to present the 2016 SAF by May, so how exactly are you dealing with these situations, where their unions are saying that they shouldn’t be applying for the 2016 SAF until the result of 2015 has been concluded? And when do you hope to have dealt with all of the confusion and delays surrounding last year’s payments? 13:08 - Rebecca Evans Just to remind you, of course, there are no delays in payments. The payment window closes on 31 June of this year. But, to date, we have had around 12,000 appeals and, as you’ll be aware, I introduced a simplified appeals process in order to move those very quickly through the system. We aim to complete the majority of those appeals and will write to customers by the end of March, and all customers before the SAF 2016 closing date, and that will allow them time to incorporate any changes that they need to make to their 2016 form. So, if any customers should actually fail to update their 2016 form, I’ve asked officials to use a new power that has been given to us by the European Commission from this year to give claimants the opportunity to update their claim form without penalties within 35 days of being informed of the mismatch of information. Hoffwn eich atgoffa, wrth gwrs, nad oes unrhyw oedi yn y taliadau. Mae’r cyfnod talu’n dod i ben ar 31 Mehefin eleni. Ond hyd yn hyn, rydym wedi cael tua 12,000 o apeliadau ac fel y byddwch yn gwybod, rwyf wedi cyflwyno proses apeliadau symlach er mwyn eu symud drwy’r system yn gyflym iawn. Rydym yn anelu i gwblhau’r rhan fwyaf o’r apeliadau hynny a byddwn yn ysgrifennu at gwsmeriaid erbyn diwedd mis Mawrth, a’r holl gwsmeriaid cyn y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais sengl 2016, a bydd hynny’n caniatáu amser iddynt gynnwys unrhyw newidiadau y maent angen eu gwneud i’w ffurflen 2016. Felly, os oes unrhyw gwsmeriaid yn methu â diweddaru eu ffurflen 2016, rwyf wedi gofyn i swyddogion ddefnyddio pŵer newydd a roddwyd i ni gan y Comisiwn Ewropeaidd o eleni ymlaen i roi cyfle i hawlwyr ddiweddaru eu ffurflen hawlio heb gosbau o fewn 35 diwrnod i gael eu hysbysu bod y wybodaeth yn anghyson. 13:09 - Kirsty Williams Deputy Minister, I wonder whether you will use the various mechanisms you have to communicate with farmers the future of the Government’s Glastir policy. My understanding is that there will be no new applications for entry strand next year. Many people are concerned about that. Also, when their contracts come to an end, if they’re unable to get into a whole-farm scheme, that’ll be devastating to their income levels and also devastating to the environment, as many will have to intensify their farming practice once again. Could you clarify what the Government’s policy is with regard to Glastir? Ddirprwy Weinidog, tybed a fyddwch yn defnyddio’r mecanweithiau amrywiol sydd gennych i roi gwybod i ffermwyr ynglŷn â dyfodol polisi Glastir y Llywodraeth. Yn ôl yr hyn a ddeallaf, ni fydd unrhyw geisiadau newydd ar gyfer elfen mynediad y flwyddyn nesaf. Mae llawer o bobl yn poeni am hynny. Hefyd, pan ddaw eu contractau i ben, os nad ydynt yn gallu ymuno â chynllun fferm gyfan, bydd hynny’n ddinistriol i’w lefelau incwm a hefyd yn ddinistriol i’r amgylchedd, gan y bydd yn rhaid i lawer ddwysáu eu harferion ffermio unwaith eto. A wnewch chi egluro beth yw polisi’r Llywodraeth mewn perthynas â Glastir? 13:10 - Rebecca Evans Yes, you’re right to say that there is no Glastir entry application round this year, and that is because an independent evaluation of the scheme, as well as feedback from stakeholders, suggested that there are greater environmental benefits and there would be better value for money, and that could be delivered by adopting a more targeted and capital-based approach to agri-environment support. So, we’re offering support now through our pioneering Glastir Advanced scheme as well as Glastir Woodland Creation and the new Glastir small grants scheme, all of which are available to farmers to apply for. Information about all those schemes and the opening times for windows, and so on, are available on the Welsh Government’s website. Ie, rydych yn iawn i ddweud na cheir cyfle i wneud cais mynediad Glastir eleni, a’r rheswm am hynny yw bod gwerthusiad annibynnol o’r cynllun, yn ogystal ag adborth gan randdeiliaid, wedi awgrymu bod mwy o fanteision amgylcheddol ac y byddai gwell gwerth am arian, ac y gellid cyflawni hynny drwy fabwysiadu dull wedi’i dargedu’n well yn seiliedig ar gyfalaf o ddarparu cymorth amaeth-amgylcheddol. Felly, rydym bellach yn cynnig cymorth drwy ein cynllun Glastir Uwch arloesol yn ogystal â chynllun Creu Coetiroedd Glastir a chynllun newydd grantiau bach Glastir, ac mae pob un ohonynt ar gael i ffermwyr wneud cais amdanynt. Mae gwybodaeth am yr holl gynlluniau hyn a’r cyfnodau ymgeisio ac yn y blaen ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau Questions Without Notice from Party Spokespeople 13:10 - Y Llywydd / The Presiding Officer We now move to questions from the party spokespeople. First this afternoon is the Conservative spokesperson, Russell George. Symudwn yn awr at gwestiynau gan lefarwyr y pleidiau. Yn gyntaf y prynhawn yma, mae llefarydd y Ceidwadwyr, Russell George. 13:10 - Russell George Thank you, Presiding Officer. Deputy Minister, at the end of the fourth Assembly, what score out of 10 would you give your Government for the support that it has provided to the farming industry? Diolch i chi, Lywydd. Ddirprwy Weinidog, ar ddiwedd y pedwerydd Cynulliad, pa sgôr allan o 10 y b